Crowe Romania

Salariata anunță că este gravidă, care sunt implicațiile pentru angajator?

Referințe: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

22.06.2021
Crowe Romania
Romania

Conform art. 2 lit. c) din OUG 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă „salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care să îi ateste această stare;”

 

În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării menționate anterior, angajatorul trebuie să înştiinţeze medicul de medicina muncii, precum şi inspectoratul teritorial de muncă pe a cărui rază îşi desfăşoară activitatea. Sancțiunea, în cazul nerespectării acestei obligații este amendă de la 2500 lei la 5000 lei.

 

Angajatorul are obligaţia să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al acesteia şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.

 

Medicul de medicina muncii emite un raport în care sunt identificate riscurile pentru securitatea și/sau sănătatea salariatei gravide indicând și măsurile necesare prevenirii acestor riscuri.

 

Angajatorul va informa în scris salariata asupra rezultatului evaluării privind riscurile la care poate fi expusă la locurile lor de muncă, a măsurilor care trebuie luate şi asupra drepturilor pe care aceasta le are.

 

Dacă amenajarea condiţiilor de muncă şi/sau a programului de lucru nu este din punct de vedere tehnic şi/sau obiectiv posibilă sau nu poate fi cerută din motive bine întemeiate, angajatorul va lua măsurile necesare pentru a schimba locul de muncă al salariatei respective. În cazul în care angajatorul, din motive justificate în mod obiectiv, nu are posibilitatea să repartizeze salariata la alt post de lucru, fără riscuri, salariata gravidă are dreptul la concediu de risc maternal.

 

În baza recomandării medicului de familie, salariata gravidă care nu poate îndeplini durata normală de muncă din motive de sănătate, a sa sau a fătului său, are dreptul la reducerea cu 1/4 a duratei normale de muncă, cu menţinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul de salarii al angajatorului.

 

Angajatorul are obligaţia de a acorda salariatelor gravide dispensă pentru consultaţii prenatale în limita a maximum 16 ore pe lună, pe baza recomandării medicului de familie sau a medicului specialist, în cazul în care investigaţiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale.

 

De asemenea, angajatorul va informa prin afişare în locuri vizibile, pentru o perioadă de 6 luni, în fiecare din unităţile pe care le deţine, asupra drepturilor pe care salariatele gravide le au în ceea ce priveşte protecţia maternităţii la locurile de muncă.

 

În cazul în care sănătatea salariatelor gravide este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei și a unui document medical care menţionează perioada în care sănătatea acesteia este afectată de munca respectivă, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.

 

La cererea salariatei gravide care desfăşoară în mod curent muncă cu caracter insalubru sau greu de suportat, angajatorul are obligaţia, să o transfere la un alt loc de muncă, cu menţinerea salariului de bază brut lunar.