Crowe Romania

Noi modificări legislative în luna iunie

Noi regimuri speciale de TVA (Ghișeul unic)

19.07.2021
Crowe Romania
Referințe: OUG 59/2021, Lege 227/2015

I. Ordonanța de urgență 59/2021 pentru introducerea unor regimuri speciale in domeniul TVA

În Monitorul Oficial nr. 630 din 28 iunie 2021 s-a publicat OUG 59 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Prin prezenta Ordonanță de urgență se introduc noi regimuri speciale și metode de simplificare în sfera TVA.

Prezentăm în continuare câteva concepte și aspecte generale care vor ajuta la înțelegerea regimurilor speciale introduse și detaliate mai jos.

 • Conceptul de vânzare la distanță se înlocuiește cu acela de vânzare intracomunitară de bunuri la distanță. Se introduce și conceptul de vânzare la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.
 • Se stabilesc prevederi cu privire la interfețele electronice, în sensul că se consideră că interfața electronică a primit și a livrat ea însăși bunurile respective (deci este cumpărător-revânzător) atunci când:
 • facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din țări terțe în loturi cu o valoare de maximum 150 euro,
 • facilitează livrarea de bunuri în Uniunea Europeană (livrările interne și vânzările intracomunitare la distanță) de către o persoană impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană către o persoană neimpozabilă
 • Persoanele impozabile care realizează vânzări intracomunitare la distanță au opțiunea de a aplica regimurile speciale, pentru a plăti TVA datorată în alte State Membre într-un singur Stat Membru („SM”), sau pot să se înregistreze în fiecare SM în care se încheie expedierea bunurilor pentru a plăti TVA datorată

OUG 59/2021 distinge 3 regimuri speciale de aplicare a TVA pentru vânzările la distanță:

1. Regimul One Stop Shop (OSS) NON-UE – Art. 314 Cod Fiscal

 • Acest regim special este o metodă de simplificare prin care persoanele nestabilite în UE pot plăti într-un singur SM, TVA datorată în toate Statele Membre UE prin intermediul unui ghișeu unic (OSS). Alternativa la acest regim special este ca aceste persoane să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare SM în care datorează TVA pentru prestări de servicii către persoane neimpozabile.
 • Regimul se aplică exclusiv de persoane impozabile nestabilite în UE și doar pentru prestările de servicii către persoane neimpozabile. Astfel, prestările de servicii către persoane impozabile vor avea în continuare același tratament din punct de vedere al TVA. Practic, de la 1 iulie 2021, se extinde aplicarea regimului special pentru servicii electronice, telecomunicații și radio-TV („servicii TBE”) și pentru alte servicii.
 • Pentru acest regim nu există plafoane minime, persoana non-UE datorând TVA de la prima prestare în Uniune.
 • În practică, dacă persoana non-UE se va înregistra în România, va întocmi o declarație specială în euro care va cuprinde baza și TVA datorată în fiecare SM, iar apoi va achita TVA pentru toate SM către ANAF și ulterior acesta din urmă va transfera sumele aferente către fiecare SM.

