Crowe Romania

S-au modificat Normele de aplicare a OUG 158/2005 privind concediile medicale

Referințe: ORDIN nr. 1398 din 29 iulie 2021

16.08.2021
Crowe Romania
România

În Monitorul Oficial cu numărul 745 din data de 30 iulie 2021 s-a publicat Ordinul 1.398/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Ordinul 1398/2021 cuprinde o serie de modificări printre care enumerăm următoarele:

  • pentru certificatele medicale „în continuare", data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.

Prin excepţie de la regula de mai sus, în situaţia în care prima etapă a concediului medical pentru incapacitate temporară de muncă se finalizează într-o zi nelucrătoare, certificatul de concediu medical „în continuare", poate fi eliberat în prima zi lucrătoare cu încadrarea în limitele maxime prevăzute de lege;

  • certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital şi pentru care nu au fost eliberate certificatele de concediu medical de către medicii care au asistat urgenţa.
  • durata acordării concediului medical poate fi de maximum 4 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicul de familie şi de maximum 15 zile calendaristice pentru concediul medical acordat de medicii de specialitate din ambulatoriu (în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, medicul de specialitate din ambulatoriu poate elibera certificatul de concediu medical în continuare până la o durată maximă de 7 zile pentru medicul de familie şi de maximum 30 de zile pentru medicul de specialitate din ambulatoriu);
  • după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea sănătăţii persoanei asigurate nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune, urmând ca, în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, să trimită persoana asigurată la medicul din ambulatoriul de specialitate.
  • durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 28 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia;
  • în cazul în care se instituie măsura carantinei la întoarcerea pe teritoriul României, pentru o persoană care s-a deplasat în interes personal într-o zonă în care la momentul deplasării exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic, cu un agent înalt patogen, din perioada cuprinsă în concediul medical pentru carantină se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate numai indemnizaţia aferentă primelor 5 zile de carantină.