Budgetpropositionen för 2018

Insert Subtitle

Asbjörn Eriksson
2017-09-22

I artikeln redovisas huvuddragen av regeringens förslag beträffande inkomstskatter i Budgeten för 2018 (Prop. 2017/18:1). Utöver de förslag som redovisas här föreslår regeringen en lång rad förändringar inom punktskatteområdet, varav den s.k. flygskatten har rönt mest uppmärksamhet. Med ett undantag behandlas dessa inte i artikeln. Undantaget avser förslaget till en ny modell för fordonsskatten, det s.k. bonus-malus-systemet. Eftersom de föreslagna förändringarna av reglerna om bilförmån är föranledda av den nya fordonsskatten redovisas bonus-malus-systemet kortfattat.


Sänkt skatt för vissa pensionärer
Genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget för pensionärer föreslår regeringen att skatten sänks för personer som är 65 år vid ingången av beskattningsåret och som har en fastställd förvärvsinkomst på mellan drygt 120 000 kr och drygt 416 000 kr. Konsekvenserna av förslaget framgår av Tabell 1 nedan. Beräkningarna utgår från ett prisbasbelopp på 45 500 kr för 2018. Förslaget innebär att skillnaden i beskattning för pensionärer gentemot yngre löntagare tas bort för årsinkomster på mellan 123 700 och 202 400 kronor för 2018. Redan genom det hittillsvarande förhöjda grundavdraget har den skillnaden eliminerats vid lägre inkomster.

Tabell 1

Fastställd
förvärvsinkomst

Skattesänkning vid
en kommunal
skattesats på 32,12 %
(= medelskattesats)

120000

0

140000

1 285

160 000

2 024

180 000

3 019

200 000

4 368

202 400

4 562

250 000

3629

300 000

2 538

350 000

1 445

400 000

353

420 000

0

Källa: Prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018

Sänkt skatt på sjukersättning och aktivitetsbidrag
Skattesänkningen är utformad som en skattereduktion där sjukersättningen och aktivitetsersättningen utgör underlag. Skattereduktionen beräknas som 4,5 procent av underlaget multiplicerat med kommunalskattesatsen till den del underlaget inte överstiger 2,53 prisbasbelopp (cirka 115 000 kr) och som 2,5 procent av resterande del. Beroende på ersättningens och bidragets storlek samt kommunalskatten blir skattereduktionen mellan cirka 1 400 kr och cirka 2 500 kr per år.

SINK-skatten höjs
Personer som inte är skattskyldiga i Sverige men som har inkomst härifrån i form av lön eller pensioner ska med vissa undantag beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Skattesatsen var ursprungligen 25 % (15 % på sjöinkomster) men sänktes fr.o.m. 2014 till nuvarande nivå, 20 %. Regeringen föreslår av offentligfinansiella skäl att skattenivån återställs till 25 %.

Ändrad beräkning av bilförmån
Fordonsskatten enligt bonus-malus-modellen
Bakgrunden till den förändrade förmånsbeskattningen är den radikala omläggningen av fordonsskatten som regeringen föreslår. Det s.k. bonus-malus-systemet ska tillämpas från den 1 juli 2018 och innebär i korthet följande. Lätta fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköp genom en bonus på mellan 10 000 och 60 000 kr. Malus-delen innebär en kraftigt förhöjd fordonsskatt under tre år genom att den del av skatten som är relaterad till utsläpp av koldioxid höjs. Den del av fordonsskatten som är relaterad till utsläpp av koldioxid föreslås bli 82 kr/gram koldioxid till den del det överstiger 95 gram per kilometer och 107 kr/gram till den del koldioxidutsläppet överstiger 140 gram per kilometer. Den förhöjda skatten gäller under de tre första åren för lätta fordon av fordonsår 2018 och som blir skattepliktiga första gången efter den 1 juli 2018. Därefter föreslås en skatt på 22 kr/gram utsläpp till den del det överstiger 111 gram per kilometer. Beskattningsnivån kan jämföras med 11 kr/gram koldioxid till den del det överstiger 111 gram/kilometer för lätta fordon som drivs med etanol och gas (utom gasol).

Beräkningen av förmånsvärdet
Det är alltså uppenbart att fordonsskatten på bilar som träffas av malus-systemet kommer att höjas avsevärt. Beräkningen av värdet av bilförmån beaktar i princip de allmänna grundkostnaderna (inkl. fordonsskatten) för en bil genom den s.k. basbeloppsdelen, som är 31,7 procent av prisbasbeloppet. Med hänsyn till förändringarna i fordonsskatten föreslår regeringen att den del som avser fordonsskatten bryts ut ur basbeloppsdelen. I stället adderas den verkliga fordonsskatten till övriga komponenter i förmånsberäkningen samtidigt som basbeloppsdelen sänks till 29 procent av prisbasbeloppet. De nya reglerna kommer att träffa bilar med fordonsår 2018 som blir fordonsskattepliktiga den 1 juli 2018 eller senare. Sammanfattningsvis ska således värdet av bilförmån för de berörda bilarna beräknas som summan av 29 % av prisbasbeloppet, 75 % av statslåneräntan x nybilspriset, 9 % x nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp och 20 % av överskjutande belopp samt den verkliga fordonsskatten. Samtidigt med införandet av de nya reglerna avskaffas den femåriga fordonsskattebefrielsen för miljöbilar.

För bilar som inte omfattas av bonus-malus-systemet gäller övergångsvis de hittillsvarande reglerna.

Nedsättning för miljöbilar
Enligt nuvarande regler ska förmånsvärdet för bilar som drivs helt eller delvis med el eller andra miljöanpassade drivmedel än diesel och bensin sättas ned till det förmånsvärde som gäller för närmast jämförbara bil utan miljöegenskaper. Förmånsvärdet för motsvarande bil kommer att vara relativt högt på grund av att hänsyn ska tas till fordonsskatten. Därför föreslås att jämförelsen ska göras genom att beräkningen utgår från nybilspriset för den jämförbara bilen. Det innebär att beräkningen kommer att inkludera den lägre fordonsskatten för miljöbilen.

Om bilen drivs med el som laddas från yttre källa eller med annan gas än gasol gäller den tillfällig nedsättningsregel. Enligt den ska förmånsvärdet tas upp till 60 procent av förmånsvärdet för en jämförbar bil med konventionella drivmedel. Nedsättningen är maximerad till 10 000 kr. Regeringen föreslår att förmånsvärdet för dessa bilar ska beräknas som för övriga miljöbilar och därefter sättas ned med 40 procent. Fortfarande är nedsättningen maximerad till 10 000 kr.

Trängselskatt och broavgifter
Vid beräkningen av förmånsvärdet enligt nuvarande regler ingår i princip trängselskatt och bro-, väg- och färjeavgifter. I propositionen föreslås att dessa utgifter inte längre ska ingå i förmånsvärdet. Om arbetsgivaren betalar utgifterna ska de läggas till förmånsvärdet som en separat post.

Skattelättnader för personaloptioner
I samband med lagrådsremissen redovisades förslaget till särskilda regler för personaloptioner i decemberartikeln 2016. Eftersom förslaget i budgetpropositionen är oförändrat i förhållande till lagrådsremissen redovisas det här endast i sammandrag.

Enligt nuvarande regler förmånsbeskattas personaloptioner i tjänst det år de utnyttjas. Förslaget innebär att beskattning i stället ska ske i inkomstslaget kapital när de aktier som förvärvats med stöd av optionerna avyttras. Det innebär dels en förskjutning av beskattningstidpunkten, dels en lägre skattesats. Dessutom behöver inte arbetsgivaren betala sociala avgifter på förmånen. För att få tillämpa de föreslagna reglerna ställs en rad villkor:
1. Utgivaren måste vara ett mindre aktiebolag med högst 50 anställda och en balansomslutning på högst 80 miljoner kronor.
2. Aktierna får inte vara föremål för omsättning på en reglerad marknad.
3. Bolaget får inte vara i ekonomiska svårigheter, exempelvis får det inte vara föremål för en företagsrekonstruktion eller vara på obestånd.
4. Eftersom syftet är att förbättra villkoren för nyetablerad verksamhet måste optionen ställas ut före utgången av tioårsperioden efter att verksamheten påbörjats.
5. Vidare krävs att verksamheten huvudsakligen (75 procent) avser rörelse men inte exempelvis kapitalförvaltning. Därutöver undantas företag i en rad branscher som exempelvis handel med fastigheter och finansiella instrument, långtidsuthyrning av fastigheter, juridisk rådgivning, redovisning och revision.
6. Det sammanlagda värdet på optionerna får inte överstiga 75 miljoner kronor och inte heller 3 miljoner kronor per anställd.
7. Optionerna får inte utnyttjas förrän efter tre år efter ingången av optionsavtalet och måste utnyttjas inom 10 år.
8. Delägare som tilldelas optioner får inte inneha andelar motsvarande mer än 5 procent av kapitalet eller rösterna.
9. Den som tilldelas optioner måste vara anställd under intjänandetiden med en sysselsättningsgrad på minst 30 timmar i veckan och ersättningen under samma tid måste motsvara minst 13 inkomstbasbelopp per år.

