Newsletter – Modificări legislative în materie fiscală

Modificări legislative în materie fiscală

REFERINȚE: LEGEA 296/2020, OUG 226/2020, LEGEA 227/2015

26.02.2021
Newsletter – Modificări legislative în materie fiscală
Romania

La începutul anului au intrat în vigoare o serie de modificări și completări ale legislației fiscale, aduse prin Legea 296/2020 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1269/21.12.2020, lege modificată la rândul ei prin Ordonanța de urgență 226/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 1332/31.12.2020.

Regăsiți mai jos principalele modificări aduse legislației fiscale prin aceste acte normative.

Impozitul pe venit

 

Venituri salariale

Se includ în categoria veniturilor neimpozabile sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Aceste avantaje neimpozabile nou introduse au același tratament fiscal și în sfera contribuțiilor sociale.

 

Noi termene

Termenul pentru depunerea Declarației Unice este în mod oficial extins de la 15 martie la 25 mai a anului următor.

Termenul pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” este modificat la 25 mai, inclusiv.

 

 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderii

 

Se exclud din baza de impozitare veniturile din dividende primite de la o persoană juridică română.

 

 

Impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți

 

Persoanelor fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri li se va reține un impozit de 10% (anterior 16%) pentru venituri obținute din România precum: venituri din dobânzi, redevențe, comisioane, activități sportive și de divertisment desfășurate în România, servicii de management sau de consultanță, servicii prestate în România, venituri obținute de către artiști sau sportivi.

Rămân în continuare aplicabile eventualele prevederi mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri, atunci când condițiile de aplicare sunt îndeplinite.

 

TVA

Plafonul cifrei de afaceri pentru aplicabilitatea sistemului de TVA la încasare se majorează, ajungând la valoarea de 4.500.000 lei (anterior 2.250.000 lei).

Se extinde măsura plății TVA prin mecanismul taxării inverse în situația importurilor unor bunuri cărora le sunt aplicabile măsurile de simplificare (deșeuri, reziduuri și alte materiale reciclabile, masă lemnoasă și materiale lemnoase, cereale și plante tehnice, telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate și console de jocuri, tablete PC și laptopuri).

Transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de la o persoană impozabilă către o instituție publică, în scopul stingerii unei obligații fiscale restante, nu constituie livrare de bunuri taxabilă.

 

 

Taxe locale

Termenul de actualizare a raportului de evaluare pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor deținute de persoane juridice se prelungește de la 3 la 5 ani.

Dacă raportul de evaluare este depus după primul termen de plată al impozitului, acesta va fi luat în considerare doar începând cu anul următor depunerii.

 

Impozitul pe profit

 

Consolidarea fiscală

Sistemul de consolidare fiscală este opțional, cu o perioadă de aplicare de 5 ani fiscali calculați începând cu primul an al aplicării sistemului de consolidare fiscală și până la desființarea acestuia.

Pentru constituirea grupului fiscal, membrii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • deținere directă / indirectă a minimum 75% din valoarea/numărul titlurilor de participare / drepturilor de vot pentru o perioadă neîntreruptă de un an, anterioară începerii perioadei de consolidare fiscală,
  • membrii grupului să fie plătitori de impozit pe profit, care aplică același sistem de declarare și plată,
  • membrii grupului să aibă același an fiscal,
  • membrii grupului să nu facă parte dintr-un alt grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit,
  • membrii grupului să nu fie plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și să nu aplice regimul special pentru contribuabilii care desfășoară activități de natura cluburilor de noapte, 
  • membrii grupului nu se află sub procedura de dizolvare/lichidare.

Cererea se depune cu cel puțin 60 de zile înainte de începerea perioadei pentru care se solicită aplicarea consolidării fiscale. Sistemul de consolidare fiscală în domeniul impozitului pe profit se aplică începând cu anul fiscal următor depunerii cererii. Așadar, primul an fiscal de aplicare a sistemului de consolidare fiscală este 2022.

Fiecare membru al grupului efectuează propriul calcul de impozit pe profit și îl transmite contribuabilului responsabil până la data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrelor I-III, și pentru definitivarea calculului anual, până la termenul limită de depunere a declarației de impozit pe profit.

 

Definitivarea și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează de persoana juridică responsabilă până la termenul de depunere a declarației privind impozitul pe profit.

De asemenea, obligația întocmirii dosarului de prețuri de transfer va rămâne în sarcina fiecărui membru al grupului fiscal.

 

Locul conducerii efective

Definiția locului conducerii efective se modifică în sensul în care o persoană juridică străină va fi considerată ca având locul conducerii efective în România și așadar, contribuabil în sfera impozitului pe profit, dacă realizează operațiuni care corespund unor scopuri economice, reale și de substanță și unde este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • deciziile economico-strategice necesare pentru conducerea activității persoanei juridice străine în ansamblul său se iau din România de către directorii executivi/membrii consiliului de administrație; sau
  • cel puțin 50% dintre directorii executivi/membrii consiliului de administrație ai persoanei juridice străine sunt rezidenți.

În acest sens, a fost introdusă o procedură specifică de stabilire a rezidenței fiscale în baza locului conducerii efective. Persoana juridică va depune la organul fiscal central competent „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei juridice străine conform locului conducerii efective în România” însoțit de o serie de documente justificative. Organul fiscal va analiza documentația și va stabili dacă persoana juridică străină păstrează rezidența statului străin sau devine persoană juridică străină rezidentă în România.

Persoanele juridice străine înregistrate cu locul conducerii efective în România până la data de 31 Decembrie 2020, inclusiv, au obligația depunerii chestionarului însoțit de documentele justificative la organul fiscal competent până la 30 iunie 2021 pentru a se stabili rezidența fiscală potrivit noilor criterii.

 

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

Disclaimer

Informaţiile conţinute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăţilor legislative; buletinul informativ nu conţine o analiză cuprizătoare a fiecărui subiect. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactaţi. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conţinutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

 

 

                                                                       Crowe Romania