tax

Tax Flash – Modificări importante ale legislației fiscale

20.07.2022
tax

În Monitorul Oficial nr. 716 din 15.07.2022, a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Actul normativ a adus modificări importante în majoritatea domeniilor de impozitare si vă prezentam mai jos cele mai importante astfel de modificări.

 

 

1. Modificările Codului fiscal în sfera impozitului pe profit și impozitului pe dividende

Se poate aplica scutirea pentru profitul reinvestit și pentru “active utilizate in activitatea de producție si procesare, activele reprezentând retehnologizare”. Care vor fi cu exactitate activele care se încadrează în aceste categorii se va stabili ulterior prin ordin al ministrului finanțelor. Prevederea intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

 

Cota de impozitare a dividendelor crește de la 5% la 8%, începând cu veniturile din dividende distribuite după 1 ianuarie 2023. 

 

Se elimina limitarea privind forma juridică a societății, pentru a considera neimpozabile veniturile din dividende primite de societățile mamă de la filialele sale. Specific, condițiile se consideră îndeplinite și dacă societatea este constituită ca societate in nume colectiv, societate in comandita simpla sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflata sub incidenta legislației romane. Aceasta prevedere se aplică începând de la data de 18 iulie 2022.

 

 

2. Modificările Codului fiscal în sfera impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor va suferi modificări importante, după cum urmează.

 

Legea a fost reformulata astfel încât sistemul de impozitare standard sa fie cel de impozit pe profit, iar impozitul pe veniturile microîntreprinderilor să reprezinte o opțiune ce poate fi aplicată o singură dată, pentru societățile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Veniturile anuale să nu depășească echivalentul a 500.000 euro (anterior limita era de 1 milion euro);
 • Veniturile realizate să nu provină din servicii de consultanță și/sau management în procent mai mare de 20% (condiție nou introdusă);
 • Să aibă cel puțin un angajat (anterior microîntreprinderile puteau să nu dețină angajați, dar ca urmare aplicau o cotă de impozitare de 3%, în loc de 1%);
 • Asociații microîntreprinderii să nu dețină peste 25% din valoarea titlurilor de participare la mai mult de 3 societăți care aplică sistemul de microîntreprindere (condiție nou introdusă);
 • Capitalul social al acesteia nu este deținut de stat sau unități administrativ-teritoriale (condiție deja existentă);
 • Nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii (condiție deja existentă). 

 

Se stabilesc anumite coduri de activitate CAEN pentru care societățile pot opta să plătească impozitul pe venitul microîntreprinderilor (activități din industria HORECA), fără a aplica regulile de ieșire din sistem în cazul neîndeplinirii condițiilor. Excepția este introdusă în condițiile în care se abrogă de la 1 ianuarie 2023 Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

 

Sunt suplimentate tipurile de activități pentru care nu se aplica impozitul pe venitul microîntreprinderilor cu următoarele:

 • activități in domeniul bancar;
 • activități in domeniile asigurărilor și reasigurărilor, pieței de capital, inclusiv activități de intermediere
 • activități in domeniul jocurilor de noroc;
 • activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol si gaze naturale.

 

Asociații care dețin peste 25% din capitalul social la mai mult de 3 societăți, vor trebui sa aleagă maxim 3 dintre acestea care vor aplica impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Desigur, societățile alese trebuie să îndeplinească toate condițiile de mai sus.


Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit, dar doar începând cu anul fiscal următor, nu în timpul anului și nu mai pot reveni la acest sistem dacă l-au aplicat după 1 ianuarie 2023. Totuși, dacă cel puțin una din condițiile de mai sus nu mai este îndeplinită sau dacă se încep activități excluse de la aplicarea acestui sistem de impozitare, societatea respectivă va datora impozit pe profit de la începutul trimestrului în care condiția/condițiile nu au mai fost îndeplinite, fără posibilitatea de a mai opta în viitor pentru impozitul pe microîntreprindere.

 

Odată cu obligația de a avea cel puțin un angajat, nu vor mai fi diferențe în cotele de impozitare, unica cotă rămânând cea de 1%. În situația în care raportul de muncă încetează, condiția de a avea minim un angajat se consideră îndeplinită dacă în termen de 30 de zile este angajat un nou salariat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Similar, o societate nou înființată poate opta să aplice impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă va avea cel puțin un angajat în 30 de zile de la data înregistrării.

 

 

3. Modificările Codului fiscal în domeniul impozitului pe venit

 

Venituri din salarii sau asimilate salariilor

 

Persoanele fizice care obțin venituri salariale din muncă sezonieră in domeniile HORECA NU mai sunt scutite de impozit pe venit începând cu data de 1 ianuarie 2023.

 

Scutirea impozitului pe venit pentru persoanele fizice care lucrează în domeniile construcții, agricultură și alimentar se va aplica numai pentru un venit brut de până la 10.000 lei inclusiv (față de 30.000 lei în prezent). Măsura se aplică de la data de 1 august 2022.

 

Mai mult decât atât, începând cu luna ianuarie 2023 se introduce un plafon lunar suplimentar pentru veniturile neimpozabile de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, calculat cumulat pentru următoarele categorii de venituri (în plus față de plafonul individual al fiecărei categorii):

 • prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate, în limita a 2,5 ori nivelul stabilit prin legea specifică;
 • contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, în limita valorii maxime a unui tichet de masă pe zi;
 • cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut;
 • contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul pe perioada concediului pentru angajați și membrii de familie ai acestora, în limita unui plafon anual reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut;
 • contribuțiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajații proprii în limita a 400 euro/an, precum și primele de asigurare voluntară la sănătate suportate în limita aceluiași plafon;
 • sumele acordate angajaților pentru suportarea cheltuielilor cu telemunca, în limita a 400 lei/lună. Pentru partea care depășește plafonul neimpozabil lunar de 33% din salariul de bază se datorează impozit pe venit iar angajatorul trebuie să stabilească ordinea de includere a acestora în plafonul suplimentar. 

Deducerea personală a fost modificată substanțial și este calculată procentual, raportându-se la salariul minim la care se adaugă o anumită sumă, în funcție și de numărul persoanelor aflate în întreținere.

 

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe tară. Prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.


Venituri, altele decât cele de natură salarială

 

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, pentru care venitul net se determină pe baze de norme de venit, trebuie să își determine venitul net anual în sistem real dacă în anul fiscal anterior au înregistrat un venit anual brut mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, față de 100.000 euro în prezent (prevederea se aplică începând cu veniturile anului 2023).

 

Începând cu ianuarie 2023, la calculul impozitului aferent veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuință proprietate personală, a fost eliminată cota forfetară de cheltuieli de 40%. Astfel, venitul luat în considerare pentru aplicarea cotei de impozit de 10% este venitul brut. De asemenea, se instituie obligativitatea înregistrării contractului de chirie în termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia.


Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cota de 8% (față de 5% în prezent), începând cu luna ianuarie 2023.


Veniturile din jocuri de noroc se vor impozita prin reținere la sursă. Cota de impozitare diferă în funcție de venitul brut primit de către participant, de la cota minimă de 3% pentru veniturile de până la 10.000 de lei si crește progresiv la 40%, în funcție de câștig. Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine si lozuri de asemenea se modifică. Prevederile se aplică începând cu data de 1 august 2022.

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, veniturile obținute ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile se vor impozita diferențiat, în funcție de perioada de deținere anterioară a acestora, respectiv 3% pentru imobilele deținute până la 3 ani și 1% pentru cele care au fost deținute pentru o perioadă mai mare de 3 ani.

 

 

4. Modificările Codului fiscal în ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii

Modificări radicale în cazul contractelor part-time

 

În cazul contractelor cu timp parțial (part-time), începând cu veniturile aferente lunii august 2022, contribuțiile sociale datorate de către angajator, respectiv angajat, nu pot fi mai mici decât cele datorate pentru salariul minim brut pe țară. Această regulă nu se va aplica pentru anumite categorii de persoane, de exemplu cele care au încheiate mai multe contracte de muncă iar baza lor cumulată este cel puțin egală cu salariul minim.


Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale

 

Începând cu veniturile obținute în anul 2023, baza de calcul pentru contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente sau drepturi de proprietate intelectuală in valoare de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, se modifică astfel:

 • baza anuală de calcul nu poate fi mai mică de 12 salarii minime brute pe țară pentru venituri cuprinse între 12 si 24 salarii minime brute;
 • baza anuală de calcul nu poate fi mai mică de 24 salarii minime brute în cazul veniturile de peste 24 salarii minime brute. 


Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate

 

Începând cu veniturile obținute în anul 2023, persoanele care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din chirii, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse, a căror valoare cumulată este egală cu cel puțin 6 salarii minime brute pe țară, datorează aceasta contribuție. Baza de calcul depinde, in mod similar, de cuantumul veniturilor încasate (6 salarii minime brute, 12 salarii minime încasate, 24 salarii minime brute).


Plafonul de 33% pentru acordarea beneficiilor de natură salarială este aplicabil și contribuțiilor sociale

 

Plafonul de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat reglementat pentru impozitul pe venit pentru beneficiile de natură salarială acordate angajaților se aplică și pentru contribuțiile sociale. Pentru partea care depășește acest plafon, se vor datora contribuții sociale conform legii.

 

 

5. Modificările Codului fiscal în sfera taxei pe valoarea adăugată (TVA)

 

Creșterea cotei de TVA pentru anumite livrări/prestări

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, cota de TVA va crește după cum urmează:

 • De la 9% la 19% pentru băuturile nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori, care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;
 • De la 5% la 9% pentru serviciile de restaurant și de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră. 


Modificări privind facilitatea privind cota de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice

 

Începând cu 1 ianuarie 2023, persoanele fizice pot achiziționa, în mod individual sau în comun cu altă persoana fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota de TVA de 5%. O altă modificare este legată de valoare locuinței, aceasta nu poate depăși suma de 600.000 lei, exclusiv TVA.

 

Sunt implementate și măsuri tranzitorii. În plus, va fi funcțional și Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA de 5% începând cu 1 ianuarie 2023 pentru urmărirea respectării măsurii.

 

 

6. Modificările Codului fiscal în sfera impozitelor și taxelor locale

 

Impozitul pe clădiri


Începând cu 1 ianuarie 2023, sunt stabilite prin lege doar cotele minime de impozitare, respectiv 0,1% pentru clădirile rezidențiale și 0,5% pentru clădirile nerezidențiale, urmând ca autoritățile locale să decidă valorile efective ale cotelor de impozitare.

 

Baza impozabilă o reprezintă valoarea de piață a clădirii și terenului acoperit de aceasta, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, dar nu mai puțin decât valorile impozabile în vigoare la data de 31 decembrie 2022.


Se elimină noțiunea de „clădire cu destinație mixtă”. Astfel, pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație rezidențială cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul pe clădiri se determină în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădiri. 

 

În vederea stabilirii destinației finale a clădirii, contribuabilii au obligația de a declara la organul fiscal local suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită de documentele doveditoare. În caz contrar, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidențiale asupra valorii întregii clădiri.


Impozitul pe teren

 

Pentru terenurile înregistrate în categoria folosință curți construcții, la calculul impozitului se scad din baza impozabila suprafețele de teren acoperite de clădiri.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România