Crowe Romania

Noi modificari legislative in lunile iulie-august

Noi modificari legislative cu incidență fiscală

16.09.2021
Crowe Romania
Referințe: Ordin 1019/2021, Ordin 1036/2021, Ordin 1071/2021, Legea nr. 196 din 12 Iulie 2021, Ordin 1252/2021, Ordin 1254/2021, Ordin 1211/2021, Ordin 1253/2021, Ordin 1275/2021

1) Ordin nr. 1019/2021 din 30 iunie 2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi utilizarea mecanismului special pentru declararea şi plata TVA la import

În Monitorul Oficial nr. 652 din 1 Iulie 2021 a fost publicat Ordinul 1019/2021 care stabilește normele de autorizare și utilizare a mecanismului special pentru declararea și plata TVA la import prevazut la art. 315^3. Mecanismul introdus recent prin OUG nr. 59/2021, stabilește obligația de plată a TVA în sarcina destinatarului bunurilor, dacă nu se aplică regimul IOSS.

Actul normativ urmărește următoarele:

1. Modul de calculare al garanției pentru autorizarea utilizarii mecanismului special

Un importator poate solicita obținerea autorizării dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele:

 • Își declară intenția de a utiliza mecanismul special pentru declararea, încasarea de la persoanele cărora le sunt destinate bunurile și pata TVA la import
 • Este “operator poștal”, sau este autorizat în calitate de comisionar în vamă/comisionar în vamă care desfășoară activități de curierat rapid
 • Este înregistrat in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal
 • Nu înregistrează obligații fiscale restante
 • Nu înregistrează debite față de autoritatea vamală
 • Nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare sau lichidare judiciară
 • Constituie o garanție necesară
   
2. Modul de calculare al garanției pentru autorizarea utilizarii mecanismului special

Cuantumul garanției de constituit se va calcula utilizând formula:
Cuantum garanție (Cg) = (Valoarea în vamă a bunurilor X 19% X 30 zile) / 365 zile.
Garanția va putea fi constituită fie prin depunerea sumei la Trezoreria statului fie printr-o scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit, înscrisă în registrele Băncii Naționale a României pentru emiterea de garanții.

2) Ordinul președintelui ANAF nr. 1036 din 1 iulie 2021 pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat în activitatea de verificare a situaţiei fiscale personale

In Monitorul Oficial nr. 702 din 15 iulie 2021 a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr. 1036/2021 prin care se modifică formatul Procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale, necesar ca urmare a modificarilor de competența după reorganizarea ANAF.

Astfel, ca urmare a Ordinului presedintelui ANAF nr. 2778/2020, competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personală pe întregul teritoriul Romaniei revine Direcţiei Generale Control Venituri Persoane Fizice şi direcţiilor generale regionale a finanţelor publice (D.G.R.F.P.) prin serviciile verificări fiscale din cadrul acestora.

3) Ordinul președintelui ANAF nr. 1071 din 2 iulie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea prevederilor art. 131 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Ordinul 1071/2021 aprobă Procedura aplicabilă în cazul inspecțiilor fiscale în care se fac constatări în legătură cu săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul inspecţiei fiscale.

Prin aceasta procedură preuspune derularea a 5 acțiuni:

 • încheierea unui proces-verbal, în condițiile art. 132 din Codul de procedură fiscală;stabilirea impozitelor, taxelor și contribuțiilor pentru care au fost făcute constatări de natură penală;
 • întocmirea, avizarea și aprobarea referatului pentru justificarea neîntocmirii raportului de inspecție fiscală;
 • înștiințarea contribuabilului;
 • înscrierea în evidența specială a datelor și informațiilor.

Ordinul 1071/2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 703 15 iulie 2021.

4) Legea nr. 196 din 12 iulie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Modificările de natura fiscale introduse de Legea 196/2021 vizează extinderea aplicabilității cotei reduse de TVA de 5% asupra livrărilor de energie termică destinată populației și urmează să intre în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea legii in Monitorul Oficial.

5) Ordinul presedintelui ANAF nr. 1252 din 9 august 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) “Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirii condiției prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 şi/sau art. 331 alin. (2) lit. l) pct. 2 din Codul fiscal”.

Conform normativului, trebuie să depună declarația privind activitatea de livrare energie electrică persoanele impozabile care dețin orice fel de licență care permite comercializarea de energie electrică, eliberată de ANRE nu doar cele care dețin licență valabilă de furnizare a energiei electrice sau o licență pentru activitatea trader-ului de energie electrică, astfel cum era reglementat anterior. De asemenea, în situația în care declarația pe propria răspundere vizează perioade anterioare anului depunerii, persoana impozabilă trebuie sa menționeze în declarația pe propria răspundere și data de la care îndeplinește această condiție.

6) Ordinul președintelui ANAF nr. 1253 din 9 august 2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”

Noul model al formularului 300 introduce Secțiunea Informații privind valoarea totală, fără TVA a operațiunilor prevăzute la art.2781 alin.(1) lit. B) din Codul fiscal, respectiv a vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță și a prestărilor de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale elctronică către persoane neimpozabile din alte state membre UE”, în care înscriu informațiile privind baza de impozitare a prestărilor de servicii înscrise la rândurile 17 și 18 din deconturile de TVA, cumulat pentru anul precedent, respectiv cumulat pentru anul curent.

7) Ordinul președintelui ANAF nr. 1275 din 13 august 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/ 2016 prividn stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturile excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare

Prin intermediul normativului, se actualizează lista jurisdicțiilor fiscale ce vor face schimb automat de informații financiare cu Autoritățile fiscale din România.
Ajungând la un total de 71 de state/jurisdicții, printre cele introduse amintim: Hong Kong, Panama, Qatar, Singapore, Belize.

8) Ordinul președintelui ANAF nr. 1254 din 9 august 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) şi art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal" (Monitorul Oficial nr. 788 din 17 august 2021).

În prezent, pentru exercitarea opțiunii ca locul prestării serviciilor de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și a serviciilor furnizate pe cale electronică să fie stabilit potrivit art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, se utilizează formularul (085) „Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 275 alin. (2) și art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2019. Având în vedere aceste modificări legislative a fost necesară extinderea formularului 085 pentru a putea fi folosit și de către persoanele impozabile stabilite în România care optează pentru stabilirea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță și adaptarea acestuia la noile dispoziții legale.

9) Ordinul președintelui ANAF nr. 1211 din 29 iulie 2021 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 (Monitorul Oficial nr. 807 din 23 august 2021).

Autorizația de plasare a mărfurilor în mod regulat sub un regim vamal pe baza unei declarații simplificate se acordă pe baza unei cereri depuse în Portalul comercianților UE.

Pentru luarea deciziei de acordare a autorizației, biroul vamal verifică îndeplinirea de către solicitant a următoarelor condiții:

 • Nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de Agenția de Administrare Fiscală, precum și alte creanțe bugetare individualizate prin titluri executorii existente în evidența organului fiscal central. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificatul de Atestare fiscală în format electronic. 
 • Nu are înscrise în cazierul fiscal fapte sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și de cele care privesc disciplina financiară. Pentru verificarea îndeplinirii condiției se solicită certificatul de cazier fiscal în format electronic.
 • Nu înregistrează debite față de autoritatea vamală
 • Nu este în stare de insolvență, în procedura de reorganizare sau lichidare judiciară

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro.