Crowe Romania

Modificările și completările privind stimulentul de inserție

Referințe: H.G. nr. 536/2021, O.U.G. nr. 111/2010, H.G.  nr. 52/2011

07.06.2021
Crowe Romania
România

În Monitorul Oficial nr. 510 din 17 mai 2021 s-a publicat H.G. nr. 536/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G.  nr. 52/2011.

Cele mai importante prevederi ale acestei Hotărâri de Guvern sunt următoarele:

  • se modifică documentația necesară a fi depusă pentru obținerea de concediu sau a indemnizației lunare pentru creșterea copilului, în sensul că dovada calculului privind venitul la care se raportează indemnizația se înlocuiește cu dovada veniturilor solicitantului. În acest sens solicitantul va avea obligația să depună fie o adeverință eliberată de angajator în acest sens, fie o declarație de venit din partea sa, fie un document eliberat de organul fiscal din care să rezulte aceste venituri;
  • se extinde sfera persoanelor care, deși nu prestează activitate în baza unui contract individual de muncă, pot obține concediu sau indemnizație lunară pentru creșterea copilului, prin includerea persoanelor care obțin venituri din proprietate intelectuală;
  • stimulentul de inserție va putea fi solicitat și după ce copilul împlinește vârsta de 6 luni (sau 1 an în cazul celui cu dizabilități), fiind eliminată condiția ca părintele să facă dovada că a obținut venituri impozabile cu cel puțin 60 de zile înainte ca copilul să împlinească vârsta de 6 luni (sau 1 an în cazul celui cu dizabilități). În acest caz, stimulentul se va acorda până când copilul va împlini vârsta de 2 ani (sau 3 ani în cazul celui cu dizabilități);
  • se introduce posibilitatea de a solicita stimulentul de inserție și după ce copilul împlinește vârsta de 2 ani (sau 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități), caz în care acesta se va acorda:
  1. începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită realizează venituri impozabile, dacă solicitantul depune cererea în acest sens în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată;
  2. începând cu data depunerii cererii, dacă aceasta este depusă după expirarea termenul de 30 de zile.
  1. se modifică cazurile în care se poate solicita recalcularea cuantumului indemnizației lunare, reglementându-se următoarele situații:
    agenția teritorială constată că pe baza documentelor transmise s-a stabilit un cuantum eronat al dreptului;
  2. în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanți ai Curții de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la îndeplinirea condițiilor de acordare a indemnizației

*Aceste noi reglementări au intrat în vigoare începând cu 17 mai.