Actualizare Coronavirus nr. 6/2020 – Măsuri economice dedicate IMM şi altor profesionişti

Actualizare Coronavirus nr. 6/2020 – Măsuri economice dedicate IMM şi altor profesionişti

Referinţe: OUG 29/2020, Lege 346/2004

26.03.2020
Actualizare Coronavirus nr. 6/2020 – Măsuri economice dedicate IMM şi altor profesionişti
Romania

Măsuri pentru agenții economici

Pe întreaga durată a stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente  şi care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, beneficiază de:

- amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet,

- amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Întreprinderile mici şi mijlocii sunt acelea care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

- au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

- realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

 

Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în contractele în derulare, altele decât cele prevăzute la punctual 1 de mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii poate fi invocată forţa majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condiţiilor excepţionale generate de starea de urgenţă.

Deci, înainte de invocarea forţei majore, se impune încercarea de renegociere a clauzelor contractuale, pentru ajustarea lor situaţiei actuale. 

În sensul prevederilor acestei ordonanţe, este prezumat a fi caz de forţă majoră împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă şi inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea şi combaterea pandemiei determinate de infecţia cu coronavirus, care a afectat activitatea întreprinderii mici şi mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situaţie de urgenţă.

Art. 1.351 defineşte forţa majoră drept orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

Nu avem de-a face, totuşi, cu o prezumţie absolută: partea adversă, cocontractantul, poate face dovada că întreprinderea mică sau mijlocie nu este îndreptăţită a-i opune cazul de forţă majoră, dar, până la proba contrarie, se va considera caz de forţă majoră. Oricum, caracterul imprevizibil se raportează la momentul naşterii raportului juridic afectat.

 

Alături de prevederile speciale ale OUG 29/2020, constatarea intervenirii forţei majore conform articolului 1.351 alin. (2) Cod civil se face şi de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene.

NB! Camerele de Comerţ nu au competenţa de a declara un eveniment ca forță majoră sau de a interveni în vreun contract. Camerele doar avizează, pornind de la documentaţia depusă de solicitant, existenţa unei situaţii de forţă majoră ca fapt exonerator de răspundere contractuală.

Astfel, pentru eliberarea certificatului, cei interesaţi trebuie să depună o cerere la Camera de Comerţ competentă teritorial, împreună cu documente probatorii, cum ar fi contractul afectat de forţă majoră, notificări adresate partenerului contractual, un memoriu descriptiv al situaţiei, dovada achitării tarifului în valoare 500 euro plus TVA (enumerarea nu este exhaustivă).

 

Măsuri pentru alți profesioniști

Alţi profesionişti (astfel cum sunt reglementaţi de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă, beneficiază din bugetul general consolidat de o indemnizaţie egală cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit pentru anul 2020.

Această indemnizaţie este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor în condiţiile prevăzute de Codul Fiscal.

Conform Codului civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. În lumina Codului, constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

 

Pentru eficientizarea comunicării cu clienții, am stabilit un canal direct de comunicare cu departamentul de referință. Pentru subiectul prezentei Actualizări, cererile de consultanță și informații suplimentare se vor trimite la adresa [email protected], cu o scurtă descriere a solicitării. Un consultant din echipa noastră vă va răspunde sau vă va contacta telefonic.

 

  

Disclaimer

Informatiile continute in acest buletin informativ au scopul de a va oferi o privire de ansamblu asupra noutatilor legislative; buletinul informativ nu contine o analiza cuprinzatoare a fiecarui subiect. Pentru informatii suplimentare in legatura cu subiectele expuse va rugam sa ne contactati. Nu este acceptata nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile in urma folosirii continutului acestui buletin informativ. Toate circularele Boscolo&Partners pot fi consultate la pagina: http://www.crowe.ro

 

                                                                                     Boscolo & Partners