Newsletter 13/2019 – Inventarierea anuala a patrimoniului

Newsletter 13/2019 – Inventarierea anuala a patrimoniului

Referinte: Lege 82/1991; OMF 2861/2009; OMF 2634/2015

11.12.2019
Newsletter 13/2019 – Inventarierea anuala a patrimoniului
Romania

Cadru general

In conformitate cu Legea 82/1991 si cu OMF 2861/2009, societatile au obligatia sa efectueze inventarierea generala a patrimoniului cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul exercitiului.

Pentru agentii economici cu activitate complexa, bunurile pot fi inventariate si inainte de data de incheiere a exercitiului financiar, cu conditia asigurarii valorificarii si cuprinderii rezultatelor inventarierii in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar respectiv.

 

Procedura inventarierii

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine administratorului.

Inventarierea patrimoniului societatii se efectueaza de catre comisii de inventariere, formate din cel putin doua persoane, numite prin decizie scrisa emisa de administrator. La unitatile mici, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana. Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective, cu exceptia unitatilor mici.

Inventarierea si evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se pot efectua atat cu salariati proprii, cat si pe baza de contracte de prestarii de servicii incheiate cu persoane juridice sau fizice cu pregatire economica si/sau tehnica.

Inainte de inceperea operatiunii de inventariere, fiecare gestionar trebuie sa dea o declaratie scrisa cu privire la bunurile gestionate.

Toate bunurile care se inventariaza se inscriu in listele de inventariere, liste care trebuie intocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni si pe categorii de bunuri. Este permisa inventarierea elementelor de natura activelor prin folosirea metodelor de identificare electronică (de exemplu: cititor de cod de bare etc.).

Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila, de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionar.

 

IMOBILIZARI

Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi apartenenţei acestora la entităţile deţinătoare, iar în cazul brevetelor, licenţelor, mărcilor de fabrică şi al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenţei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.

Imobilele (cladiri, terenuri) se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate şi a dosarului tehnic al acestora.

Imobilizările corporale care în perioada inventarierii se află în afara entităţii se inventariază prin confirmare scrisă primită de la entitatea unde acestea se găsesc.

 

STOCURI

Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz. In cazul in care aceste procedee nu pot sa fie folosite stocurile se pot inventaria pe baza de calcule tehnice.

Bunurile apartinand altor unitati (inchiriate, in leasing, in consignatie, in custodie, spre prelucrare etc.) se inventariaza si se trec in liste separate, urmand ca acestea sa fie trimise spre confirmare persoanei careia ii apartin.

In evaluarea stocurilor, comisia de inventariere va tine seama de asigurarea unei imagini fidele a patrimoniului, avandu-se astfel in vedere determinarea unei valori reale a bunurilor.

 

CREANTE SI DATORII

Creantele si datoriile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii cu valori semnificative.

Este oportun ca, in cadrul inventarului, confirmarea soldurilor sa se faca pe baza de adresa cu confirmare de primire. Nerespectarea procedurii precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme si se sanctioneaza potrivit legii.

Nu se accepta confirmarea tacita in cazul confirmarilor de sold pentru creante si datorii.

 

DISPONIBILITATI

Disponibilitatile aflate in conturi la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate.

Disponibilitatile in lei si in valuta din casieria unitatii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari si plati privind exercitiul respectiv, confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate.

 

Evaluarea si deprecierea

Cu ocazia inventarierii, evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile aplicabile, precum şi ale Ordinului 2861/2009.

Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenţei metodelor, potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare trebuie menţinute, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplica principiul prudentei, potrivit caruia se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

 

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Amintim cu aceasta ocazie faptul ca entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu.

Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data  bilantului care se determina pe baza unor evaluari efectuate de profesionisti calificati in evaluare, membri ai unui organism profesional in domeniu.

 

Procesul verbal

Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere, dupa confirmarea de catre compartimentul de contabilitate a soldurilor scriptice, intr-un Proces verbal privind rezultatele inventarierii. Acesta va contine informatii sintetice cu privire la rezultatele inventarierii pentru fiecare gestiune inventariata, concluziile si propunerile comisiei cu privire la plusurile si lipsurile constatate precum si propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri.

Pentru elementele de natura activelor pentru care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere intocmite distinct, comisia de inventariere face propuneri de ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare.

Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile de la data aprobarii procesului verbal de inventariere de catre administrator.

 

Concluzii

Va amintim faptul ca realizarea inventarului anual al societatilor nu intra in obligatiile biroului Boscolo&Partners. Ramanem la dispozitia dumneavoastra pentru clarificari sau nelamuriri in legatura cu modalitati de efectuare a inventarului.

Pentru a putea aplica prevederile Legii nr.82/1991, republicată, şi ale reglementărilor contabile aplicabile referitoare la obligativitatea corelării datelor din bilanţ cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii stabilită pe baza inventarului, pentru inchiderea situatiilor financiare anuale vor trebui comunicate biroului nostru rezultatele inventarierii imediat dupa aprobarea procesului verbal de inventariere de catre administrator, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2019.

In lipsa procesului verbal pentru inventariere, biroul Boscolo&Partners nu isi poate asuma raspunderea pentru inchiderea situatiilor financiare anuale.

 

 

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina:http://www.crowe.ro.

 

 

Boscolo & Partners