Newsletter martie

Noi modificări legislative în luna martie

Refernințe: Legea nr. 16; O.U.G nr. 19; Ordinul nr. 85; OUG n. 69/2020; Ordinul nr. 409; Ordinul nr. 393; OUG n. 435;

12.04.2021
Newsletter martie
România

1) Legea nr. 16 din 8 martie 2021 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 

 În Monitorul Oficial nr. 238 din data de 9 martie 2021 s-a publicat Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 2021, conform căreia câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 scade la 5.380 lei, față de 5.429 lei în anul 2020.

Această modificare presupune implicit și o scădere a plafonului de îndemnizație pentru șomaj tehnic de la 4.072 lei la 4.035 lei (75% din câștigul salarial mediu brut).

2) Ordinul nr. 85 din 17 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II ‐ Anularea unor obligații accesorii din OUG 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Prin intermediul acestui Ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 266 din 17 martie 2021, se aprobă procedurile de acordare a amânării la plata sau de anulare a obligațiilor accesorii, precum și formularistica necesară: notificarea intenției de anulare a accesoriilor, fișa de calcul a obligațiilor, proces verbal de punere de acord, decizia de amânare la plată, cererea de anulare, etc.

3) Ordinul nr. 409 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea unor prevederi privind aplicarea sistemului TVA la încasare

În Monitorul Oficial nr. 278 din data de 19 martie 2021 au fost publicate o serie de actualizări și modificări pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, multe dintre ele având scopul de a clarifica eventuale confuzii privind momentul aplicării noului plafon de 4.500.000 lei.

4) Ordinul nr. 393 din 22 martie 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

Ordinul aprobă 3 proceduri din sfera anulării înregistrării în scopuri de TVA datorita riscului fiscal ridicat, după cum urmează:

4.1. Procedura privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, adică pentru persoanele cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, ca urmare a riscului fiscal ridicat și care pot solicita reînregistrarea dacă încetează situația care a condus la respectiva anulare. 

Determinarea nivelului riscului fiscal, respectiv punctajele atribuite criteriilor de risc, precum și modul de calcul al riscului fiscal se stabilesc la nivelul ANAF și se aprobă de președintele acesteia. La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, ANAF verifică dacă asociații/administratorii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, sau persoana impozabilă însăși nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Categoriile de persone verificate sunt următoarele:

a) Administratorii, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990; 

b) Asociații majoritari sau, după caz, asociatul unic și/sau administratori, în cazul altor societăți decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii societăților 31/1990.

Persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin (12) lit. e) din Codul fiscal prevăzută la alin. (1) și (2) prezintă risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte din 100.

4.2. Procedura de înregistrare, la cerere a persoanelor a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată ca urmare a faptului că prezintă risc fiscal (potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal)

După primirea cererii de înregistrare se verifică dacă persoana impozabilă se încadreaza în alta situație de anulare prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a), c)-e) din Codul fiscal, caz în care cererea este respinsă. 

În caz contrar, cererea se transmite către compartimentul responsabil cu evaluarea riscului fiscal, care poate stabili daca a încetat situația care a dus la anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Acest department face un referat motivat prin care propune aprobarea sau respingerea cererii de înregistrare. La primirea referatului se verifică din nou dacă persoana impozabilă se încadreaza în alta situație de anulare. Dacă da, se respinge cererea de înregistrare, iar dacă nu aceasta se aprobă.

4.3. Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal ridicat (potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal).

Persoanele impozabile care nu obțin cel puțin 51 de puncta din 100 conform baremului de analiză a riscului, se consideră că prezintă risc fiscal ridicat și se demarează procedura de anulare din oficiu a a înregistrării în scopuri de TVA. Înainte de luarea deciziei, trebuie asigurat dreptul contribuabilului de a fi ascultat.

5) O.U.G. nr. 19 publicată în Monitorul Oficial nr. 315 din data de 29 martie 2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal

În Monitorul Oficial nr. 315/29.03.2021, a fost publicată OUG nr. 19/2021 prin care au fost dispuse fie prorogări de termene, fie suspendarea unor facilități fiscale recent introduse.

Așadar, puteți regăsi în cele ce urmează cele mai importante modificări privind:

Prorogarea anumitor termene:

  • Termenul pentru depunerea notificării de restructurare a obligațiilor fiscale a fost prelungit până la 30 septembrie 2021;
  • Termenul pentru depunerea cererii pentru anularea accesoriilor conform O.U.G. 69/2020 se prelungește până la data de 31 ianuarie 2022;
  • Prelungirea facilității de rambursare a TVA cu control ulterior: pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, de la data de 31 martie 2021 la data de 31 ianuarie 2022.
  • Regimul cheltuielilor referitoare la educaţia timpurie a copiilor: ca urmare a comunicatului publicat pe website-ul oficial al Ministerului de Finanțe, Ordonanța de Urgență suspendă practic facilitatea în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021.  
  • Impozit specific: a fost prelungită facilitatea scutirii de impozit, astfel că acesta nu se va datora pe o perioadă de 90 zile începând cu data 1 aprilie 2021.
  • Stabilirea impozitului anual datorat de către membrii asociați în cazul asociațiilor fără personalitate juridică: costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul respectiv se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.

6) Ordinul nr. 435 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF 

Ordinul publicat in Monitorul Oficial al României nr. 319 din data de 30 martie 2021 stabilește termenele de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) la sistemul informatic al ANAF, astfel:

a) Până la data de 30.06.2021, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili; 

b) Până la data de 30.11.2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici; 

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Lunar, ANAF transmite către operatorii economici utilizatori de aparate de marcat electronice fiscale, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, mesaje despre eventualele disfuncționalități privind fișierele transmise de la aparatele de marcat electronice fiscale către sistemul informatic.

De asemenea se detaliază procedura tehnica de conectare a aparatelor precum și informatiile conținute în declarația operatorilor aflați în zone fără rețele de comunicații electronice.

Disclaimer

Informaţiile conţinute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăţilor legislative; buletinul informativ nu conţine o analiză cuprizătoare a fiecărui subiect. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactaţi. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conţinutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.