ext

Modificările fiscale introduse prin Legea 296/2023

02.11.2023
ext

1. Impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA)

Se introduce obligația plății impozitului pe cifra de afaceri în procent de 1% societăților:

 • care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro

și 

 • care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/ anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât IMCA.

De asemenea, se datorează IMCA în procent de 1% dacă societatea înregistrează pierdere fiscală curentă sau de recuperat astfel încât s-ar afla în poziție de plată a unei sume mai mici decât IMCA.

IMCA se va determina în baza formulei de calcul: IMCA = 1%*(VT – Vs – I – A), unde:

VT = venituri totale

Vs = venituri care se scad din veniturile totale

I = valoarea imobilizărilor în curs de execuție aferente, achiziției/producției de active, înregistrate în evidența contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024/ prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024

A = amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziționate/ produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/ prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.

Dacă din aplicarea formulei de calcul rezultă o valoare negativă, se consideră că IMCA este 0 (zero).

Pentru efectuarea comparației, impozitul pe profit trimestrial/anual reprezintă impozitul pe profit minus sumele reprezentând sponsorizare/ mecenat,  alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legilor speciale,  reducerea conform prevederilor OUG nr. 153/2020.

 

Din impozit minim pe cifra de afaceri din acesta nu se scad: sumele reprezentând impozitul pe profit scutit sau redus, alte sume care se scad din impozitul pe profit, potrivit legilor speciale, și  reducerea conform prevederilor OUG nr. 153/2020, însă se acordă credit fiscal pentru sponsorizare. 

 

Prevederile privind IMCA descrise mai sus nu se aplică următorilor:

 • instituțiilor de credit – persoane juridice române și sucursale din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine;
 • persoanele juridice care desfășoară activități in sectoarele petrol si gaze naturale, care înregistrează in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 EUR, pentru perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025; începând cu 1 ianuarie 2026 se aplica prevederile privind impozitul minim pe cifra de afaceri. 

Pentru instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursale din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străine, se datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea asupra cifrei de afaceri a unei cote:

 • 2%, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, inclusiv;
 • 1%, începând cu 1 ianuarie 2026.

Pentru persoanele juridice care desfășoară activități in sectoarele petrol si gaze naturale, care înregistrează in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50.000.000 EUR, în perioada 1 ianuarie 2024-31 decembrie 2025, se datorează suplimentar impozitului pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri.

ICAS se va determina în baza formulei de calcul:  ICAS= 0,5% x (VT -Vs-I -A), unde simbolurile au aceeași semnificație de mai sus. 

Prevederile de mai sus nu se aplica pentru operatori economici care desfășoară exclusiv activități de distribuție/ furnizare / transport de energie electrica si gaze naturale și care sunt reglementați/ licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare in Domeniul Energiei.  

Prevederile de mai sus se aplică de la 1 ianuarie 2024. 

 

2. Impozitul pe venitul microintreprinderilor

Din punct de vedere al impozitului pe veniul microîntreprinderilor, se va schimba cota de impozitare astfel:

 • 1% pentru microîntreprinderi cu venituri sub 60.000 EUR;
 • 3% pentru microîntreprinderi cu venituri peste 60.000 EUR sau care desfășoară activități de software și IT, activități din domeniul HORECA, unele activități juridice, de asistență medicală sau stomatologică (lista completă cu codurile CAEN se găsește la art. 51 alin. (1)).

Cota se poate schimba inclusiv în timpul anului, de la începutul trimestrului în care se depășește limita de 60.000 EUR sau se încep activități din cele de mai sus. Similar, dacă încetează activitățile și veniturile nu depășesc limita, cota poate scădea de la 3% la 1%.

Cota de 3% se aplică pentru toate veniturile societății care desfășoară activitățile de mai sus, nu doar pentru veniturile aferente acestor activități.

Termenul de declarare și ieșire din sistemul de microîntreprindere: 31 martie a anului următor.

