august

Principalele modificări legislative ale lunilor august-septembrie 2022

17.10.2022
august

1.  Procedură privind redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru efectuarea de sponsorizări

În Monitorul Oficial nr. 923 din 21 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1679 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

 

Având în vedere modificările aduse prevederilor din Codului fiscal conform cărora valoarea reprezentând cheltuieli de sponsorizare și/sau acte de mecenat, cheltuieli privind bursele private, diminuată cu sumele reportate, după caz, nu au fost utilizate integral, contribuabilii pot dispune redirecționarea impozitului pe profit, respectiv impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în limita valorii astfel calculate, pentru efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordarea de burse private. 

 

Astfel, în aplicarea mențiunilor formulate mai sus, s-a dispus elaborarea și aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare a formularului 177 “Cerere privind redirecționarea impozitului pe profit/ impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”. 

 

Opțiunea de redirecționare se poate dispune în termen de maximum 6 luni de la termenul legal de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv a declarației de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV. 

 

 

2.  Amânare sancțiuni sistem RO e-Transport 

 

În Monitorul Oficial nr. 957 din 30 septembrie 2022 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 132 din 2022 prin care au fost aduse modificări și completări în sistemul RO e-Transport. 

 

Se amână intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la contravenții și sancțiuni, până la data de 1 ianuarie 2023

 

A fost instituită obligația de declarare a transportului pentru noi utilizatori, raportat la tipul de operațiuni care pot să apară în practică, cum ar fi:

  • bunurile transportate în și din România pentru prestarea de servicii, în cadrul unor operațiuni reprezentând non-transfer; 
  • bunurile aferente unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului. 

Au fost extinse competențele de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor și pentru personalul din cadrul structurilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne, procedura de aplicare, în acest caz, urmând să fie stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne. 

 

S-a extins termenul de valabilitate a codului UIT de la 5 zile calendaristice la 15 zile calendaristice în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale reprezentând un non-transfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului. 

 

 

3.  Introducerea Raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit

În Monitorul Oficial nr. 878 din 7 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici. 

 

Actul normativ aduce obligativitatea întocmirii și publicării Raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive. 

 

Noile cerințe se aplică următoarelor entități:

  • societăți-mamă finale, 
  • filiale mijlocii și mari care sunt controlate de către o societate-mamă finală, 
  • entități autonome, 
  • sucursale din România, înființate de entități care nu intră sub incidența legislației unui stat membru, 

a căror cifră de afaceri netă consolidată a depăsit la data bilanțului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), așa cum se reflectă în situațiile lor financiare anuale consolidate. 

 

În situația în care informațiile sau raportul nu sunt disponibile, entitățile/ filialele /sucursalele menționate întocmesc o declarație prin care indică faptul că societatea-mamă finală nu a pus la dispoziție informațiile necesare. 

 

Raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și declarația se publică, în termen de 12 luni de la data bilanțului exercițiului financiar pentru care este întocmit raportul, pe pagina de internet a entitații/ filialei/ sucursalei și au obligația să rămână accesibile pe o perioadă de cel puțin 5 ani consecutivi. 

 

De asemenea, prin prezentul ordin se stabilește și conținutul raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit. 

 

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 

 

 

4.  Modificări privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori în cazul contractelor de muncă cu timp parţial 

 

În Monitorul Oficial nr. 807 din 16 august 2022 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor Codului fiscal privind stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru salariații care obțin venituri salariale în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, în valoare cumulată egală cu cel puțin nivelul salariului minim brut pe țară. 

 

În aplicarea acestor prevederi, salariații au obligația să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată. 

 

În situația în care la unul dintre angajatori baza lunară este cel puțin egală cu salariul minim brut, salariații nu au obligația depunerii declarației pe proprie răspundere la angajatorul respectiv. 

 

Această declarație se depune lunar pe perioada în care salariatul se află în această situație, iar termenul de depunere este până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale. 

 

De asemenea, dacă în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracțiune de lună, nivelul salariului minim brut pe țară se calculează conform formulei: 

 

(Salariul minim brut pe ţară garantat în plată / Numărul de zile lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună.

 

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România