important

Modificări importante ale legislației muncii în 2022 în România

27.10.2022
important

1) Legea 283/2022 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii

Extinderea obligației angajatorului de a informa salariații și adoptarea unui nou model-cadru al contractului individual de munca

 

Angajatorul va trebui să comunice salariaților mai multe informații, fată de cele deja obligatorii, potrivit art. 17 din Codul Muncii, anterior încheierii sau modificării contractului de muncă, incluzând: (i) elementele constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat fată de salariul de bază, (ii) condițiile de efectuare, compensare sau plată a orelor suplimentare, (iii) condițiile perioadei de probă, (iv) aspecte privind formarea profesională oferită. Pentru salariații ale căror contracte de muncă sunt anterioare intrării în vigoare a modificărilor, informațiile suplimentare se comunică de către angajator în maxim 30 de zile lucrătoare de la primirea solicitării scrise a salariatului. Lipsa unei astfel de solicitări nu va exclude aplicarea drepturilor minime stabilite.  

 

Un nou model-cadru al contractului individual de muncă va fi publicat de Inspecția Muncii.

 

Protecție explicită pentru salariați împotriva tratamentelor adverse

 

Definiția victimizării a fost extinsă pentru a include orice tratament advers legat de încălcarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării și a drepturilor legale ale salariaților, ca reacție nu doar la o plângere sau acțiune în justiție, ci și în urma unei sesizări a organelor competente. Salariații vor putea solicita în instanță despăgubiri, restabilirea situației anterioare sau anularea situației create, cu prezentarea faptelor în baza cărora se poate prezuma un asemenea tratament advers.

 

Reguli suplimentare privind perioada de probă și accesul salariaților la alte posturi vacante

 

Este interzisă stabilirea unei noi perioade de probă în cazul în care, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă, pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții.

 

Salariații cu o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator și care și-au încheiat perioada de probă au dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigura condiții de muncă previzibile și mai sigure. Angajatorul va fi obligat să raspundă motivat, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului.

 

Concediul de îngrijitor și alte zile libere

 

Concediul de îngrijitor, nou reglementat, se acordă pentru o durată de până la 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru a permite salariaților să acorde, ca urmare a unei probleme medicale grave, îngrijire sau sprijin unei rude (fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul/soția) sau a unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie. Condițiile de acordare a acestui tip de concediu și sfera problemelor medicale grave se vor stabili prin ordin comun al Ministerului Muncii și Solidaritătii Sociale și Ministerului Sanătății.  

 

De asemenea, sunt reglementate zile libere pentru urgențe familiale cauzate de boală sau accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariaților, în condițiile informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru, într-o modalitate agreată de comun acord. Absențele salariaților pentru aceste situații nu pot depăși 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

 

Interdicții noi privind concedierea

 

Salariații nu pot fi concediați pentru exercitarea drepturilor lor. De asemenea, concedierea nu poate fi dispusă pe durata efectuării concediului parental, a concediului de îngrijitor sau a absentării de la locul de muncă pentru urgențe familiale. Salariații concediați pot solicita angajatorului să prezinte, în scris, suplimentar față de cerințele existente privind motivarea în fapt și în drept a concedierii, motivele pe care s-a fundamentat această decizie.

 

Cerințe suplimentare privind Regulamentul Intern

 

Regulamentul intern va trebui să cuprindă, pe lângă elementele deja obligatorii, și reguli referitoare la preaviz și informații referitoare la politica generală de formare a salariaților, dacă există. Totodata, Regulamentul Intern trebuie adus la cunoștinta salariaților în prima zi de muncă, pe suport hârtie sau în format electronic, cu condiția ca, în acest din urmă caz, documentul să fie accesibil și să poată fi stocat și printat de către salariați.2) Modificări privind concediul paternal

 

Ordonanța de urgență 117/2022 pentru modificarea Legii concediului paternal 210/1999 a majorat durata concediului paternal plătit, de la 5 la 10 zile lucrătoare. Tații care au absolvit un curs de puericultură pot majora durata concediului paternal cu doar 5 zile lucrătoare, față de 10 zile lucrătoare cum era prevăzut anterior. De asemenea, s-a reglementat expres obligația angajatorului de a informa salariații despre dreptul la concediu paternal, nerespectarea acestei obligații putând fi sancționată cu amendă contravențională cuprinsă între 4.000 și 8.000 RON.

 

 

3) Noi beneficii extrasalariale

 

Începând din ianuarie 2024, salariații care beneficiază de servicii casnice prestate de persoane fizice ce desfașoară astfel de activități ocazional vor putea plăti astfel de servicii prin tichete speciale acordate de către angajatorii lor, potrivit Legii 111/2022. Nu este nevoie de un contract scris între salariații care beneficiază de astfel de servicii și prestatori, dar prestatorul nu poate fi un membru al familiei. Tichetele au o valoare de 15 RON și pot fi preschimbate în bani în termen de 12 luni de la primirea lor. Tichetele pot fi oferite de către angajatori salariaților sub formă de primă, în plus față de salariul de bază stabilit, iar numărul și frecvența acordării acestora se stabilește de angajator împreună cu organizațiile sindicale sau reprezentanții salariaților. Angajatorii care au achiziționat și acordat într-un an calendaristic cel puțin 600 de tichete pentru același angajat, pot beneficia gratuit, la cerere, de 50 de tichete în anul următor, pentru fiecare angajat pentru care au achiziționat și acordat minimul de tichete.

 

 

4) Accesul salariaților la REVISAL

Potrivit Legii 144/2022, care a modificat Codul Muncii, angajatorii vor avea obligația de a înregistra în REVISAL nivelul și specialitatea studiilor absolvite de angajați. REVISAL devine accesibil online pentru actualii și foștii salariați în privința datelor lor, dreptul de acces urmând să fie limitat la vizualizarea, descărcarea și printarea datelor respective, respectiv generarea și descărcarea online a unui extras. Acesta va putea servi drept dovadă pentru vechimea în muncă și/sau specialitate.

 

 

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate informările Crowe pot fi consultate la pagina www.crowe.ro

Crowe România