Bộ tài liệu về kiểm toán độc lập (của Việt Nam và thông lệ quốc tế) gồm những gì?

07/01/2021
Chuẩn mực và các quy định liên quan đến hoạt động kiểm toán độc lập?

Phần trả lời của câu hỏi này được trình bày ở trang “Những quy định liên quan”. Chi tiết vui lòng xem tại đây

Để quay về danh mục các câu hỏi thuộc cùng chủ đề, hãy click vào đây.