exchange

Kurzové rozdíly u cizoměnových záloh 

Autor: Veronika Žáčková
12. 4. 2021
exchange
Jak jsme uvedli v minulém čísle, v tomto článku Vás budeme informovat o další interpretaci Národní účetní rady I-43, která objasňuje tématiku vykazování poskytnutých záloh v cizí měně při sestavování účetní závěrky.

Záloha v cizí měně představuje nejčastěji peněžní částku vyplacenou dodavatelům nebo částku přijatou od odběratelů. O samotném vystavení zálohové faktury – jako požadavku na její úhradu – by nemělo být do jejího zaplacení účtováno. Účetní zachycení je provedeno až po připsání či odepsání peněz z bankovního účtu či pohybu na pokladně.

Skutečnost, že záloha v cizí měně nebude s největší pravděpodob­ností vrácena, ale je očekáváno řádné plnění z obou smluvních stran, je důležitá pro rozhodování o provedení či neprovedení kurzového přepočtu. Poskytnuté zálohy neočekávají peněžní tok – úhrada zálohy z bankovního účtu či pokladny proběhla a vrácení se zpravidla neočekává, proto se zde nezohledňuje kurzové riziko. Naopak pohledávka jako očekávání úhrady, budoucího peněžního toku v cizí měně, překurzována je. Jestliže se ze zálohy stává pohledávka, je očeká­ván peněžní příjem a v případě cizoměnové pohledávky je toto spojeno s kurzovým rizikem. Proto by se její zůstatek měl přepočítat dle aktuálního směnného kurzu.

Ambicí České Národní účetní rady je odstranit dílčí nesrovnalosti zákona a dopro­vodných předpisů vydáním svých interpretací. Interpretace I-43 byla vydána v říjnu 2020 a jejím cílem je stanovit účetní řešení při vykazování záloh poskytnutých v cizí měně v účetní závěrce.

Interpretace rozlišuje, zda je poskytnutá záloha částí celkové pořizovací ceny majetku (služby), nebo pohledávkou.

Poskytnutá záloha je částí celkové pořizovací ceny majetku nebo služby

Pokud je dodání předmětu smlouvy očekáváno, je poskytnutá záloha v účetnictví důsledkem úhrady pořizovací ceny majetku nebo služby před jejich vlastním dodáním a představuje ve své podstatě samostatnou část celkové pořizovací ceny nakupovaného majetku či služby a účtuje se následovně:

  • Zůstatek poskytnuté zálohy je přepočten na Kč k datu poskytnutí peněžních prostředků, k rozvahovému dni se už nepřepočítává, a kurzový rozdíl tedy nevzniká.
  • Poskytnutá záloha je v rozvaze vykazována dle povahy pořizovaného majetku v rámci dlouhodobého majetku nebo zásob. Při pořízení služby pak jako náklady příštích období.
  • V době dodání majetku nebo služby nedochází souběžně k přepočtu částky poskytnuté zálohy dle aktuálního kurzu.
  • Pokud je před dodáním majetku nebo služby poskytnuto více záloh, každá zálohová platba je přepočtena historickým měnovým kurzem (k datu poskytnutí peněžních prostředků).

V případě, že jsou u poskytnutých záloh, u kterých se neočekává jejich navrácení, vykazovány kurzové rozdíly z přepočtu poskytnutých záloh, dle zdůvodnění Interpretace to „lze považovat za postup, který je v rozporu se zajištěním věrného a poctivého obrazu finanční situace účetní jednotky v účetní závěrce“.

Poskytnutá záloha je cizoměnovou pohledávkou

Pokud je pravděpodobné, že nedojde k dodání majetku nebo služby a očekává se vrácení peněžní částky, je poskytnutá záloha cizoměnovou pohledávkou a postupuje se následovně:

  • Zůstatek poskytnuté zálohy se přepočítává kurzem k rozvahovému dni a kurzový rozdíl se účtuje do finančního výsledku hospodaření.
  • Poskytnutá záloha je v rozvaze vykazována v rámci pohledávek.

Závěrem lze konstatovat, že vnímání poskytnutých záloh v kontextu v budoucnu plynoucích příjmů a s tím spojené vyka­zování a překurzování záloh při sestavování účetní závěrky, nám pomáhá směřovat k věrnému a poctivému zobrazení finanční situace společnosti.

V případě potřeby se neváhejte obrátit na naši společnost a využijte nabízené odborné služby

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe

Účetní služby