Crowe Romania

Noi modificări legislative în luna aprilie

Referințe: Lege 58, OUG 30, Ordin 653 ANAF, Ordin 499 MF, Ordin 551 ANAF, Ordin 470 ANAF

11.05.2021
Crowe Romania
România

1) Legea nr. 58 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin în contextul pandemiei SARS-CoV-2 

În Monitorul Oficial nr. 345 din data de 5 aprilie 2021 s-a publicat legea nr. 58 prin care se modifică anumite prevederi introduse prin OUG 211/2020 și OUG 132/2020 în ceea ce privește reducerea timpului de lucru în contextul pandemiei. Principalele modificări sunt:

  • Reducerea timpului de muncă al salariaților cu cel mult 80% (anterior 50%) din durata zilnică/săptămânală/lunară se va putea face numai cu acordul sindicatului ori al reprezentantului salariaților acolo unde astfel de organizații există. 
  • Reducerea timpului de muncă se va face pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare dintr-o perioadă de 30 zile calendaristice începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii și se va aplica inclusiv pentru persoanele cu program de lucru în ture sau program de muncă inegal. Angajatorul are obligația de a notifica salariaților reducerea timpului de muncă cu cel puțin 5 zile înainte de aplicarea măsurii.
  • Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru. Angajatorul poate suplimenta indemnizația salariaților până la salariul de bază fără posibilitatea decontării din bugetul asigurărilor pentru șomaj a acestei diferențe.
  • Condiția referitoare la reducerea activității se va considera îndeplinită pentru o diminuare cu 10% a cifrei de afaceri față de luna similară sau media lunară a cifrei de afaceri aferentă aceleiași perioade din 2019.

2) Ordonanța de urgență nr. 30/2021 privind unele măsuri fiscale, Ordinul nr. 653/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului 711 „Declarație de regularizare pentru cheltuielile cu educația timpurie”

În Monitorul Oficial nr. 423 din 21 aprilie 2021 s-a publicat OUG 30/2021, care împreuna cu Ordinul 653 ANAF publicat în Monitorul Oficial nr.429 din 23 aprilie 2021 stabilesc procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scăderea din impozitele si taxele datorate de contribuabil a sumelor reprezentând cheltuieli cu educația timpurie care depășesc impozitul pe profit datorat, prevederi care au fost în vigoare până la data de 1 aprilie 2021. 

Astfel, în cazul în care suma reprezentând cheltuieli cu educația timpurie, efectuate în perioada noiembrie 2020-martie 2021, depășește impozitul pe profit datorat, aceasta se scade, în ordine, din impozitul pe salarii reținut de contribuabil pentru angajați, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate, pe baza unei declarații de regularizare-formular 711. Termenul general de depunere al declarației de regularizare a fost 25 aprilie 2021, cu excepții pentru contribuabilii: 

  • care au optat pentru an fiscal modificat, unde termenul de depunere este, cel mai târziu, 25 august 2021 sau data de 25 a cele de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat; 
  • care aplică sistemul anual de plată și declarare a impozitului pe profit, care vor depune declarația până la 25 martie 2022 sau 25 iunie 2022, inclusiv, după caz. 

3) Ordinul nr. 499/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii aferente veniturilor obținute din Romania de nerezidenți 

Ordinul publicat în Monitorul Oficial nr. 410 din 20 Aprilie 2021 modifică Ordinul 583/2016 astfel:

  • Cererile pentru eliberarea certificatelor de rezidență fiscală, precum și cele pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România nu se vor mai depune prin intermediul Spațiului Privat Virtual, ci se depun de către solicitant prin mijloacele electronice puse la dispoziție de către organul fiscal, la registratură sau prin poștă, însoțite de confirmarea de primire. 
  • Cererile transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță se depun în format PDF cu XML atașat. In acest sens au fost introduse formularele electronice Z01-Z13 care pot fi descărcate de pe site-ul ANAF.

4) Ordinul nr. 551/2021 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic

În Monitorul Oficial nr. 377 din 12 Aprilie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 551/2021 privind modificarea anexei Ordinului ANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic. 

Prin acest act normativ se corelează Nomenclatorul cu ultimele modificări ale legislației fiscale. In acest sens, se introduce in Nomenclator o poziție referitoare la plăți anticipate ale impozitului pentru unele venituri din activităţi independente, precum şi pentru venituri din alte surse obținute de unii contribuabili de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

5) Ordinul nr. 470 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”

În Monitorul Oficial nr. 336 din data de 2 aprilie 2021 s-a publicat ordinul pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 "Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”. 
Noua versiune a formularului înlocuiește versiunea aprobata prin Ordinul 97/2019 și se completează în vederea declarării veniturilor obținute începând cu anul 2020. Prin excepție, noul formular se utilizează pentru declararea veniturilor obținute începând cu anul 2021 pentru veniturile obținute din activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Disclaimer
Informaţiile conţinute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăţilor legislative; buletinul informativ nu conţine o analiză cuprizătoare a fiecărui subiect. Pentru informaţii suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactaţi. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conţinutului acestui buletin informativ.