exe

Principalele modificări legislative ale lunii Iunie 2024

05.07.2024
exe

1. Decontul precompletat RO e-TVA

În conformitate cu ultimele prevederi legislative, începând cu operațiunile efectuate de la data de 1 iulie 2024, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor fi supuse unui nou sistem de raportare prin intermediul decontului precompletat RO e-TVA, care va deveni operațional la 1 august 2024. 

Acest decont va integra informații provenite din diverse sisteme cum ar fi RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-Sigiliu, RO e-SAF-T, și alte sisteme informatice gestionate de Ministerul Finanțelor. 

Decontul precompletat RO e-TVA va fi transmis contribuabililor de catre organul fiscal, pentru fiecare perioadă fiscală de raportare, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), până la data de 5 inclusiv a lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA.

ANAF va monitoriza și compara deconturile precompletate cu cele depuse de contribuabili. În situația în care se identifică diferențe semnificative, definite ca fiind de minimum 20% și cel puțin 5.000 leiANAF va emite notificări contribuabililor în cauză. După identificarea diferențelor semnificative, până pe 5 ale lunii următoare termenului legal de depunere a decontului de TVA, se transmite electronic o notificare de conformare prin formularul „Notificarea de conformare RO e-TVA”.Această notificare poate fi transmisăși pentru diferențe sub pragul de semnificație, în baza analizei de risc.

În această situație, contribuabilul are obligația să transmită electronic rezultatul verificărilor asupra diferențelor comunicate prin „Notificarea de conformare RO e-TVA” în termen de 20 de zile de la primirea notificării. Ulterior, ANAF analizează răspunsul și dispune măsuri legale. Emiterea notificărilor nu este un element luat în considerare la stabilirea indicatorilor de risc fiscal până la 1 ianuarie 2025.

Netransmiterea in termen a rezultatului verificărilor asupra diferențelor comunicate în Notificare, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabilii mari, de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii și de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice și persoanele fizice. Totodată, nefurnizarea sau furnizarea parțială a informațiilor necesare constituie un indicator de risc fiscal privind nivelul de declarare al taxei pe valoarea adăugată.

Prin urmare, pentru gestionarea și operaționalizarea Decontului precompletat RO e-TVA, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să verifice datele din decontul precompletat și să răspundă la „Notificarea de conformare RO e-TVA” transmisă electronic, precum și de a sesiza orice erori tehnice care rezultă din implementarea Decontului precompletat RO e-TVA.

Prevederile au fost publicate prin Ordonanța de urgență nr. 70/2024,Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 21 iunie 2024 și 87/2024,Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 28 iunie 2024.

2. Modificarea procedurii de aplicare a RO e-Transport

Procedura stabilită prin Ordinul 1337/2024, o înlocuiește pe cea din Ordinul 2545/2022, actualizând și adăugând noi clarificări pe masură ce legislația RO e-Transport a evoluat.

Poate cel mai important aspect prevăzut în acest nou Ordin este că limitele privind partidele de bunuri care fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport sunt extinse pentru a include orice bunuri transportate ca parte a unui transport internațional (anterior respectivele limite se aplicau doar bunurilor cu risc fiscal ridicat). Astfel, trebuie obținut cod UIT pentru partidele de bunuri cu o greutate de minim 500kg sau o valoare de cel puțin 10.000 lei, transportate cu vehicule care au o masă maximă autorizată de minim 2,5 tone.

Transporturile bunurilor cu risc fiscal achiziționate din magazine cash and carry, reprezentând produse pe care clientul le alege de pe raft, le plătește și le transportă în nume propriu, nu trebuie declarate în Sistemul RO e-Transport. Nu în ultimul rand, se clarifică situația transporturilor multi-modale, în sensul că se declară doar partea de traseu aferentă transportului rutier.

Vă reamintim că începând cu 1 Iulie 2024, contravențile pentru nedeclarare sau declararea unor cantități diferite se sancționează ori cu amendă între 20.000 și 100.000, ori cu amendă și confiscarea contravalorii bunurilor, în fuctie de prevederile încalcate. Prin excepție, doar pentru acei operatori care dețin certificat AEO (operator economic autorizat), sancțiunile se aplică începând cu 1 Ianuarie 2025.

