Btw boetes

Btw-boetes: een versoepeling in de administratieve richtlijnen

Peter Empsten
25-9-2018
Btw boetes
Btw-boetes: een versoepeling in de administratieve richtlijnen

De Minister van Financiën heeft recent, in uitvoering van het Federaal Regeerakkoord, aan zijn administratie opdracht gegeven om een nieuw boetebeleid inzake btw uit te werken.

 

Wat verandert er?

Voortaan zal een door de btw-administratie opgelegde boete volledig kwijtgescholden worden als de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 

  • De onderneming dewelke de boete krijgt opgelegd of diens lasthebber, dient een verzoekschrift tot kwijtschelding van btw-boetes in;
  • De btw-boete werd opgelegd omwille van een eerste overtreding (van die aard) in een referentieperiode van 4 jaar.
  • Deze overtreding werd begaan te goeder trouw en de goede trouw van de btw-belastingplichtige wordt voortaan verondersteld. Kwade trouw moet steeds door de administratie worden aangetoond.
  • De begane overtreding heeft geen impact op het bedrag van de verschuldigde btw.

 

Concreet betekent dit dat boetes die opgelegd worden naar aanleiding van (bijvoorbeeld) het laattijdig indienen van een btw-listing, het vermelden van een bedrag in een foutief rooster van de aangifte zonder impact op het bedrag van de verschuldigde btw, het niet voldoen van de btw op een handeling terwijl die btw ook volledig aftrekbaar is (bv. het niet correct toepassing van de verlegging van btw door een belastingplichtige met een volledige recht op aftrek), het uitreiken van een factuur die niet voldoet aan één of andere vormvereiste, enz. op eenvoudig verzoek van de onderneming volledig zullen worden kwijtgescholden.

 

De nieuwe richtlijnen voor btw-boeten gelden voor de klassieke btw-controlediensten maar ook voor de BBI en dienen verplicht te worden toegepast voor alle verzoekschriften tot kwijtschelding van boeten opgelegd na 1 januari 2018.

 

Gevolg? Noodzaak tot versterking interne en externe controle bij de btw-belastingplichtige

Niettegenstaande dat het verfrissend is vast te stellen dat de btw-administratie (en de BBI) voortaan uitgaan van de goede trouw van de belastingplichtige, verhogen deze nieuwe administratieve richtlijnen duidelijk ook de druk op de belastingplichtige om zijn fiscaal huis op orde te hebben. Immers, herhaalde overtredingen (binnen de 4 jaar) en overtredingen met een impact op het verschuldigde btw-bedrag (bv. overmatige btw-aftrek en te weinig betaalde btw) vallen buiten de nieuwe regeling en blijven bestraft met (hoge) btw-boetes.

 

Het is dus zaak voor de btw-belastingplichtigen om interne controles op te zetten en zich te laten bijstaan door externe specialisten om erover te waken dat zij geen herhaalde overtredingen of overtredingen die een btw-impact hebben, begaan. Een bijkomende aanmoediging in dit verband is de afschaffing van de aftrek van proportionele boetes in de inkomstenbelasting vanaf 1 januari 2020.

Peter Empsten
Peter Empsten
Partner Tax
Crowe Spark