gdpr

Newsletter 9/2019 - Masuri privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului.

06.08.2019
gdpr

1. Obligativitatea  inregistrarii beneficiarilor reali in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

2. Obligativitatea  conversiei actiunilor la purtator in actiuni nominative de catre societatile emitente.

 

1. Registrul Beneficiarilor Reali 

In scopul prevenirii şi combaterii spalarii banilor, persoanele juridice de drept privat şi fiduciile inregistrate pe teritoriul României sunt obligate sa obtina şi sa detina informatii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizeaza aceasta calitate, şi sa le puna la dispozitia organelor de control şi a autoritatilor de supraveghere, la solicitarea acestora. In acest scop Oficiul National al Registrului Comertului va organiza un registru central in care se vor inregistra date privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de inmatriculare in registrul comertului, cu exceptia regiilor autonome, companiilor şi societatilor nationale şi societatilor detinute integral sau majoritar de stat.

Obligatii stabilite prin Legea nr. 129/2019
Declararea beneficiarului real care, in sensul actului normativ, este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot de cel putin 25%.

Cine depune declaratia
Persoanele juridice cu exceptia regiilor autonome, companiilor şi societatilor nationale şi societatilor detinute integral sau majoritar de stat vor depune la inmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali.

Termenul de depunere declaratie privind Beneficiarul Real
In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare Legii nr. 129/2019, societatile inmatriculate pâna la aceasta data, cu exceptia companiilor şi societatilor nationale, precum şi a societatilor detinute integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre inregistrare in Registrul Beneficiarilor Reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului, declaratia susmentionata.
Persoanele juridice mentionate mai sus vor depune la inmatriculare, anual, sau ori de câte ori intervine o modificare, o declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice, in vederea inregistrarii in Registrul Beneficiarilor Reali. Declaratia anuala se depune la oficiul registrului comertului in care este inmatricula persoana juridica in termen de 15 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale, iar daca intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaratia se depune in termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.
Declaratia se poate da in fata reprezentantului oficiului registrului comertului sau se poate depune in forma autentica, personal sau prin reprezentant.

Sanctiuni
Nerespectarea de catre administratorul care reprezinta societatea a obligatiei de mai sus constituie contraventie şi se sanctioneaza tot cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Informatiile ce trebuie furnizate
Declaratia va contine datele de identificare ale beneficiarilor reali, precum şi modalitatile in care se exercita controlul asupra persoanei juridice. Datele de identificare ale beneficiarului real in sensul sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau reşedinta.2. Conversia actiunilor la purtator in actiuni nominative. 
Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019, sunt abrogate dispozitiile legale privitoare la actiunile la purtator, capitalul social al societatilor pe actiuni fiind reprezentat doar prin actiuni nominative. De asemenea, se interzice emiterea de noi actiuni la purtator şi efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existente.

Obligatii stabilite prin Legea nr. 129/2019
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se interzic emiterea de noi actiuni la purtator şi efectuarea de operatiuni cu actiunile la purtator existente. Actiunile la purtator emise anterior intrarii in vigoare a legii vor fi convertite in actiuni nominative, in termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a actului normativ.
Cine este supus obligatiei
Detinatorii cu orice titlu de actiuni la purtator le vor depune la sediul societatii emitente in termen de 18 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. La data expirarii termenului, consiliul de administratie al societatii va inscrie pe titluri şi in registrul actionarilor numele, prenumele, codul numeric personal şi domiciliul actionarului persoana fizica sau denumirea, sediul, numarul de inmatriculare şi codul unic de inregistrare ale actionarului persoana juridica, dupa caz. Actiunile la purtator nedepuse la sediul societatii emitente se anuleaza de drept la data expirarii termenului prevazut, cu consecinta reducerii corespunzatoare a capitalului social.


Termenul de conversie actiuni
In termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a acestei legi, actiunile la purtator vor fi convertite in actiuni nominative, in caz contrar acestea se anuleaza de drept, cu consecinta reducerii corespunzatoare a capitalului social, care se va inregistra in registrul comertului.
Sanctiuni
Neindeplinirea, pâna la expirarea termenului de 18 luni, a obligatiei de conversie, de catre societatile pe actiuni şi in comandita pe actiuni, da dreptul oricarei persoane interesate, precum și Oficiului National al Registrului Comertului, sa solicite tribunalului, sau, dupa caz, tribunalului specializat, dizolvarea societatii respective. 


Disclaimer
Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.