interni audit

Služby statutárního auditu v České republice

Statutární audit

Statutární audit v České republice

Statutární audit je audit, který je stanoven zákonem. Obecně spočívá v prezentaci závěru auditora o tom, zda účetní závěrka splňuje zákonné požadavky a zda poskytuje pravdivý a správný přehled o finanční situaci a výsledcích finanční hospodaření.

Současný český zákon o auditorech platí od března 2009. Kromě toho jsou v platnosti auditorské směrnice vydané Komorou auditorů. Tyto směrnice vycházejí z mezinárodních auditorských standardů vydaných IFAC a jsou přizpůsobeny tak, aby zohledňovaly místní prostředí a místní předpisy, zejména zákon o účetnictví a příslušné české účetní předpisy.

Audity v České republice jsou povinné pro:

 • všechny banky a investiční fondy
 • nadace a některé další neziskové organizace
 • akciové společnosti, které v běžném i předchozím účetním období splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
  • obrat vyšší než 80 milionů Kč
  • celková aktiva přesahují 40 milionů Kč
  • průměrný počet zaměstnanců je vyšší než 50
 • ostatní účetní jednotky, které v běžném i předchozím účetním období splňují alespoň dvě z výše uvedených kritérií.
 • Střední a velké účetní jednotky podle zákona o účetnictví

Statutární audit provedený společností Crowe Česká republika

Cílem auditu je poskytnout dostatečnou záruku ve dvou oblastech:

 • za prvé, ujistit se, že účetní výkazy společnosti jsou správně sestaveny a odrážejí skutečnou situaci společnosti;
 • za druhé, auditor se ujistí, že společnost sestavila účetní výkazy v souladu s platnými předpisy.

Proč statutární audit od Crowe Česká republika?

Statutární audit je služba, kterou si naši klienti vybírají nejčastěji. Během statutárního auditu provádíme analýzu a posouzení rizik, na jejichž základě sestavujeme strategii auditu a také plánujeme a posuzujeme účetní a neúčetní informace relevantní pro účely účetního výkaznictví. Kromě toho provádíme audity konsolidovaných účetních výkazů jak na úrovni jednotlivých auditorů, tak na úrovni skupiny, a to ve spolupráci s ostatními firmami v síti Crowe Global, ale také ve spolupráci s jinými auditorskými sítěmi nebo jednotlivými auditory.

S klientem začínáme pracovat již během posuzovaného období. Nejčastěji začínáme předběžným auditem, abychom ověřili a prověřili specifika účetnictví a obchodních aktivit klienta. Konečným produktem naší spolupráce s klientem je závěrečný audit a konečné posouzení účetnictví, tj. rozvahy výkazu, zisku a ztráty a doplňujících informací.

Kromě statutárního auditu vám můžeme pomoci také s přípravou:

 • účetní výkazy v souladu s českými účetními standardy, včetně sestavení výroční zprávy a zprávy o vztazích.
 • účetní výkazy v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.
 • konsolidované účetní výkazy
 • konsolidační balíček
 • prohlášení o řádném vedení účetnictví (podle českých účetních standardů nebo IFRS)

Kontaktujte našeho odborníka

touv
Tomáš Uvíra
Audit and Accounting Director
Crowe 

Auditní služby