 

3. Impozitarea indivizilor

Facilitățile fiscale pentru IT, construcții și agricultură sunt limitate, după cum urmează: 

 • Scutirea de impozit pe venit se aplică numai pentru partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei: (i) La un singur angajator/plătitor; (ii) În baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege; (iii) Prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz. 
 • CAS rămâne mai mică cu 3,75% pentru persoanele fizice care lucrează în construcții și agricultură și îndeplinesc și celelalte condiții: cota se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat prevăzută în Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat. Totuși, persoanele în cauză pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul administrat privat.
 • CAS pentru persoanele care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat, iar cele care o datorează sunt scutiți de plata acesteia. Totuși, persoanele în cauză pot opta pentru plata contribuției datorată la fondul administrat privat.
 • Se elimina scutirea de plata CASS pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei incluși din sectorul de activitate din construcții și agricultură. 

Modificările vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2023.  

Se aduc clarificări cu privire la deducerea CASS pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă: impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată. 

 

Regimul fiscal pentru veniturile din salarii

 • Cheltuielile cu contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pentru angajații proprii și ai membrilor de familie, pe perioada concediului, nu mai sunt neimpozabile chiar dacă respectă plafonulu lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat dacă angajații beneficiază și de vouchere de vacanță.  
 • Nu se cuprind în baza CAS: Biletele de valoare sub forma tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă, tichetelor de creşă, tichetelor culturale, acordate potrivit legii.
 • Se elimină scutirea de CASS pentru tichetele de masă și voucherele de vacanţă, acordate de angajatori.
 • CAS – a ramas stipulat faptul că nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute după caz, asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. 

Modificările vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024. 

 

Regimul fiscal în cazul veniturilor din activități independente

 • Stabilirea venitul net anual impozabul pentru venituri din activități independente, în sistem real: Însumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate din care se deduce contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.
 • CASS pentru activități independente: se va plăti la nivelul venitului net realizat, daca venitul obținut este de 6 salarii minime pe economie și plafonat la nivelul de 60 de salarii minime pe economie.
 • Dacă baza de calcul a CASS pentru aceste venituri este mai mică decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egală cu nivelul de 6 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice, contribuabilul datorează o diferență de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară; 

Modificările vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente anului 2024. 

 

Regimul fiscal în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală 

 • Stabilirea venitului net anual impozabil pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în sistem real: Nivelul contribuției de asigurări sociale și al contribuției de asigurări sociale de sănătate deductibile NU poate depăși nivelul venitului net anual recalculat. De asemenea, CASS se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate 

Modificările vor intra în vigoare începând  cu veniturile aferente anului 2024. 

 

Alte măsuri

 • Orice venituri realizate de persoanele fizice constatate de organele fiscale, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Măsura intră în vigoare de la data de 1 iulie 2024 și se aplică deciziilor de impunere emise începând cu aceeași dată. 
 • Nu mai sunt scutiți de plata CASS persoanele cu handicap grav și accentuat pentru venituri din activități independente, salarii, drepturi de proprietate intelectuală și pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare. Măsura intră în vigoare de la data de 1 noiembrie 2023. 
 • Separat de veniturile din activități independete unde se va datora CASS la venitul net realizat în cuantum de 10% raportat la 6-60 de salarii minime, se va datora CASS separat pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, din asociere cu o persoană juridică, din activități agrícole, din investiții, din alte surse, la nivelul de 6-12-24 salarii minime. Modificările vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente anului 2024. 
 • Se instutuie posibilitatea acordării de bonificație a CASS de 10%, prin legea anuală a bugetului de stat. Modificările vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente anului 2024.

 

4. Taxa pe valoare adăugată (TVA)

În ce privește TVA, principalele modificări sunt următoarele:

