Ấn phẩm Kiểm Toán Nội Bộ

Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22.01.2019 về Kiểm Toán Nội Bộ

17/05/2020
Ấn phẩm Kiểm Toán Nội Bộ

Chính phủ đã ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ, với các nội dung chính như sau:

Các đối tượng sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và các tổ chức thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Trong đó các doanh nghiệp sau thuộc đối tượng bắt buộc thực hiện:

 • Công ty niêm yết;
 • Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
 • Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
 • Các doanh nghiệp khác được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Doanh nghiệp có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.

Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019. Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định này.

Nghị định quy định một số nội dung như sau:

 • Giải thích từ ngữ dùng trong Nghị định;
 • Mục tiêu của kiểm toán nội bộ;
 • Các nguyên tắc cơ bản và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ;
 • Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ;
 • Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp;
 • Tiêu chuẩn của người làm công tác kiểm toán nội bộ;
 • Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ;
 • Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ;
 • Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và thực hiện kế hoạch kiểm toán;
 • Báo cáo kiểm toán và báo cáo đột xuất, tham vấn chuyên môn;
 • Lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ;
 • Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ, người làm công tác, người phụ trách kiểm toán nội bộ;
 • Trách nhiệm của các bên nội bộ và quản lý Nhà Nước đối với kiểm toán nội bộ.

Nội dung chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây