November

Principalele modificări legislative ale lunii Noiembrie 2022

12.12.2022
November

1. Definiția locuințelor sociale pentru care se poate aplica cota redusă de TVA

 

În Monitorul Oficial nr. 1107 din 17 noiembrie 2022, a fost publicată Legea nr. 301/2022 care vizează definiția “locuințelor sociale” în contextul aplicării cotei de TVA de 5%.

 

Legea reglementează definiția oficială a sintagmei „locuită ca atare”. În plus, legea prezintă condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o locuință astfel încât să se aplice cota de TVA de 5%.

 

Se va aplica cota de TVA de 5% dacă locuința îndeplinește următoarele condiții cumulative:

Deţinătorii acestora au acces liber la spațiul de locuit fără să tulbure posesia şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către o altă persoană sau familie;
Deţinătorii au acces la energie electrică și apă potabilă;
Există sistem de evacuare a apelor uzate și a deșeurilor menajere;
Există cel puțin un spațiu de odihnă;
Există cel puțin un spațiu de pregătire a hranei și un grup sanitar indiferent care sunt dotările existente şi gradul de finisare la data livrării.2. Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%


În Monitorul Oficial nr. 1114 din 28 noiembrie 2022, a fost publicat Ordinul nr. 2053/2022 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, care va intra în vigoare la 01 ianuarie 2023.

La registru vor avea acces notarii (pentru interogare și completare), precum și organele fiscale conform competențelor care le revin potrivit legii.

Registrul se completează de notarii publici la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%.3. Subcriterii de risc fiscal ale companiilor și PFA-urilor


În Monitorul Oficial nr. 1112 din 17 noiembrie 2022, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2017. Acest ordin prevede că dezvoltarea subcriteriilor de risc se realizează prin raportare la riscurile de neconformare în ceea ce privește îndeplinirea de către contribuabil a obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, asociate celor patru criterii generale.

Potrivit prevederilor art. 7 din Codul de procedură fiscală, procedurile de administrare se realizează în funcție de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadrați contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal.

Criteriile generale în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele:

 

a) pentru criteriul cu privire la înregistrarea fiscală:

subcriteriul privind neînregistrarea în scopuri de TVA;
subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe profit;
subcriteriul privind neînregistrarea ca platitor de impozit specific;
subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de impozit pe venitul microintreprinderilor;
subcriteriul privind neînregistrarea ca plătitor de accize;
subcriteriul privind neînregistrarea ca platitor de impozit pe impozitul pe venit, precum și al contribuțiilor sociale obligatorii;
subcriteriul privind neînregistrarea fiscală în cazul desfășurării de activități, obținerii de venituri și altor situații prevăzute de lege pentru care există obligativitatea de înregistrare fiscală;
subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/administratorilor/altor persoane, din perspectiva înregistrării fiscale;

 

b) pentru criteriul cu privire la depunerea declarațiilor fiscale:

subcriteriul privind depunerea cu întarziere a declarațiilor fiscale;
subcriteriul privind nedepunerea declarațiilor fiscale;
subcriteriul privind depunerea eronată a declarațiilor fiscale;
subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/ asociaților/ administratorilor/altor persoane, din perspectiva depunerii declarațiilor fiscale;

 

c) pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare:

subcriteriul privind incoerența datelor din declarațiile fiscale fată de datele din alte formulare prevăzute de lege, depuse de contribuabil;
subcriteriul privind neconcordanța datelor din declarațiile fiscale și din alte formulare prevazute de lege depuse de contribuabil, în comparație cu datele și informațiile transmise de terți;
subcriteriul privind declararea incorectă a cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor de către contribuabil;
subcriteriul privind reducerea profitabilității;
subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/asociaților/ administratorilor/altor persoane, din perspectiva nivelului de declarare;

 

d) pentru criteriul cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori:

subcriteriul privind plata cu întarziere a obligațiilor fiscale;
subcriteriul privind neachitarea obligațiilor fiscale;
subcriteriul privind insolvabilitatea;
subcriteriul privind riscurile asociate acționarilor/asociaților/ administratorilor/altor persoane, din perspectiva realizării obligațiilor de plată.4. Modificări impozitare pensii private


Legea 309/2022, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1109 din 17 noiembrie, a introdus recent în Codul fiscal câteva informații importante despre contribuțiile pentru pensiile private.

Această lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. Astfel, au fost stabilite următoarele:

drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare, reprezintă venituri din pensii;
modul de calcul a venitului impozabil lunar din pensii.

Pe lângă veniturile din pensii existente în prezent (venituri din pensii de stat si veniturile din pensii private facultative) este introdusă o nouă categorie pentru pensiile private ocupaționale.

Modalitatea de calcul a venitului impozabil lunar din pensiile private este prezentată mai jos astfel:


Plată unică


Venitul impozabil aferent sumelor primite ca plată unică de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, se calculează prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile de 2.000 lei o singură dată în cazul în care suma este retrasă integral.


Plată în rate lunare


În acest caz, venitul impozabil aferent sumelor primite ca plăţi eşalonate în rate de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, se calculează prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile de 2.000 lei la fiecare retragere a ratei lunare.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România