 • Cota de TVA aplicabilă livrărilor de locuințe sociale către persoane fizice crește de la 5% la 9%. Se dispun dispoziții tranzitorii și se va actualiza Registrul de evidență al locuințelor livrate cu cota redusă, populat de către notarii publici.
 • Se modifică definiția locuinței care poate fi locuită ca atare, condiție pentru încadrarea ca locuință socială. Astfel, sunt aduse mai multe clarificări în ce privește finisajele interioare și exterioare, instalații sanitare și electrice necesare la momentul livrării. 
 • Livrările de băuturi nealcoolice cu zahăr cu cod NC 2202 (mai larg decât definiția anterioară care cuprindea doar subcodurile 22021000 și 220299) și a alimentelor cu zahăr de min 10g/100g, altele decât cozonacul și biscuiții se vor supune cotei de TVA de 19%. Similar, cota de 19% se va aplica și băuturilor nealcoolice cu zahăr cu cod NC 2202 care sunt servite în restaurant sau sistem catering.
 • Având în vedere creșterea cotei pentru alimente cu zahăr adăugat, a fost introdusă și o definiție a produselor cu zahăr.
 • Cota de TVA aplicabilă livrărilor de panouri fotovoltaice și restul categoriei de bunuri pentru generarea energiei verzi, livrarea acestor bunuri cu instalare, componente și extraoptiunea la livrarea construcțiilor noi crește de la 5% la 9%.            
 • Crește cota de TVA de la 5% la 19% pentru:
 1. Utilizarea facilităților sportive;
 2. Transporturile turistice: cu vehicule istorice, transport pe cablu, cu tracțiune animală, cu ambarcațiuni turistice;
 3. Livrarea alimentelor bio-eco, montane;
 4. Accesul la bâlciuri, parcuri de distracții.
 • Se elimină scutirile introduse în cursul lunii iunie 2023 pentru livrările specific definite în cadrul domeniului medical efectuate direct către spitale, rămân valabile doar cele efectuate prin intermediul ONG-urilor.

Toate modificările de TVA intră în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

 

5. Alte modificări

Începând cu 1 ianuarie 2024, se introduce impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare (impozitul pe lux) de 0,3% și se va datora de către:

 • persoanele fizice care au în proprietate/ proprietate comună clădiri rezidențiale de peste 2.500.000 de lei (500.000 EUR);
 • persoanele fizice și persoanele juridice care dețin autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare depășește 375.000 lei (75.000 EUR).

Reducerea plafoanelor pentru tranzacțiile în numerar – plafonul zilnic pentru încasări sau plăți, precum și cel pentru din avansuri spre decontare devin de 1.000 de lei (față de 5.000 de lei, în prezent), iar pentru magazinele cash&carry, 2.000 de lei.

Dispare posibilitatea plății la jumătate a amenzilor contabile, fiscale și similare. Așadar nu vor mai putea fi plătite la jumătate din minim în termen de 15 zile.

Amenzi și confiscarea bunurilor pentru cei cu activități neînregistrate sau fără acte de proveniență sunt prevăzute amenzi și confiscarea bunurilor pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice fără să fie organizate conform legii sau fără documente de proveniență pentru bunurile deținute sau transportate. 

 

RO e-Factura

Transmiterea facturilor prin RO e-Factura va fi obligatorie de la 1 ianuarie 2024 pentru persoanele impozabile stabilite (indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA) și cele nestabilite dar înregistrate în scopuri de TVA în România, în relațiile B2B și B2G. 

Se aplică pentru operațiuni cu locul în România, altele decât achiziții intracomunitare și importuri. De asemenea sunt exceptate specific facturile pentru exporturi și livrări intracomunitare. Aparent intenția legiuitorului este ca e-Factura să se aplice obligatoriu pentru operațiuni locale, deși anumite clarificări mai sunt necesare în acest sens.

Termenul pentru transmiterea facturilor în sistemul e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la termenul pentru emiterea facturilor. 

Nerespectarea transmiterii facturilor prin sistemul e-Factura este sancționată cu amendă (după perioada de grație cuprinsă între 1 ianuarie 2024– 31 martie 2024), după cum urmează:

 • amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabili mari, 
 • cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabili mijlocii, 
 • și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

 

Pe relația B2B, nerespectarea cerințelor sistemului e-Factura se sancționează cu amenă la nivelul TVA aferent facturilor în discuție. 

Pe relația B2G, autoritățile publice beneficiare nu vor efectua plata dacă nu sunt respectate prevederile sistemului. 

Se dorește considerarea facturii emise prin e-Factura ca singur document original în vederea exercitării dreptului de deducere. Practic nu se va mai putea deduce TVA dacă nu sunt respectate cerințele în ce privește transmiterea prin sistemul RO e-Factura.

 

RO e-Sigiliu

Un nou sistem, de data acesta vamal, RO e-Sigiliu, va fi implementant în vederea monitorizării transporturilor de bunuri. Se vor folosi dispozitive electronice, și anume, sigilii inteligente care înregistrează date și transmit informații de stare și poziție către aplicația informatică în vederea urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor. 

Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România