May

Principalele modificări legislative ale lunii Mai 2022

07.06.2022
May

1. Sistemul RO e-Factura obligatoriu de la 1 iulie 2022

În Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022 a fost publicată Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind mecanismul de adoptare și funcționare a sistemului RO e-factura şi factura electronică în România.

 

Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România au obligaţia, în relația B2G (Business to Government - relația dintre un operator economic şi autorităţi publice), să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

 

De asemenea, operatorii economici înregistraţi în Registrul RO e-Factura care nu dispun de o aplicaţie de conversie pot utiliza aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, la momentul operaţionalizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.

 

În același timp, pentru facturarea în relația B2B, România a solicitat derogare de la prevederile anumitor articole referitoare la facturare din Directiva TVA. În termen de 30 de zile de la autorizarea derogării, prin Ordin ANAF se vor defini categoriile de operatori economici stabiliţi în România care au obligaţia de a emite facturi electronice în relaţia B2B şi de a le transmite prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, precum şi data de la care intervine această obligaţie.

 

Vă reamintim că, pentru produsele cu risc fiscal ridicat comercializate în relația B2B, furnizorii au obligația ca începând cu 1 iulie 2022 să transmită facturile in sistemul RO e-Factura.

 

 

 

2. Răspundere solidară a contractantului în privința plății salariilor subcontractantului său

 

În Monitorul Oficial nr. 476 din 12 mai 2022 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor ı̂n cadrul prestării de servicii transnaționale.

 

În cazul companiilor stabilite pe teritoriul României aflate în relație de subcontractare, contractantul va avea răspundere solidara cu subcontractantul său, pentru drepturile salariale nete restante ale salariatului subcontractantului, aferente salariului de bază minim brut pe țară.

 

Răspunderea se referă doar la partea din salariu aferentă activității desfășurate de salariatul subcontractantului în cadrul relației contractuale dintre contractant și subcontractantul direct. Totuși, contractantul nu mai este ținut răspunzător, în cazul în care și-a achitat obligațiile contractuale scadente către subcontractorul său. 

 

Această prevedere se aplică activităților din domeniul construcțiilor legate de construirea, repararea, întreținerea, modificarea sau demolarea clădirilor și produce efecte pentru contractele încheiate după data intrării în vigoare a prezentei OUG.

 

 

 

3. Procedură anulare obligații fiscale aferente diurnelor externe

 

În Monitorul Oficial nr. 517 din 26 mai 2022 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1000 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative.

 

Conform Legii nr. 72/2022, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate.

 

Ordinul de faţă stabilește procedurile privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării, precum și pentru emiterea deciziei de anulare a obligațiilor fiscale. 

 

Câteva aspecte importante din cadrul acestui Ordin sunt următoarele:

 

Compartimentul de specialitate verifică în evidența fiscală existența de obligații fiscale nestinse care fac obiectul anularii în cazul de faţă. Toate acestea vor fi incluse într-o lista înaintată conducătorului organului fiscal, urmând a fi anulate din oficiu.

 

În cazul în care se constată existența de obligații fiscale care pot face obiectul anulării conform Legii nr. 72/2022, care au fost deja stinse de către contribuabili prin plată, compensare, executare silită, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege, sumele în discuție se restituie contribuabililor, la cererea acestora. Prin urmare, acest aspect este important de verificat de către contribuabili, în vederea analizării necesitații de depunere de cereri de anulare.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România