Förhandsbesked

i november 2018

Asbjörn Eriksson
2018-11-30

Högsta förvaltningsdomstolen har inte avgjort ett enda inkomstskattemål under november. Därför redovisas i stället de två förhandsbesked som lämnats av Skatterättsnämnden under månaden. Båda behandlar frågan om huruvida verksamheten i ett bolag med kvalificerade aktier kan smitta verksamheten i ett annat bolag så att även aktierna i det senare ska anses kvalificerade.

Samma eller likartad verksamhet
En aktie i ett fåmansföretag är kvalificerad om aktieägaren under beskattningsåret eller de fem närmast föregående beskattningsåren är eller har varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. I Skatterättsnämndens förhandsbesked den 6 november 2018 ställdes frågan om samma eller likartad verksamhet föreligger genom uthyrning av en fastighet i ett annat bolag. Enligt praxis anses också samma eller likartad verksamhet föreligga om kapital har överförts från det ursprungliga bolaget till det andra företaget. I Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 november 2018 gäller frågan om lån mellan bolagen kan medföra att samma eller likartad verksamhet anses föreligga.

Fastighetsuthyrning – samma eller likartad verksamhet?
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 6 november 2018, Dnr 33/18/D
Enligt praxis anses samma eller likartad verksamhet föreligga om verksamheten i det andra bolaget ligger inom ramen för den verksamhet som bedrivits i det ursprungliga bolaget.

A och B äger indirekt, genom Y AB, aktier i Z AB med dotterbolag. Såväl A:s som B:s aktier i Y AB är kvalificerade till följd av att de är eller har varit verksamma i betydande omfattning i koncernen. Y AB äger en fastighet, som dels används i den egna verksamheten, dels uthyrs till externa hyresgäster. A och B äger också samtliga aktier i X (ett polskt bolag). X bedriver fastighetsförvaltning och hyr på marknadsmässiga villkor ut lokaler till Z AB:s dotterbolag. Varken A eller B är verksamma i betydande omfattning i X.

Inför en planerad försäljning av X ville A och B få besked om huruvida aktierna i X är kvalificerade på grund av att verksamheten i X anses vara av samma eller likartat slag som den som bedrivs i Y AB med dotter- och dotterdotterbolag.

Skatterättsnämnden betonade i sitt besked att X:s uthyrning förutsätts ske på marknadsmässiga villkor. Det innebär att det inte har skett någon kapitalöverföring mellan bolagen. Verksamheten i X kan därför inte anses vara av samma eller likartat slag som den som bedrivs i Y AB eller dess dotterbolag trots att även Y AB bedriver en viss fastighetsförvaltning.

Förhandsbeskedet ligger i linje med RÅ 2007 not. 66. I det målet var A:s bolag, AB B, franchisetagare. Han ägde också en andel i AB C, som var franchisegivare till bl.a. AB B. Verksamheten i AB C ansågs inte vara av samma eller likartat slag som verksamheten i AB B eftersom transaktionerna mellan bolagen gjordes på marknadsmässiga villkor. Därmed hade ingen överföring av kapital mellan bolagen ägt rum.

Kapitalöverföring genom lån
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 8 november 2018, Dnr 58-18/D
A äger alla aktier i X AB, som i sin tur innehar andelar i Y AB. A äger också samtliga aktier i Z AB, där han är verksam i betydande omfattning. Fram till för 6 år sedan var han verksam i betydande omfattning i Y AB. Z AB har lämnat lån till X AB vid tre tillfällen under perioden 2014 – 2017. Även X AB har lämnat lån till Z AB. Samtliga lån har lämnats på affärsmässiga grunder och mot marknadsmässig ränta.

Inför en planerad utdelning från X AB ville A veta om lånetransaktionerna medför att bolagen X AB och Z AB ska anses bedriva verksamhet av samma eller likartat slag.

Skatterättsnämnden ansåg att det i sammanhanget inte föreligger någon skillnad mellan kapital som överförs som lån och tillskott och förklarade att aktierna i X AB ska anses vara kvalificerade.

En ledamot och föredragande var skiljaktiga och menade att lån inte medför en förmögenhetsöverföring och därför inte ger utrymme för utdelning.

Förhandsbeskedet har överklagats.