exe

Principalele modificări legislative ale lunii Aprilie 2024

13.05.2024
exe

1. Noi prevederi aduse sistemului RO e-Transport

Se introduce obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional de bunuri pentru: 

  • prestatorul de servicii din România, în cazul nontransferurilor de bunuri descărcate în România și pentru bunuri rezultate reexpediate în celălalt stat;
  • beneficiarul din România, pentru nontransferuri de bunuri expediate din România și pentru bunuri rezultate reexpediate în Romania;
  • clientul din Romania, în cazul regimului de stocuri la dispoziția clientului, dacă România este statul membru de  destinație al bunurilor;
  • furnizorul din România, în cazul regimului de stocuri la dispoziția clientului, dacă România este statul membru de expediție/ transport al bunurilor.

Sunt exceptate de la obligația de raportare în sistemul RO e-Transport transportul produselor accizabile care circulă în regim suspensiv de accize sau cu accize plătite în statul membru de expediție, transportul bunurilor de către prestatorii de servicii poștale în colete poștale, precum și transportul bunurilor destinate misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și forțelor armate ale statelor membre NATO, Uniunii Europene.

În cazul neîndeplinirii obligațiilor de declarare în sistemul RO e-Transport, nu se vor confisca bunurile în cazul verificărilor ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum și în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operațiunile respective. 

Sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării obligațiilor referitoare la sistemul RO e-Transport se aplică pentru faptele săvârșite și constatate începând cu data de 1 iulie 2024.

Prevederile au fost publicate prin Ordonanța de urgență nr. 43/2024, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 30 aprilie 2024.

Separat, pe site-ul Ministerului Finanțelor a fost publicat Ghidul privind utilizarea sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri RO e-Transport.

2. Modificări aduse unor declarații fiscale și introducerea noului formular 112

Se introduce o nouă casetă „Declarație rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare” alături de caseta „Declarație rectificativă” în următoarele formulare fiscale:

  • Formularul 101 “Declarație privind impozitul pe profit”;
  • Formularul 101 “Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal”;
  • Formularul 301 “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”;
  • Formularul 307 “Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată”;
  • Formularul 311 “Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”;
  • Formularul 710 “Declarație rectificativă”.

Caseta se va bifa doar în situația în care se vor aduce rectificări a datelor declarate anterior ca urmare a unei notificări de conformare din partea autorităților fiscale. 

De asemenea, se introduce modelul noului formular ”Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată”. Formularul se va completa în cazul în care sunt necesare rectificări în decontul de TVA depus anterior, indiferent dacă datele eronate sunt constate de contribuabil sau ca urmare a unei notificări de conformare.

Actualizările au fost publicate prin Ordinul ANAF nr. 779/2024, în Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024.

Este introdus noul formular 112 ”Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” care încorporează modificările aduse prin OUG nr. 115/2023 referitoare la suma de 200 de lei din salariul minim neimpozabilă, reținerea la sursă a CASS în cazul veniturilor din arendă, din asocieri cu persoane juridice și din drepturi de proprietate intelectuală, sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie, CASS datorată de către persoanele fizice care au raportul de muncă suspendat și beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate.

Modificările aduse de Ordin se vor aplica începând cu veniturile realizate în luna aprilie 2024.

Modificările menționate au fost introduse prin Ordinul nr. 723/31/474/1.264/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 376 din 22 aprilie 2024.

3. Modificări privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Organul fiscal local va înștiința plătitorii de impozit pe clădiri de lux pentru care a determinat o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 lei, până la data de 30 mai a anului pentru care se datorează impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. 

De asemenea, organul fiscal local ce a determinat respectiva valoare impozabilă transmite organului fiscal central în a cărui rază de competență se află domiciliul contribuabilului informații cu privire la valoarea impozabilă stabilită.

Declararea și plata impozitului special pe bunurile imobile se va face până la 30 septembrie inclusiv a anului fiscal curent.

Prevederile au fost publicate prin Ordonanța de urgență nr. 43/2024, în Monitorul Oficial nr. 409 din 30 aprilie 2024

4. Acordarea reducerii procentuale a impozitului pe terenuri și clădiri

Persoanele fizice care au în proprietatea sa terenuri/clădiri situate în România, și care fac dovada a cel puțin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic, efectuate în centre specializate de recoltare de sânge, pot beneficia de o reducere procentuală a impozitului pe proprietățile deținute. Persoanele cu dizabilități pot beneficia de aceeași reducere procentuală.

Reducerea este acordată prin consiliile locale, în baza unor documente justificative stipulate în cuprinsul hotărârii de consiliu local. Reducerea se poate cumula cu bonificația acordată și se aplică diferenței rezultate în urma scăderii bonificației din impozitul datorat.

Reducerea sau scutirea de la plata impozitului se aplică începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Prevederile au fost publicate prin Legea nr. 74/2024, în Monitorul oficial nr. 290 din 3 aprilie 2024.

5. Obligativitatea declarării impozitului minim pe cifra de afaceri pentru societățile din sectoarele energetic, petrol și gaze

Prevederea prin care veniturile societăților ce se încadrează în codurile CAEN prezentate în Ordinul nr. 5433/2023 privind stabilirea persoanelor juridice care desfășoară activitățile din sectoarele energetic, petrol și gaze erau excluse din formula de calcul a impozitului specific (impozitul minim pe cifra de afaceri), a fost abrogată. Prin urmare, începând cu luna aprilie 2024, societățile din sectoarele menționate sunt obligate să calculeze și să declare impozitul specific, conform Legii  nr. 296/2023.

Prevederea a fost abrogată prin Ordinul nr. 643/2024, publicat în Monitorul Oficial nr. 329 din 10 aprilie 2024.

6. Se modifică numărul maxim de entități selectate în categoria contribuabililor mari și mijlocii

Începând cu 1 iulie 2024, numărul maxim de entități selectate în categoria contribuabililor mari va scădea de la 3.000 de contribuabili la 2.000, iar în categoria contribuabililor mijlocii va fi de 25.000. 

Până de curând, organele competente de administrare a contribuabililor mari și mijlocii selectau anual și prezentau entitățile în ordine descrescătoare a mărimii, în funcție de criteriile de bază și criteriile specifice îndeplinite, limitându-se la 3.000 contribuabili mari și respectiv, la 20.000 contribuabili mijlocii.

Prezentele modificări au fost introduse prin Ordinul nr. 665/2024, în Monitorul Oficial nr. 344 din 12 aprilie 2024.

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România