ext

Principalele modificări legislative ale lunii Februarie 2023

09.03.2023
ext

1.  Modificări asupra obligațiilor de declarare din sfera taxelor salariale

 

În Monitorul Oficial nr. 119 din 10 februarie 2023, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 165/2023, privind modificarea formularului 112 "Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate".  

 

Ca element de noutate, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023, în formularul 112 se vor declara toate avantajele salariale, atât cele impozabile cât și cele neimpozabile:

 

·       Indemnizațiile de delegare, indemnizațiile de detașare, prestațiile aferente clauzei de mobilitate, separat pe sume impozabile și neimpozabile; 

·       Tichetele de valoare impozabile (tichete de masă, cadou, culturale, de vacanță, de creșă);

·       Contribuțiile la un fond/schemă de pensii facultative;

·       Primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;

·       Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului;

·       Contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive;

·       Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii;

·       Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii; 

·       Sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă;

·       Avantajele sub forma dreptului la stock options plan.

 

Totodată, formularele 100 și 112 au fost adaptate pentru a reflecta ultimele modificări legislative cu privire la facilitatea de 200 de lei pe lună neimpozabili, impozitul reținut la sursă pentru sumele provenite din încasarea bacșișului și altele. 

 

2.  Amnistia fiscală pentru tichete cadou

În Monitorul Oficial nr. 163 din 24 februarie 2023 a fost publicată Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligații fiscale.

Vor fi anulate atât obligațiile fiscale principale, precum și cele accesorii aferente acestora stabilite de către organul fiscal ca urmare a reîncadrării ca venituri din salarii, a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii până la 31.12.2020 inclusiv și neachitate până la data de 27.02.2023. Anularea se va face din oficiu de către organul fiscal sau la cererea contribuabilului. 

De asemenea, organul fiscal nu reîncadrează în venituri din salarii, veniturile din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii acestora şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reîncadrare, pentru perioada anterioară datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Cu privire la obligațiile fiscale principale şi/sau accesorii, stinse prin orice modalitate, aferente perioadelor fiscale de până la 31.12.2020 inclusiv, acestea se restituie contribuabililor la cerere.

Procedura de aplicare, precum şi modalităţile de restituire a sumelor prevăzute de prezenta lege se aprobă prin ordin ANAF, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării sale în vigoare, respectiv 27.02.2023.

 

3.  Obligațiile declarative în cazul înstrăinării terenurilor agricole

În Monitorul Oficial nr. 93 din 02 februarie 2023 a fost publicat Ordinul MF nr. 883/2023 pentru aprobarea Procedurii privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative în cazul vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 165 din 27 februarie 2023 s-a publicat Ordinul ANAF nr. 216/2023 privind aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan.

Reamintim că terenurile agricole/pachetul de control al persoanelor juridice care au in proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, se pot înstrăina înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, cu obligația plății de către vânzători a unui impozit în cotă de 80% aplicată asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării şi cea de la data cumpărării, în anumite condiții.

Obligațiile de declarare a impozitului sau a bazei de impunere diferă în funcție de modalitatea de transfer a proprietății asupra terenurilor/pachetului de control al persoanelor juridice, în măsura în care înstrăinarea are loc înainte de împlinirea a 8 ani de la dobândirea terenurilor.

În cazul în care terenurile se vând prin intermediul unui contract de vânzare-cumpărare încheiat la notar, impozitul se calculează și se încasează de notarul public înainte de autentificarea actului notarial de vânzare a terenului. Impozitul se declară de către notarii publici prin formularul 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”. 

Pentru cazul în care se înstrăinează pachetul de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan și care reprezintă mai mult de 25% din activele imobiliare, obligația declarării venitului realizat îi revine vânzătorului. Acesta va completa și va depune Declarația 213 prin care va declara diferența pozitivă dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control și cea de la momentul dobândirii terenurilor, determinată potrivit valorii orientative stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. 

În cazul în care înstrăinarea terenurilor/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan se face prin intermediul unei hotărâri judecătorești, atunci contribuabilii pot solicita organelor fiscale centrale competente calculul impozitului și emiterea deciziei de impunere, prin completarea și depunerea Declarației 214.

 

4.  Actualizarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale

Rusia, Insulele Virgine Britanice, Costa Rica și Insulele Marshall au fost adăugate pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale (lista neagră).

În urma acestor adăugiri, lista UE cuprinde în prezent 16 jurisdicții și poate fi accesată aici.

Vă reamintim că la calculul impozitului pe profit, sunt nedeductibile cheltuielile privind tranzacțiile efectuate cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus pe lista neagră, pentru tranzacțiile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021, numai în situația în care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a unor tranzacții care nu au un scop economic.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România