Newsletter 11/2019 – Facilități fiscale

Newsletter 11/2019 – Facilități fiscale

Referințe: OG 6/2019, OUG 67/2019, Ordin mf 2810/2019, Ordin mf 3126/2019

30.09.2019
Newsletter 11/2019 – Facilități fiscale
Romania

În Monitorul Oficial nr.784/26.09.2019 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă 67/2019 de modificare a Ordonanţei 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale pentru debitorii care înregistrau obligații bugetare restante la 31.12.2018, publicată în Monitorul oficial nr.648/05.08.2019. Normele de aplicare a măsurilor instituite prin această Ordonanță au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.2810/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 711/29.08.2019, respectiv prin Ordinul ministrului finanțelor nr.3126/2019 publicat în Monitorul Oficial nr. 786/27.09.2019.

 

Regăsiți mai jos principalele modificări aduse legislației fiscale prin aceste acte normative.

 

 

Măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare principale restante la 31.12.2018 în cuantum de peste 1 milion lei

 

Aria de aplicare

 

Se instituie posibilitatea restructurării obligațiilor bugetare principale în cuantum de peste 1 milion lei, restante la data de 31.12.2018 şi care nu au fost achitate încă, precum si a obligațiilor accesorii acestora (dobânzi, penalități). Sumele ce pot face obiectul restructurării sunt cele înscrise în certificatul de atestare fiscala eliberat de autoritățile fiscale în acest scop.

 

Pot beneficia de restructurare debitorii care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • prezintă un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • nu se află în procedura insolvenţei;
 • nu se încadrează in condițiile de a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
 • au depus toate declarațiile fiscale.

Modul de restructurare a obligațiilor bugetare

 

Restructurarea obligațiilor bugetare se face prin una sau mai multe măsuri, respectiv:

 • plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, pentru o perioadă de maxim 7 ani, precum şi amânarea la plată a accesoriilor, în vederea anulării;
 • amânarea la plată a unei părți de maxim 50% din obligațiile principale, în vederea anulării;
 • darea în plată a unor bunuri imobile;
 • conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale.

Procedura practică de accesare a facilității de restructurare

 

Debitorii care doresc să își restructureze obligațiile bugetare trebuie să notifice organul fiscal competent până la data de 31.10.2019.

 

Ulterior, după întocmirea planului de restructurare şi a testului creditorului privat prudent de către expertul independent, debitorul le va depune la organul fiscal împreună cu solicitarea formală de restructurare a obligațiilor. Termenul maxim de depunere a solicitării este de 6 luni de la data intrării în vigoare a Ordonanței, respectiv data de 08.02.2020.

 

Prin planul de restructurare trebuie să se prezinte situația patrimonială a debitorului şi cauzele dificultății financiare precum şi măsurile de restructurare prin care debitorul intenționează să depășească starea de dificultate financiară.

 

Debitorii care solicită prin planul de restructurare şi anularea parțială a obligațiilor principale, vor trebui să achite un procent din sumele restante până la data depunerii solicitării de restructurare, astfel:

 • în cazul solicitării anulării a 30% din obligațiile principale, vor trebui să achite 5% din totalul obligațiilor ce fac obiectul înlesnirii;
 • în cazul solicitării anulării unei sume intre 30% si 40%, vor trebui să achite 10%;
 • în cazul solicitării anulării unei sume intre 40% si 50%, vor trebui să achite 15% din totalul obligațiilor ce fac obiectul înlesnirii.

De asemenea, până la data depunerii solicitării de restructurare, debitorul trebuie să achite şi eventualele obligații neachitate scadente în anul 2019.

 

Derularea planului de restructurare

 

Dacă, în urma verificării documentației depuse, organul fiscal constată îndeplinirea condițiilor, va emite decizia de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. Aceasta va fi însoțită de graficul de plată a ratelor lunare şi de deciziile de amânare la plată a accesoriilor şi a obligațiilor principale, în vederea anulării.

 

Pe toată perioada implementării măsurilor incluse în planul de restructurare, organul fiscal efectuează supravegherea debitorului, printr-o persoană desemnată. Aceasta are dreptul să participe la ședințele adunării generale a acţionarilor sau ale managementului, să aibă acces la toate documentele debitorului precum şi să aibă acces în toate locațiile în care debitorul își desfășoară activitatea.

 

De asemenea, expertul independent are obligația să monitorizeze permanent realizarea măsurilor din planul de restructurare, întocmind în acest sens un raport trimestrial transmis atât debitorului cât şi organului fiscal.

 

Deschiderea procedurii insolvenţei

 

Organul fiscal are obligația să solicite deschiderea procedurii insolvenţei pentru debitorii cu obligații restante la 31.12.2018 de peste 1 milion lei, care se află într-una din următoarele situații:

 • nu depun solicitarea de restructurare;
 • solicitarea de restructurare este respinsă de organul fiscal;
 • pe parcursul derulării planului de restructurare debitorul nu respectă măsurile prevăzute.

 

Anularea unor obligații accesorii pentru debitorii care au obligații bugetare principale restante la 31.12.2018 în cuantum de sub 1 milion lei

 

Aria de aplicare

 

Se instituie posibilitatea anularii accesoriilor (dobânzi, penalități) pentru debitorii care, la data de 31.12.2018, au obligații bugetare principale restante in cuantum de sub 1 milion lei. Sumele ce pot face obiectul anulării sunt cele înscrise în certificatul de atestare fiscala eliberat de autoritățile fiscale în acest scop.

 

Procedura practică de accesare a facilității de anulare accesorii

 

Debitorii care doresc să beneficieze de anularea accesoriilor trebuie să depună o cerere la organul fiscal competent până la data de 16.12.2019.

 

Ȋn plus, până la aceeași dată trebuie să achite obligațiile bugetare principale restante la 31.12.2018, precum şi eventualele obligații principale si accesoriile neachitate, cu scadenţa în anul 2019.

 

Ȋn cazul obligațiilor accesorii stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței (08.08.2019), se poate beneficia de anulare cu condiția ca obligațiile principale să fie achitate până la termenul legal conform deciziei de impunere. Ȋn acest caz, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă în termen de 90 de zile de la comunicarea decizie de impunere.

 

Dacă, în urma verificării documentației depuse, organul fiscal constată îndeplinirea condițiilor, va emite decizia de anulare a accesoriilor.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiza cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătura cu subiectele expuse vă rugam sa ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro.

 

Boscolo & Partners