Newsletter 3/2019 – Modificări în legislația fiscală

Newsletter 3/2019 – Modificări în legislația fiscală

Referințe: OUG  114/2018, Legea 30/2019, OUG 25/2018, Legea 227/2015

12.02.2019
Newsletter 3/2019 – Modificări în legislația fiscală
Romania

În ultimele două luni au fost instituite o serie de măsuri fiscal-bugetare prin următoarele acte normative: Ordonanţa de urgenţă 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1116/29.12.2018 şi Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr. 44/17.01.2019.

 

Regăsiți mai jos principalele modificări aduse legislației fiscale prin actele normative enumerate mai sus.

 

 

Impozit pe profit şi impozit pe venitul microîntreprinderilor

 

Sponsorizări

 

Începând cu data de 1 aprilie 2019 se introduce o nouă condiţie pentru acordarea creditului fiscal aferent sponsorizărilor acordate entităților nonprofit. Astfel, contribuabilii își pot deduce din impozit valoarea sponsorizării numai dacă beneficiarul acesteia este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

Totodată, pentru microîntreprinderi se elimină condiţia ca beneficiarii sponsorizărilor să fie furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

 

Registrul se organizează de ANAF si va fi publicat pe site-ul autorității. Entitățile nonprofit vor fi înscrise in registru la cerere, după verificarea de către ANAF a îndeplinirii obligațiilor declarative si de plată. 

 

 

Reguli privind limitarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile

 

Se majorează plafonul anual deductibil privind costurile excedentare ale îndatorării de la echivalentul în RON a 200.000 de euro la 1.000.000 de euro. Costurile excedentare ale îndatorării care depășesc plafonul vor fi deductibile în limita a 30% (anterior 10%) din EBITDA.

 

Prevederile se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019, respectiv cu prima zi a anului fiscal modificat.

 

 

Impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii

 

Facilităţi pentru sectorul construcţiilor

 

În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 angajaţii firmelor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, care cuprind activitatea de construcţii (codurile CAEN 41.42.43), domeniile de producere a materialelor de construcţii, precum si codul CAEN 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică, şi care realizează cifra de afaceri din aceste activităţi în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală calculată cumulat de la începutul anului, aplică următoarele facilităţi:

 

  • Scutire de la plata impozitului pe venit;
  • Exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (10%), cu păstrarea calității de asigurat;
  • Contribuția de asigurări sociale se reduce de la 25% la nivelul de 21,25% (persoanele fiind exceptate de la plata contribuției la fondul de pensii administrat privat);
  • Contribuția asiguratorie pentru muncă se reduce de la 2,25% la nivelul de 0,3375%.

 

Aceste măsuri vin în completarea modificării aduse Codului Muncii, conform căreia, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat este stabilit la suma de 3.000 lei lunar.

 

Având in vedere că aplicarea acestor facilități ridică numeroase probleme, este necesar ca autoritățile să clarifice modalitatea de aplicare in practică a acestora.  

 

 

Redirecţionare sume către entităţi nonprofit

 

Introducerea Registrului entităților nonprofit produce efecte si asupra contribuabililor persoane fizice. Astfel, contribuabilii care obţin venituri din salarii, pensii, activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală etc., pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% (anterior 2%) din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil pentru susţinerea entităţilor nonprofit înscrise în Registrul entităţilor pentru care se acordă deducere.

 

Prevederile se aplică începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2019.

 

 

Taxă pe valoare adăugată

 

Măsuri de simplificare

 

Perioada de aplicare a mecanismului de taxare inversă în legătură cu anumite operațiuni prevăzute de legislația TVA, precum livrarea de cereale, construcții, energie electrica, transferul de certificate verzi sau furnizarea de telefoane mobile, console de jocuri, tablete PC şi laptopuri, a fost prelungită până la data de 30 iunie 2022.

 

 

Ajustarea bazei de impozitare în cazul falimentului beneficiarului

 

Pentru creanţele neîncasate, se permite ajustarea bazei de impozitare TVA începând cu data sentinţei de intrare în faliment (anterior de la data închiderii procedurii de faliment).

 

În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă, ajustarea se face în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.

 

 

Cota redusă de TVA pentru livrarea de locuințe către persoane fizice

 

Începând cu anul 2019, pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2 a căror valoare nu depăşeşte suma de 450.000 de lei (exclusiv TVA), se aplică cota redusă de 5%, indiferent de numărul de achiziţii de acest tip realizate de aceeaşi persoană fizică. Se elimină astfel restricția anterioară conform căreia o persoană fizică putea beneficia de cota redusă de 5% pentru o singură achiziție.

 

 

Instituirea taxei pe activele financiare („Taxa pe lăcomie”)

 

Instituţiile bancare sunt obligate la plata unei taxe pe activele financiare, în situaţia în care media trimestrială ROBOR (rata medie a dobânzii la care se împrumută între ele băncile) depăşeşte pragul de referinţă de 2%.

 

Taxa pe active se datorează trimestrial prin aplicarea unor cote care variază între 0,1% si 0,5%, asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârșitul fiecărui trimestru de calcul.

 

Aceste prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2019, iar instituţiile bancare sunt obligate să calculeze, să declare şi să plătească trimestrial taxa pe active, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează taxa pe active.

 

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătura cu subiectele expuse vă rugam sa ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners