exe

Principalele modificări legislative ale lunii Martie 2024

12.04.2024
exe

1. Extinderea perioadei de grație pentru netransmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura

Se extinde perioada fără sancțiuni pentru netransmiterea în termen a facturilor prin sistemul RO e-Factura, cu 2 luni, respectiv până la data de 31 mai 2024 inclusiv.

Această extindere a termenului a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 272 din 29 martie 2024 prin Ordonanța de urgență nr. 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

2. Clarificări privind definiția întreprinderilor legate

Se aduc clarificări cu privire la definiția “întreprinderilor legate” pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, și se elimină trimiterea la definiția prevăzută de Legea 346/2004. Conform noilor prevederi, persoana juridică română (verificată) se consideră legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi: 

  • deţine la o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din participații sau drepturi de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/ majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere;
  • este deţinută de o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, cu peste 25% din participații sau drepturi de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/ majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere;
  • o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din participații sau drepturi de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/ majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua persoană juridică.

Pentru situaţia în care persoana care deţine titlurile de participare este o persoană juridică română, aceasta cumulează şi veniturile acestei persoane la calculul plafonului micro.

  • are unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi, care desfăşoară şi activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II), întreprinderi familiale (IF) sau alte forme de organizare a unei activităţi economice, fără personalitate juridică, care deţin, direct şi/sau indirect, peste 25% din participații sau drepturi de vot ale acestei persoane juridice române verificate.

Dispozițiile prezentate sunt valabile pentru evaluarea condițiilor de încadrare pe definiția microîntreprinderii, în anul fiscal 2024.

Urmare a acestor noi prevederi, se amână termenul de comunicare a aplicării/ieșirii din sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Noul termen este 15 aprile 2024 inclusiv. 

În situația în care contribuabilii au notificat autorităților fiscale competente despre adoptarea sau renunțarea la sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor până la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, vor comunica o nouă declarație de mențiuni pentru încadrarea în condițiile definiției microîntreprinderii.

Aceaste clarificări au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024 prin Ordonanța de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

3. Impozitul minim sau impozitul suplimentar pentru operatorii din sectorul energetic

Au fost introduse modificări cu privire la pragul de pondere a veniturilor realizate de operatorii economici reglementați/ licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în vederea aplicării impozitului minim pe cifra de afaceri (art. 181 CF) sau impozitului suplimentar (art. 183 CF).

Operatorii economici menționați care, în anul precedent, au obținut venituri din activități de distribuție/ furnizare/ transport de energie electrică și gaze naturale în proporție de peste 95% din veniturile totale, nu vor datora impozit minim pe cifra de afaceri sau impozit suplimentar.

Această modificare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 274 din 29 martie 2024 prin Ordonanța de urgență nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

4. Indicele prețurilor de consum

Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2024, a fost stabilit la 106%.

Acesta a fost stabilit prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 248 din 22 martie 2024 a Ordinul nr. 475/2024 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru ajustarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual.

5. Actualizarea formularului 107 “Declaraţie informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului”

Date fiind modificările aduse Codului fiscal prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2023 cu privire la:

  • eliminarea posibilității scăderii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat a sponsorizărilor și burselor private,
  • schimbarea tratamentului fiscal al bursele private acordate la calculul de impozit pe profit, 

a fost necesară actualizarea declarației informative, D107, pentru a permite plătitorilor de impozit pe profit să îndeplinească obligațiile declarative stabilite de lege.

Formularul actualizat se utilizează pentru declararea bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatelor acordate beneficiarilor începând cu 1 ianuarie 2024/ anul fiscal modificat care începe în anul 2024, de către plătitorii de impozit pe profit, inclusiv în cazul în care datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Această actualizare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 205 din 12 martie 2024 prin Ordinul nr.355/2024 al ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului”.

6. Ajustarea bazei de impozitare a TVA

Au fost aduse modificări cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul reducerilor de preț, prin care ajustarea devine aplicabilă pentru reducerile de preț acordate ulterior livrării/prestării, chiar dacă au fost sau nu acordate direct clienților. Prin această modificare, s-a realizat alinierea Codului fiscal cu prevederile articolului 90 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

Pentru situația în care reducerile de preţ nu sunt acordate direct clienților, se introduce obligația emiterii de către funizori a unui document centralizator în vederea reducerii TVA colectate la nivelul fiecărei perioade.

Clarificări privind termenul limită pentru depunerea declarațiilor speciale de TVA

Au fost aduse clarificări cu privire la termenul limită pentru depunerea declarațiilor specifice regimurilor speciale de TVA. Astfel, termenul limită va fi ultima zi a perioadei calendaristice respective, chiar dacă aceasta este o zi nelucrătoare.

Prevederile menționate au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 179 din 5 martie 2024 prin Legea nr.33/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

7. Înregistrare fiscală profesii libere

Se reglementează ca, în cazul contribuabililor persoane fizice, declarația de înregistrare fiscală să poată fi depusă atât prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV), dacă persoana fizică care solicită înregistrarea fiscală este utilizator al acestui serviciu, identificată prin NPOTP (nume, parolă și cod de autentificare de unică folosință), cât și cu semnătură electronică calificată, utilizând site-ul ANAF. 

Anterior acestei reglementări, persoanele fizice care erau implicate în activități economice independente sau practicau profesii liberale și nu erau obligate să se înregistreze în registrul comerțului nu aveau posibilitatea să solicite înregistrarea fiscală prin depunerea electronică a declarației de înregistrare fiscală.

Această reglementare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 242 din 21 martie 2024 prin Ordinul ANAF nr. 371/2024 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.021/2021 privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercita profesii libere.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România