ext

Principalele modificări legislative ale lunii Martie 2023

07.04.2023
ext

1.     Majorare cuantum diurne

 

În Monitorul Oficial din 29 martie 2023, s-a publicat Ordinul Ministrului finanțelor nr. 1235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului. 

 

În urma publicării acestui ordin, începând cu 1 aprilie 2023, indemnizația de delegare/detașare pentru deplasări în țară este neimpozabilă și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale în limita următoarelor două plafoane: 57,5 lei pe zi (anterior 50 de lei) și 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

 

 

2.     Facilități fiscale nomazi digitali

În Monitorul Oficial nr. 265 din 30 martie 2023, a fost publicată Legea nr. 69/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Conform acestui act normativ, nomazii digitali, definiți conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, nu datorează în România impozit pe venit și contribuții la pensii și sănătate, dacă sunt prezenți pe teritoriul României pentru o perioadă sau mai multe perioade care nu depășesc 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.

 

 

3.     Actualizarea declarației fiscale 101 și publicarea declarației 101 Grup fiscal

 

În Monitorul Oficial nr. 201 din 10 martie 2023, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal "Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal", precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 "Declarație privind impozitul pe profit". Prin acest ordin, aplicabil începând cu declararea impozitului pe profitul anului 2022, au fost introduse următoarele declarații: 

 

·       declarația 101 consolidată care va fi folosită exclusiv de responsabilii grupurilor de impozit pe profit.

·       declarația 101 standard care va fi folosită de plătitorii de impozit pe profit care nu fac parte din grupuri de impozit pe profit, dar și de membrii acestor grupuri, alții decât persoanele juridice responsabile ale grupurilor fiscale. 

 

 

4.     Alte aspecte privind impozitarea persoanelor fizice 

 

În Monitorul Oficial nr. 246 din 24 martie 2023, a fost publicat Ordinul Ministrului finanțelor și Ministrului culturii nr. 1.098/2.748/2023 privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023. Conform acestui ordin, pentru semestrul I al anului 2023, și pentru august și septembrie 2023. valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, crește la 200 de lei/lună, respectiv de maximum 400 de lei/eveniment. 

 

În Monitorul Oficial nr. 181 din 03 martie 2023, a fost publicată Instrucțiunea ASF și Ministrului finanțelor nr. 1/6.218/2023 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice, în completarea prevederilor din Codul fiscal. În urma publicării, se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor şi al preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008, noile norme acoperind mai multe situații specifice de dobândire și transfer al titlurilor de valoare. 

 

În Monitorul Oficial nr. 179 din 02 martie 2023, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 231/2023 privind modificarea formularului 224 "Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România". Noul formular va fi folosit pentru veniturile realizate începând cu 1 februarie 2023 și include informații despre contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive, suportate de angajați și deductibile la calculul impozitului pe venituri din salarii, în limita echivalentului în lei a 400 EUR anual.

 

În Monitorul Oficial nr. 218 din 16 martie 2023, a fost publicat Ordinul Ministrului afacerilor interne nr. 360/2023 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale. Conform acestui ordin, Acordul dintre România şi Republica Chile în domeniul securității sociale va intra în vigoare la 1 aprilie 2023. 

 

România și Statele Unite ale Americii au semnat în 23 martie 2023, la București, un  Acord în domeniul securității sociale și Aranjamentul Administrativ de aplicare a acestuia. După semnare, Acordul urmează să fie ratificat prin lege de către Parlamentul României.

 

 

5.     Modificarea legislație privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată

În Monitorul Oficial nr. 264 din 30 martie 2023, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 347/2023 pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Conform acestui ordin, a fost eliminată declarația 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, iar persoanele impozabile supuse înregistrării în registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, depun la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal formularul “Cerere de înregistrare fiscală”, care reprezintă anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, având completată secțiunea corespunzătoare taxei pe valoarea adăugată. 

Ordinul actualizează și prevederile Ordinului ANAF nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

 

6.     Publicare Procedură privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate

În Monitorul Oficial nr. 263 din 30 martie 2023, a fost publicat Ordinul 1.178 din 2023 al Ministrului finanțelor, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluției fiscale individuale anticipate.

Procedura se aplică în cazul emiterii de către organul fiscal competent a unei soluții fiscale individuale anticipate privind reglementarea tratamentului fiscal aplicabil unei situații fiscale de fapt viitoare care are legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal. Această procedură înlocuiește procedura din Ordin 3.736 din 2015 și a fost publicată ca urmare a preluării activității de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate de către Ministerul Finanțelor în 2022.

 

7.     Depunerea notificării pentru producerea de efecte a convenției multilaterale

România a depus notificarea pentru îndeplinirea procedurilor interne pentru producerea de efecte a convenției multilaterale în 6 martie 2023. Astfel încât, convenția multilaterală va produce efecte în România din 1 ianuarie 2024 atât pentru impozite cu reținere la sursă, cât și pentru alte impozite. 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România