ext

Principalele modificări legislative ale lunii Aprilie 2023

12.05.2023
ext

1.  Restrângerea aplicabilității eșalonărilor la plată

 

În Monitorul Oficial nr. 290 din 6 aprilie 2023, s-a publicat Ordonanța de Urgență nr. 20/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Dintre modificările aduse de ordonanță de urgență, menționăm următoarele:

 

Eșalonarea la plată

  • Contribuabilii care nu pot constitui garanții într-un cuantum de minim 50% din datoriile restante ce vor fi eșalonate pot beneficia de eșalonarea la plată doar pentru o perioada de maxim 6 luni. Pentru a se acorda pentru o perioadă  de până la 5 ani, garanțiile constituite trebuie sa fie în cuantumul minim menționat anterior;
  • Eșalonarea la plată nu se mai acordă pentru accize, dar se poate acorda pentru fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene ce trebuie restituite de contribuabil;
  • Se poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată sau menținerea unei eșalonări la plată într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an calendaristic (anterior se puteau depune doua cereri).

Eșalonarea la plată simplificată

  • Eșalonarea la plata simplificată nu se mai acordă pentru următoarele: accize; impozitele și contribuțiile sociale obligatorii cu reținere la sursă sau reținute prin stopaj la sursă; taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc, dar se acordă pentru fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene ce trebuie restituite de contribuabil; 
  • Se  poate depune o singură cerere de modificare a deciziei de eșalonare la plată sau de menținere a eșalonării la plată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată (anterior se puteau depune doua cereri);
  • A crescut nivelul dobânzii de întârziere de la 0,01% pe zi la 0,02% pe zi;
  • Nu se mai poate acorda concomitent eșalonarea la plată clasică și cea simplificată. 

 

2.  Extindere mecanism compensare creanțe

În Monitorul Oficial nr. 320 din 18 aprilie 2023, a fost publicată Legea nr. 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Potrivit acestei legii, s-a introdus un nou articol în Codul de Procedură Fiscală, conform căruia contribuabilii care au creanțe fiscale față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, pot solicita stingerea acestora prin compensarea cu obligațiile lor restante către bugetul de stat. Această compensare poate fi realizată atât cu obligațiile curente către bugetul de stat, cât și cu cele viitoare, fără compensare între bugete, indiferent de faptul că obligațiile și creanțele sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică. Procedura de stingere şi schimb de informaţii între organele fiscale locale şi organele fiscale centrale urmează să se publice până în 21 mai.

 

 

3.  Noi scutiri de TVA

 

În Monitorul Oficial nr. 310 din 12 aprilie 2023, a fost publicată Legea nr. 88/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  

Conform acestui act normativ, începând cu 11 iunie 2023, sunt scutite de TVA livrarea de proteze și accesorii ale acestora și livrarea de produse ortopedice, în condițiile legii (anterior taxate cu TVA 9%). 

De asemenea, de la această dată, sunt scutite de TVA livrările de echipamente medicale, aparate și alte materiale de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate, efectuate către unități spitalicești din rețeaua publică de stat sau către entități non-profit, în anumite condiții. 

În plus, vor fi scutite de TVA şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat sau deținute și exploatate de entități non-profit, în anumite condiții.

Pana la data intrarii in vigoare a acestor modificari sunt asteptate sa fie publicate si normele metodologice de aplicare aferente.

 

4.  Procedura și notificarea de conformare pentru persoane juridice si fizice

În Monitorul Oficial nr. 291 din 6 aprilie 2023, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 420 din 31 martie 2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Notificare de conformare emisă de organul de inspecție fiscală”, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, ordin aplicabil persoanelor juridice.

În Monitorul Oficial nr. 292 din 7 aprilie 2023, a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 417 din 30 martie 2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 675/2018 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora, prin care se introduce modelul de notificare de conformare aplicabil persoanelor fizice. 

Conform Codului de procedură fiscală, autoritățile fiscale trimit o notificare de conformare contribuabililor care sunt susceptibili să fie selectați pentru inspecția fiscală sau verificare situație fiscală personală. Această notificare trebuie să conțină informații despre riscurile fiscale identificate și trebuie să permită contribuabilului să-și reevalueze situația fiscală și să depună sau să corecteze declarațiile fiscale, dacă este cazul, in termen de 30 de zile de la primirea notificării. 

Prin intermediul acestor ordine, au fost aprobate modelul notificării de conformare, precum și procedura de notificare, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. 

 

5.  Alte noutăți impozitare persoane fizice 

La nivel UE, a fost conceput un acord-cadru pentru aplicarea articolului 16 (1) al Regulamentului (CE) nr. 883/2004, în cazul telemuncii transfrontaliere, care va intra în vigoare la 1 iulie 2023. Astfel, angajații pot rămâne asigurați în sistem de securitate sociala al țării în care este înregistrat angajatorul, dacă desfășoară activități în regim de telemuncă, în țara de reședință, pentru o perioadă de timp mai mică de 50% din perioada de activitate totală, în anumite condiții, și dacă acordul este semnat de ambele state. 

În Monitorul Oficial nr. 297 din 7 aprilie 2023, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21 din 5 aprilie 2023 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist. Prin acest act normativ, au fost stabilite regimul juridic și fiscal aplicabil lucrătorilor culturali profesioniști, măsurile de susținere și dezvoltare a carierei lor profesionale și formele de organizare colectivă a acestora. Conform acestui act normativ, lucrător cultural profesionist reprezintă autorul sau artistul interpret şi executant, şi/sau persoana fizică ce desfăşoară o activitate culturală de suport sau auxiliară, care s-au înregistrat, ca atare, în scop fiscal, pentru o durată de trei ani.

În Monitorul Oficial nr. 316 din 13 aprilie 2023, a fost publicat Ordinul nr. 1.320/227/2023 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017. 

Dintre modificări aduse de acest act normativ, menționăm introducerea de plafoane minime (un salariu de baza minim brut) si maxime (3 salarii de baza minim brute) pentru venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, definit ca venitul lunar sau, după caz, media lunară a venitului înscris în declaraţia fiscală depusă în vederea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România