Trích dẫn số liệu của BCTC đã được kiểm toán: Cần lưu ý gì?

08/01/2021
Trích dẫn số liệu của BCTC đã được kiểm toán: Cần lưu ý gì?

Doanh nghiệp có thể trích dẫn những số liệu của báo cáo tài chính đã được kiểm toán để trình bày ở các tài liệu khác cho mục đích công bố rộng rãi?

Báo cáo kiểm toán luôn cần được đi kèm với báo cáo của doanh nghiệp như là một bộ tài liệu hoàn chỉnh để bảo đảm người sử dụng báo cáo có được sự hiểu biết toàn diện về ý kiến kiểm toán và số liệu được kiểm toán. Nếu muốn trích dẫn một phần số liệu của báo cáo được kiểm toán trong các tài liệu khác cho mục đích công bố rộng rãi (Ví dụ: Bản cáo bạch) thì doanh nghiệp cần trao đổi và có được sự chấp thuận chính thức bởi công ty kiểm toán để bảo đảm việc trình bày thông tin là đầy đủ và phù hợp, không làm cho người sử dụng báo cáo có những hiểu sai so với bản chất thực tế.