Crowe, boekhoudkantoor

Versoepeling fiches 281.50 op komst

23-12-2021
Crowe, boekhoudkantoor

Met het oog op het veilig stellen van de aftrekbaarheid van betalingen die worden gedaan aan bepaalde genieters, rust op vennootschappen en zelfstandigen de verplichting om deze betalingen te verantwoorden op een fiche 281.50. Deze fiches moeten jaarlijks uiterlijk op 30 juni ingediend zijn voor betalingen gedaan tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Huidige regeling

Deze verplichting bestaat onder andere voor de betaling of toekenning van commissies, erelonen, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, vacatiegelden, gratificaties, (management)vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers belastbare beroepsinkomsten zijn en die niet onderworpen zijn aan de boekhoudkundige verplichtingen zoals opgenomen in het Wetboek van economisch recht (o.a. de opstellen van een jaarrekening) of waarvoor geen factuur werd uitgereikt.

Betalingen aan buitenlandse genieters dienen sowieso op een fiche te worden vermeld.

Wanneer het totale bedrag per verkrijger per jaar echter minder bedraagt dan EUR 125,00, hoeft geen fiche te worden opgesteld.

Aangekondigde versoepeling

Aan de regeling op zich wijzigt er niets. De verplichting tot het opstellen van fiches 281.50 blijft onverkort bestaan.

Alleen wordt deze geschrapt voor betalingen omwille van leveringen of diensten binnen de Europese Economische Ruimte (EU, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en wanneer voor die handelingen een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om een ‘factuur of een document in de plaats daarvan’, uit te reiken.

Verder wordt het aan de Koning overgelaten om een plafond in te voeren waaronder geen fiches moeten opgesteld worden. Dit plafond mag echter niet hoger zijn dan EUR 1.000 per jaar per verkrijger.

Inwerkingtreding

De wijzigingen zouden in werking treden voor de vanaf 1 januari 2021 gedane betalingen en geldt dus reeds voor de fiches die vóór 30 juni 2022 moeten ingediend worden. Het voorontwerp van wet moet nog wel goedgekeurd worden.

Conclusie

De versoepeling inzake buitenlandse genieters zal allicht een verlichting van de administratieve verplichtingen voor sommige belastingplichtigen tot gevolg hebben. Op het plafond is het nog even wachten.