2. Regimul One Stop Shop (OSS) UE – Art. 315 Cod Fiscal

 • Acesta este un regim special pentru declararea și plata TVA într-un singur SM, pentru prestările de servicii și vânzările intracomunitare la distanță pentru care se datorează TVA în mai multe SM
 • Astfel, regimul MOSS care se aplica pană în prezent doar serviciilor TBE, se aplică acum și altor servicii, dar și vânzărilor intracomunitare la distanță, devenind OSS
 • Pentru aceste tranzacții există un plafon de 10.000 EUR (46.337 RON) pentru serviciile TBE și vânzările intracomunitare la distanță aplicabil astfel:
 • Dacă plafonul NU este depășit, locul prestării este în țara în care contribuabilul este stabilit și deci se aplică TVA aferent acelei țări
 • Dacă plafonul este depășit, contribuabilul are 2 opțiuni: se înregistrează în fiecare SM în care datorează TVA sau aplică regimul de simplificare OSS și plătește TVA doar într-un singur stat pentru toate aceste tranzacții, urmând ca respectivul SM să vireze sumele către fiecare stat în care se datorează taxa
 • Plafonul de mai sus nu se aplică pentru:
 • Serviciile TBE realizate de prestatori non-UE
 • Vânzările intracomunitare la distanță efectuate de furnizori nestabiliți în UE
 • Vânzările la distanță de bunuri importate
 • Alte servicii decât TBE, prestate către persoane neimpozabile din UE
 • Livrările interne efectuate de o platformă electronică;
 • Înregistrarea pentru aplicarea regimului OSS se face, ca regulă generală, în statul în care este stabilit contribuabilul. Cei nestabiliți în UE pot alege una din SM în care au un sediu fix, iar dacă nu au sediu fix în niciun SM, pot alege unul din statele în care începe transportul bunurilor.
 • În România, persoana impozabilă care aplică regimul va întocmi trimestrial o declarație specială în euro care va cuprinde baza și TVA datorată în fiecare SM, iar apoi va achita TVA pentru toate SM către ANAF și ulterior acesta din urmă va transfera sumele aferente către fiecare SM.
 • Interfețele electronice care facilitează vânzarea la distanță trebuie să țină în format electronic registre de evidență a operațiunilor, pe o perioadă de 10 ani.

3. Importul bunurilor de valoare mică

 • Regimul special (IOSS) s-a introdus pentru simplificarea declarării și plății TVA pentru vânzarea de bunuri cu valoare redusă importate în UE
 • Se elimină scutirea de TVA la import pentru bunurile cu valoare mai mică de 10 EUR, dar se menține scutirea de taxe vamale pentru cele cu valoare sub 150 EUR (cu excepții)
 • S-au introdus un regim special pentru vânzările la distanță de bunuri importate -IOSS (art. 315^2) și mecanismul special pentru declararea și plata TVA (art. 315^3), aplicabil când nu se aplică regimul special de mai sus. Aceste regimuri sunt opționale, existând în continuare procedura normală de plată a TVA în vamă la import.

3.1. Regimul IOSS (art. 315^2)

 • Dacă se aplică regimul IOSS, locul livrării pentru vânzările la distanță de bunuri importate este locul unde se încheie expedierea/transportul, chiar dacă importul a fost făcut în alt SM. Astfel, în cazul în care importul se face într-un alt SM decât cel de destinație a bunurilor, nu se plătește TVA la import, ci TVA la livrarea ulterioară prin IOSS (pentru asta trebuie ca persoana care aplică regimul să aibă un cod IOSS pe care sa îl comunice autorităților vamale).
 • Cota de TVA aplicabilă este cota din SM în care are loc livrarea
 • Persoana impozabilă care aplică IOSS va întocmi lunar o declarație specială în euro care va cuprinde baza și TVA datorată în fiecare SM, iar apoi va achita TVA pentru toate SM către ANAF și ulterior acesta din urmă va transfera sumele aferente către fiecare SM

3.2. Mecanismul special de declarare și plată TVA la import (art. 315^3)

 • Dacă nu se aplică IOSS, destinatarul bunurilor este persoana obligată la plata TVA. Dar persoana care prezintă bunurile în vamă (curier, transportator, poștaș, etc) este cea care încasează TVA de la destinatar și face plata taxei
 • Mecanismul poate fi aplicat de comisionari vamali, firme de transport, curieri, operatori poștali, etc.
 • Aceștia trebuie să depună la autoritatea vamală lunar o declarație specială de TVA și achită taxa până pe data de 16 a lunii următoare.

II. Ordonanța de urgență 51/2021 pentru amânarea unor termene

 • Reamintim că prin Legea 295/2020 pentru modificarea și completarea Codului de procedura fiscală, s-a schimbat art. 272 al respectivului Cod, în sensul că activitatea de soluționare a contestațiilor a fost repartizată de la structurile ANAF, la o structură specializată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
 • La momentul publicării (21 decembrie 2020), Legea 295/2020 stabilea un termen de 6 luni pentru preluarea de către Ministerului Finanțelor Publice a acestei activități, adică pană la data de 21 iunie 2021.
 • Prin OUG 51/2021, acest termen de 21 iunie 2021 este prorogat pană la 1 octombrie 2021.

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro