Newsletter nr. 6/2020 – Documente justificative livrări intracomunitare de bunuri

Newsletter nr. 6/2020 – Documente justificative livrări intracomunitare de bunuri

Referinţe: Ordin 2148/2020; Ordin 103/2016; Regulamentul UE 2018/1912; Legea 227/2015

26.08.2020
Newsletter nr. 6/2020 – Documente justificative livrări intracomunitare de bunuri
Romania

Cadru general


În Monitorul Oficial nr. 628 din data de 17 iulie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2148/2020 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi și livrări intracomunitare de bunuri, instrucţiuni aprobate anterior prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 103/2016.

Ordinul are în vedere alinierea legislaţiei naţionale în materie de TVA cu prevederile Regulamentului UE 2018/1912 al Consiliului („Regulamentul”) cu privire la documentele necesare pentru justificarea transportului intracomunitar al bunurilor în cazul livrărilor intracomunitare.

Vă reamintim că modificările legislative aduse de Regulamentul UE 2018/1912 sunt în vigoare şi produc efecte începând cu 1 ianuarie 2020 iar despre acestea am detaliat în Newsletter-ul nr.1/2020.

Mai jos vă prezentăm principalele modificări aduse de Ordinul 2148 cu privire la condițiile de acordare a scutirii TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri, mai exact cu privire la documentele justificative pentru dovedirea transportului bunurilor dintr-un stat membru în altul.

 

Scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri

 

În acest context, vă vom prezenta mai jos documentele cu care se justifică scutirea de TVA în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri, în funcţie de persoana responsabilă pentru realizarea transportului (condițiile Incoterms) şi eventualele relaţii de afiliere ale transportatorilor cu persoanele implicate în tranzacţie.

Vă rugăm să aveți în vedere că documentele necesare justificării transportului prevăzute de Regulament trebuie obținute (și puse la dispoziția organelor de control, în cazul unei inspecții fiscale) pentru toate livrările intracomunitare efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2020, deci inclusiv pentru cele realizate anterior intrării în vigoare a Ordinului 2148, respectiv 17 iulie 2020 (cu anumite excepții prezentate mai jos). În situația în care aceste documente (așa cum sunt enumerate mai jos) nu pot fi prezentate cumulativ, vă rugăm să aveți în vedere că nu se va putea aplica scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri (și, în consecință, se va colecta TVA).

Termenul în care pot fi prezentate documentele pentru justificarea scutirii de taxă, stabilit anterior la  90 de zile, se prelungește la 150 de zile calendaristice de la data livrării bunurilor. Menționăm că acest nou termen se aplică și pentru prezentarea declarației din partea cumpărătorului, la care facem referință în continuare, şi care conform Regulamentului trebuia primită de la cumpărător până cel târziu în data de 10 a lunii următoare livrării bunurilor.

 

1. Dacă transportul este în sarcina furnizorului, acesta trebuie să facă dovada transportului cu următoarele documente:

 

 • CMR semnat de client pentru recepţia bunurilor sau scrisoare de trăsură semnată sau conosament (pentru transportul pe apă) sau document de transport aerian de mărfuri (Air Waybill); şi
 • Factura pentru transportul bunurilor (de la transportatorul efectiv sau de la casa de expediții, dacă transportatorul efectiv nu a facturat direct ); şi
 • Unul din următoarele documente: documente bancare care atestă plata transportului sau poliţa de asigurare pentru bunurile transportate sau proces verbal de primire a bunurilor emis de către un depozitar din statul membru de destinaţie sau documente oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație.

 

2. Dacă transportul este în sarcina clientului, furnizorul trebuie să facă dovada transportului cu următoarele documente:

 

2.1 dacă factura de transport o emite o casă de expediţii, independentă de transportatorul efectiv, precum și de furnizor și de client:

 • CMR semnat de client pentru recepţia bunurilor sau scrisoare de trăsură semnată sau conosament (pentru transportul pe apă) sau document de transport aerian de mărfuri (Air Waybill); şi
 • Unul din următoarele documente: factura emisă de casa de expediţii sau documente bancare care atestă plata facturii de transport sau poliţa de asigurare pentru bunurile transportate sau proces verbal de primire a bunurilor emis de către un depozitar din statul membru de destinaţie sau documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație; şi
 • O declaraţie scrisă a clientului că bunurile au fost transportate in numele său, cu menţiunea statului membru de destinaţie.

 Elemente obligatorii: data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

 

In plus, este recomandabil ca furnizorul să obțină din partea cumpărătorului o confirmare scrisă că acesta este independent faţă de casa de expediții, precum și că aceasta din urmă este independentă de transportatorul efectiv.

 

2.2 dacă factura de transport o emite transportatorul efectiv (aşa cum apare pe CMR), care este independent faţă de furnizor și client:

 • CMR semnat de client pentru recepţia bunurilor sau scrisoare de trăsură semnată sau conosament (pentru transportul pe apă) sau document de transport aerian de mărfuri (Air Waybill) sau factura de la transportatorul bunurilor; şi
 • Unul din următoarele documente: documente bancare care atestă plata transportului sau poliţa de asigurare pentru bunurile transportate sau proces verbal de primire a bunurilor emis de către un depozitar din statul membru de destinaţie sau documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinație şi
 • O declaraţie scrisă a clientului că bunurile au fost transportate in numele său, cu menţiunea statului membru de destinaţie;

Elemente obligatorii: data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

In plus, este recomandabil ca furnizorul să obțină din partea cumpărătorului o confirmare scrisă că acesta este independent faţă de transportatorul efectiv al bunurilor.

 

3. Dacă transportul este realizat cu propriile mijloace de transport de către furnizor sau client, furnizorul trebuie să facă dovada transportului cu următoarele documente:

 

 • CMR semnat de client pentru recepţia bunurilor sau scrisoare de trăsură semnată sau conosament (pentru transportul pe apă) sau document de transport aerian de mărfuri (Air Waybill); şi
 • Unul din următoarele documente: o declaraţie scrisă din partea cumpărătorului care atestă că bunurile respective au fost transportate în statul membru de destinaţie sau o poliţă de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinaţie sau un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul membru de destinaţie, altul decât cumpărătorul bunurilor.

Elemente obligatorii ale declarației din partea cumpărătorului: data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

 

 

Pentru situația în care transportul este realizat de client cu propriile mijloace de transport, este necesară prezentarea unui document din care să rezulte că respectivele mijloace de transport se află în proprietatea clientului sau au fost puse la dispoziția acestuia prin contracte de leasing, închiriere sau comodat.

În mod excepțional, pentru livrările intracomunitare realizate până la data intrării în vigoare a Ordinului 2148, respectiv 17 iulie 2020, dacă furnizorul poate face dovada încadrării pe aceasta situație se aplică prevederile din legislația națională (i.e., Ordinul 103/2016 în forma existentă la momentul tranzacției), adică furnizorul trebuie să facă dovada transportului doar cu un document referitor la transportul bunurilor (i.e., CMR).

 

4. Dacă persoanele implicate în transportul bunurilor nu sunt independente atât una de cealaltă cât şi de vânzător sau cumpărător sau nu se poate face dovada independenţei acestora, furnizorul trebuie să facă dovada transportului cu următoarele documente:  

 

 • CMR semnat de client pentru recepţia bunurilor sau scrisoare de trăsură semnată sau conosament (pentru transportul pe apă) sau document de transport aerian de mărfuri (Air Waybill) sau factură pentru transportul bunurilor; şi
 • Unul din următoarele documente: o declaraţie scrisă din partea cumpărătorului care atestă că bunurile respective au fost transportate în statul membru de destinaţie sau documente bancare care atestă plata transportului sau o poliţă de asigurare corespunzătoare transportului bunurilor sau documentele oficiale eliberate de o autoritate publică, precum un notariat, care să ateste sosirea bunurilor în statul membru de destinaţie sau un document care atestă primirea bunurilor, emis de către un depozitar din statul membru de destinaţie, altul decât cumpărătorul.

Elemente obligatorii ale declarației din partea cumpărătorului: data emiterii, numele și adresa cumpărătorului, cantitatea și natura bunurilor, data și locul de sosire a bunurilor și identificarea persoanei care acceptă bunurile în numele cumpărătorului.

Pentru cazurile în care furnizorul nu poate face dovada independenței între părțile implicate în transportul bunurilor, acesta trebuie să poată dovedi că a solicitat și a întreprins acțiuni pentru a obține informațiile necesare. Similar, dacă părțile implicate sunt afiliate, furnizorul trebuie să obțină din partea cumpărătorului o confirmare scrisă a relației de afiliere, cum ar fi o declarație pe propria răspundere.

În mod excepțional, pentru livrările intracomunitare realizate până la data intrării în vigoare a Ordinului 2148, respectiv 17 iulie 2020, dacă furnizorul poate face dovada încadrării pe aceasta situatie, se aplică prevederile din legislația națională (i.e., Ordinul 103/2016 în forma existentă la momentul tranzacției), adică furnizorul trebuie să facă dovada transportului doar cu un document referitor la transportul bunurilor (i.e., CMR).

 

5. În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri, respectiv transferurile de bunuri efectuate de o societate in nume propriu, scutirea de TVA se justifică pe baza următoarelor documente:

 

 • auto-factura în care este menţionat codul de TVA atribuit în alt stat membru al persoanei care realizează transferul din România; şi
 • Un document referitor la transportul bunurilor, precum: CMR semnat de client pentru recepţia bunurilor sau scrisoare de trăsură semnată sau conosament (pentru transportul pe apă) sau document de transport aerian de mărfuri (Air Waybill).

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

Boscolo & Partners