Förmån av privat hälso- och sjukvård blir skattepliktig
Sådan förmån beskattas inte enligt nuvarande regler. Arbetsgivaren medges inte heller avdrag för utgifterna. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att den kommer att föreslå att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård slopas. Som en konsekvens av förslaget kommer arbetsgivaren att medges avdrag för utgifterna. Förmånen kommer också att ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Om förmånen avser vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring förblir förmånen skattefri. De nya reglerna ska gälla fr.o.m. den 1 juli 2018.

Skattereduktion för fackföreningsavgifter
Regeringen kommer att föreslå en skattereduktion för fackföreningsavgifter med 25 procent av avgiften. Skattereduktionen föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 2018.

Utvidgat stöd till nyanställning i aktiebolag och handelsbolag
Om en aktiv enskild näringsidkare, som tidigare inte har haft någon anställd i verksamheten, nyanställer en person, behöver han/hon bara betala pensionsavgiften för den anställde förutsatt att en rad villkor är uppfyllda. Motsvarande lättnad föreslås nu för aktiebolag som inte har någon anställd eller endast en anställd som också är delägare. Lättnaden omfattar också handelsbolag med högst två delägare. För aktiebolag krävs att bolaget inte har haft någon annan anställd än en delägare eller en närstående efter utgången av 2016 fram till nyanställningen påbörjas. Den får ha påbörjats tidigast den 1 april 2017. För handelsbolag gäller att bolaget inte har haft någon anställd under den nämnda perioden. Om företaget ingår i en intressegemenskap (äkta eller oäkta koncern) ska hela intressegemenskapen ses som ett företag. Nedsättningen gäller under högst tolv månader i följd och upphör senast vid utgången av 2021. Rätten till nedsättning bortfaller om nyanställningen gäller delägare eller företagsledare i bolaget eller en närstående till dessa. Den bortfaller också om den nyanställde sedan ingången av 2017 har varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare. Nedsättning medges inte heller om arbetsgivaren redan tidigare har fått nedsättning i en annan verksamhet. På samma sätt som för enskilda näringsidkare gäller att anställningen måste omfatta minst 20 timmar per vecka under minst tre månader och begränsas till den del lönesumman inte överstiger 25 000 kronor per månad.

Avyttringstidpunkt vid konkurs
Avdrag för kapitalförlust medges först när förlusten är definitiv. Undantag gäller dock för förluster på aktier och andra värdepapper som getts ut av ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening. Avdrag medges då redan när bolaget eller föreningen försätts i konkurs. För utländska bolag gäller dock att avdrag medges först när bolaget har upplösts efter konkursen. Särregleringen av förluster på aktier i utländska bolag strider mot EUF-fördraget genom att den utgör en inskränkning i den fria etableringsrätten och den fria rörligheten för kapital. Fr.o.m. den 1 januari föreslås därför att avdrag för kapitalförlust avseende aktier och andra värdepapper som har utgivits av motsvarigheten till aktiebolag och ekonomiska föreningar ska medges redan när företaget försätts i konkurs.

Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar
Avkastningen på investeringssparkonto (ISK) beskattas schablonmässigt genom att det skattepliktiga beloppet beräknas på den genomsnittliga behållningen multiplicerad med statslåneräntan vid utgången av november närmast föregående år med ett tillägg av 0,75 procent. Förslaget innebär att tillägget ska höjas till 1 procent. Sparandet i kapitalförsäkringar beskattas genom att försäkringsbolaget beskattas med 30 procent på en fingerad avkastning på försäkringens värde vid årets ingång. Avkastningen beräknas som statslåneräntan med ett tillägg av 0,75 procent. Regeringen föreslår att tillägget höjs till 1 procent.

Förändrade skatteregler för företag
I budgetpropositionen aviserar regeringen att den under 2018 kommer att föreslå omfattande förändringar av skattereglerna för näringsverksamhet. Förslagen finns för närvarande endast i en promemoria från Finansdepartementet. I skrivande stund är den ute på remiss. Det finns därför anledning att återkomma till förslagen när de har fått fastare konturer. Redan av regeringens uttalande i budgetpropositionen framgår emellertid bl.a. följande: En generell begränsning av ränteavdrag inom bolagssektorn, ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande transaktioner och en avdragsbegränsning för ränta på vissa interna lån. För att den begränsade avdragsrätten för räntor inte ska påverka bostadsbyggandet negativt föreslås en utvidgad rätt till värdeminskningsavdrag på hyreshus under de fem första åren. Vidare ska beskattningen av avsättning till periodiseringsfonder skärpas. Slutligen föreslås en tillfällig begränsning av underskottsavdrag för juridiska personer.