Reglementări aduse prin Ordinul 1337/1268/2024 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 27 iunie 2024 și OUG 87/2024 publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 608 din 28 iunie 2024.

3. E-factura pentru tranzacțiile B2C

De la 1 iulie 2024, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul în Romania efectuate în relația B2C, operatorii economici vor putea transmite opțional facturile emise în sistemul RO e-Factura. Începând cu 1 Ianuarie 2025, transmiterea acestor facturi în relatia B2C va fii obligatorie. Pentru că persoanele fizice beneficiare nu au acces pentru a primi facturile prin sistemul RO e-Factura, facturile emise trebuie transmise și în formatul clasic (fizic sau digital).

OUG 69/2024 aduce detalii și asupra utilizării RO e-Factura pentru anumite situații care nu erau clar reglementate anterior (e.g. autofacturi, facturile emise în executarea silită, facturi pentru operațiuni în afara sferei de TVA, etc.).

S-au adus modificări inclusiv prevederilor OUG 28/1999, modificări prin care bonurile fiscale vor conține noi elemente cum ar fi: unitatea de măsură, CUI-ul beneficiarului (la cererea acestuia), numărul de identificare al bonului. În plus, unele elemente se tipăresc pe bonul fiscal şi sub formă de cod QR.

Modificările menționate au fost introduse prin OUG 69/2024, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 21 iunie 2024.

4. Noi reglementări privind înregistrările contabile ale unor impozite

În planul de conturi general se introduc următoarele conturi, cu funcțiunile aferente:

  • 4417 "Impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri";
  • 6351 "Cheltuieli cu impozitul suplimentar pentru sectoarele de activitate specifice";
  • 697 "Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri";

Reglementări introduse prin Ordinul 981/2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 10 iunie 2024.

5. Reglementări TVA pentru Sistemul de Garanție-Returnare (SGR)

De la 1 ianuarie 2025, se aplică noi prevederi în sfera TVA, pentru ambalajele SGR. 

Astfel, se clarifică faptul că, garanția aferentă produselor în ambalaje SGR percepută de producători nu reprezintă o livrare de bunuri/prestare de servicii în sfera TVA

Însa ambalajele SGR nereturnate pâna la ultima zi a anului calendaristic se consideră o livrare de bunuriefectuată de administratorul SGR (RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A.), având faptul generator pe data de 31 decembrie a respectivului an. Baza de impozitare a acestei livrări de bunuri reprezintă diferența dinre valoarea garanțiilor primite și valoarea garanțiilor returnate de RetuRO în decursul anului calendaristic, exclusiv TVA. 

În plus, a fost abrogat alin. (9) al art. 305, astfel că ajustarea TVA deductibilă aferentă bunurilor de capital se va realiza chiar și pentru situațiile când suma rezultată în urma ajustării este neglijabilă (sub 1.000 lei).  

Reglementări introduse prin OUG 78/2024, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 26 iunie 2024.

6. Procedura pentru stabilirea din oficiu a TVA pentru persoanele cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA

Procedura prevede că organul fiscal competent emite o listă a persoanelor impozabile al căror cod de TVA a fost anulat și care, conform informațiilor din RO e-factura și RO e-Case de marcat rezultă că au emis facturi/bonuri fiscale în perioada în care au avut codul de TVA anulat, dar nu au depus în termen declarația specială privind TVA colectată (formularul 311). În termen de 5 zile lucrătoare se notifică fiecare persoană inclusa în listă. Lista este modificată de mai multe ori, pe masură ce persoanele notificate/ invitate la audierei depun formularul 311 sau oferă justificări.

Pentru persoanele care nu se conformează sau nu justifică faptul că nu au TVA de colectat, se stabilește din oficiu TVA și se emite și comunică decizie de impunere din oficiu. Dacă în 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu contribuabilul depune declarația 311, decizia de impunere se anulează.

Procedura și formulare aprobate prin Ordinul 1399/2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 28 iunie 2024.

7. Lista nominală a contribuabililor mari și mijlocii

Începand cu 1 iulie 2024, se aplică noile liste ale contribuabililor mari și mijlocii, respectiv:

  • Pentru marii contribuabili, lista este aici
  • Pentru contribuabilii mijlocii, lista este aici.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ.

Crowe România