Crowe Romania

Modificarea modelului cadru al contractului individual de muncă

Referințe: ORDIN nr. 585 din 2 iulie 2021, LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004*)

27.07.2021
Crowe Romania
România

Prin Ordinul nr. 585 al Ministerului Muncii și Protecției sociale, publicat în Monitorul Oficial nr. 712 din 19 iulie 2021 a fost modificat și completat modelul – cadru al contractului individual de muncă.

Articolul 1 se modifica și se completează după cum urmează:

  • Litera F se modifică și va avea următorul cuprins:

„Atribuțiile postului:  Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepția microîntreprinderilor cu până la 9 salariați, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității.”

  • La litera M. Drepturi și obligații generale ale părților, punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

 „Să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat;”

  • Obligația angajatorului, de informare a salariaților, prevăzută la Litera M, punctul 4, litera c^1) din modelul - cadru al Contractului individual de muncă, se aplică doar persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 sunt:

(1) Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și care contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.

(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate și contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond de pensii.

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții şi care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv