exe

Principalele modificări legislative ale lunii Mai 2023

07.06.2023
exe

1.     Noua procedură de scutire a impozitului pe venit pentru programatori

 

În Monitorul Oficial nr. 370 din 2 Mai 2023 a fost publicat Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

 

Ordinul abrogă vechiul Ordin nr. 21813/6421/2246/4433/2022 și aduce mici modificări condițiilor necesare pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor de către angajații al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator. 

 

Principalele modificări aduse de noul Ordin sunt:

  • Compartimentul din care face parte angajatul trebuie să aibă ca obiect de activitate cel puţin unul dintre următoarele domenii, evidenţiat în organigrama angajatorului: tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, inteligenţă artificială şi tehnologii digitale emergente, administrare fiscală în format electronic, baze de date, servicii de e-guvernare şi transformare digitală;
  • Introducerea diplomei de licență ca document obținut în urma finalizării studiilor universitare;
  • Menținerea unei evidențe distincte a activităților angajaților care beneficiază de scutirea de impozit pe salariu, care trebuie realizată lunar pe durata efectivă a activității de dezvoltare a programelor pentru calculator, în vederea acordării facilității fiscale;
  • Aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venitul din salarii și asimilate salariilor pentru întregul venit realizat în luna respectivă pentru angajații din instituțiile publice, chiar dacă activitatea de dezvoltare a programelor pentru calculator este desfășurată doar o parte a lunii;

Noul Ordin intră în vigoare la data de 1 iunie și se aplică începând cu veniturile aferente lunii mai.

 

 

2.     Pedeapsă cu închisoarea pentru fraudele în materie de TVA 

 

În Monitorul Oficial nr. 440 din 22 mai 2023 a fost publicata Legea nr. 125 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

 

Potrivit noii legi, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune sau inacțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier, care au ca rezultat diminuarea cu cel puțin 10.000.000 de euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului Uniunii Europene. 

 

 

3.     Modificarea perioadei de arhivare a documentelor contabile şi fiscale

 

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 453 din 24 mai 2023 Ordinul MF nr. 1477/2023, care aduce modificări și completări la reglementările referitoare la documentele financiar-contabile.

 

Potrivit noilor norme, registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care sunt utilizate pentru înregistrările în contabilitatea financiară trebuie să fie păstrate în arhiva persoanelor prevăzute de lege, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 iulie al anului următor exercițiului financiar încheiat în care au fost întocmite acestea. Perioada de păstrare de 5 ani se aplică inclusiv pentru statele de salarii. În acest fel se realizează corelarea cu perioada de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.

 

În cazul mijloacelor fixe cu durată mai mare de 5 ani, documentele justificative se păstrează pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora. 

 

 

4.     Instituirea procedurii de colaborare ITM-ANAF

 

În Monitorul Oficial nr. 395 din 9 Mai 2023 a fost publicat Ordinul MF nr. 1429/2023 privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

 

Conform prezentei proceduri, verificarea situaţiilor declarate de angajatori privind delegarea, detaşarea sau detaşarea transnaţională în care se află salariaţii, după caz, potrivit legii, se va face de către Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă. Actele întocmite ca urmare a acţiunilor de control proprii se transmit apoi către organele fiscale teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data încheierii, pentru a fi avute în vedere în cadrul eventualelor acţiuni de inspecţie fiscală care vor fi efectuate la contribuabilii în cauză.

 

În situaţia în care, în urma analizelor de risc şi a controalelor inopinate efectuate de organele fiscale teritoriale ale ANAF, sunt identificate situaţii de angajați supuși delegării/detaşării/detaşării transnaţionale, precum şi de acordare a prestaţiei suplimentare în baza clauzei de mobilitate, pentru confirmarea naturii veniturilor realizate de salariaţii contribuabililor în cauză, organele fiscale teritoriale ale ANAF solicită inspectoratelor teritoriale de muncă din subordinea Inspecţiei Muncii, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data finalizării analizei de risc sau data încheierii procesului-verbal ca urmare a controlului inopinat realizat, efectuarea de verificări pentru constatarea situației în care se află salariaţii contribuabililor respectivi. 

 

După primirea actelor de control de la inspectoratele teritoriale de muncă, ANAF poate efectua acţiuni de inspecţie fiscală în care dispune, după caz, reîncadrarea fiscală a sumelor în cauză.

 

 

5.     Declarația de nedeductibilitate TVA pentru cheltuielile finanțate prin PNRR

 

În Monitorul Oficial nr. 452 din 24 Mai 2023 a fost publicat Ordinul MF nr. 1481/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea formularului "Declaraţie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale”. 

 

Conform prezentului Ordin, beneficiarii de fonduri în cadrul PNRR trebuie să întocmească și să transmită coordonatorilor de reformă și/sau altor persoane prevăzute de lege "Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale" aferentă activităţilor desfăşurate în baza contractelor încheiate cu prestatorii de servicii sau alţi operatori economici.

 

Coordonatorii de reformă verifica informațiile din "Declarația privind nedeductibilitatea TVA" pe baza datelor din Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scop de TVA.

 

 

6.     Modificarea procedurii e-propriri

 

În Monitorul Oficial nr. 399 din 5 Mai a fost publicat Ordinul ANAF nr. 626 privind modificarea si completarea Ordinului ANAF nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

 

Ordinul elimină prevederile referitoare la Convenția-cadru încheiată între bănci și ANAF în baza căreia băncile furnizau informații. 

 

Ca urmare a acestor modificări, băncile vor fi obligate să comunice, după instituirea popririi și ori de câte ori sunt încasate sume în conturile debitorilor, informații privind sumele ce pot fi plătite, având ca obiectiv evitarea afectării disponibilităților financiare ale debitorilor prin popriri multiple ale aceluiaşi debit și evitarea situațiilor în care autoritățile fiscale ar trebui să restituie sume încasate în exces.

 

Data intrării în vigoare a modificărilor menționate mai sus va fi 1 octombrie 2023, având în vedere necesitatea adaptării sistemelor informatice ale instituțiilor de credit la noile dispoziții legale.

 

 

7.     Directiva europeană privind transparența salarială și egalitatea de remunerare

 

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L132 din 17 mai 2023 a fost publicată Directiva (UE) 2023/970 a Parlamentului European și a Consiliului din 10 mai 2023 de consolidare a aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei prin transparență salarială și mecanisme de asigurare a respectării legii. 

 

Prezenta directivă interzice discriminarea și stabilește cerințe minime menite să consolideze aplicarea principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei. Directiva este aplicabilă angajatorilor din sectorul public și din sectorul privat și se adresează statelor membre pentru implementare.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România