Noi modificări legislative în luna octombrie

Principalele modificări legislative ale lunii noiembrie

Fișierul standard de control fiscal SAF-T – informații suplimentare privind raportarea

20.12.2021
Noi modificări legislative în luna octombrie
Referințe: OPANAF 1783/2021, OPANAF 1782/2021, OPANAF 1608/2021, OPANAF 1713/2021

1. Fișierul standard de control fiscal SAF-T: obligativitate, date de referință, perioada de grație, termenele de raportare, natura informațiilor. Particularități stabilite prin Ordinul 1783/2021 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1073 din 9 noiembrie 2021

Obligativitatea transmiterii fișierului standard de control fiscal (SAF-T) are în vedere tipologia contribuabilului, după cum urmează:

  • contribuabilii mari care au făcut parte din această categorie și în anul 2021, devin subiect al raportării începând cu data de 1 ianuarie 2022;
  • contribuabilii mari care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, devin subiect al raportării începând cu data de 1 iulie 2022;
  • contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, devin subiect al raportării începând cu data de 1 ianuarie 2023;
  • contribuabilii încadraţi în categoria de contribuabili mici la data de 31 decembrie 2021, devin subiect al raportării începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Ca modalitate de raportare, contribuabilii vor avea obligația să transmită fișierul SAF-T sub forma Declarației D406 lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă din punct de vedere a taxei pe valoare adăugată. Contribuabili care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, vor depune declarația trimestrial.

Textul de lege prevede și o perioadă de grație, garantată contribuabililor astfel:

  • 6 luni pentru prima raportare, respectiv 5 luni pentru a doua raportare, 4 luni pentru a treia raportare, 3 luni pentru a patra raportare, 2 luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;
  • 3 luni pentru prima raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Perioada de grație se calculează pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acordă, când obligația de transmitere devine efectivă pentru respectivul contribuabil.

Cu toate acestea, termenele de raportare standard (i.e. aplicabile după depășirea perioadei de grație) sunt următoarele:

  • Ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare pentru alte informații decât cele privind stocurile și activele.
  • Data depunerii situațiilor financiare aferente exercițiului la care se referă, pentru informațiile aferente Activelor.
  • La cererea organului fiscal, într-un termen de minim 30 de zile calendaristice, pentru informațiile referitoare la Stocuri

Prin fișierul SAF-T contribuabilii vor transmite către organul fiscal informații detaliate cu privire la operațiunile efectuate in perioada de raportare, cum ar fi: înregistrările contabile la nivel de tranzacție (registrul jurnal), facturile de vânzare si facturile de achiziție la nivel de linie din factura, plățile efectuate, informații detaliate despre stocuri si mișcările acestora, informații detaliate despre active si tranzacțiile aferente.

Echipa Crowe, formata din specialisti din domeniul contabil, fiscal si IT, a dezvoltat o solutie tehnica de raportare a fisierului SAF-T. Echipa noastra va poate oferi asistenta atat in etapa de pregatire (analiza si maparea datelor), cat si in etapa de raportare lunara.

2. Lista marilor contribuabili începând cu 1 ianuarie 2022 a fost publicată în cadrul OPANAF 1782/2021

Lista marilor contribuabili include acum 3.364 de societăți ce vor fi administrate de Direcția generală de administrare a marilor contribuabili (DGAMC) începând cu anul 2022. Aceasta listă este relevantă din perspectiva implicațiilor privind obligativitatea raportării SAF-T, respectiv în contextul întocmirii dosarului prețurilor de transfer. Lista poate fi consultată pe site-ul ANAF accesând link-ul următor: https://static.anaf.ro/

3. Modificarea procedurii privind stabilirea din oficiu a CAS și a CASS datorate de persoanele fizice, stabilite prin OPANAF 1608/2021 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1039 din 1 noiembrie 2021

Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice a fost modificată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1608/2021.

În cursul anului 2020, prin introducerea a două ordonanțe de urgență (i.e. OUG nr. 30/2020 şi OUG nr. 132/2020) a fost reglementată acordarea indemnizațiilor pentru profesioniști, avocați şi persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor, în eventualitatea sistării sau reducerii activității ca urmare a efectelor pandemiei.

Indemnizațiile acordate nu pot fi considerate ca venituri din desfășurarea activității, calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii aferente acestora efectuându-se separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității.

În cazul în care contribuabilii mai sus menționați au beneficiat de astfel de indemnizații și nu depun declarațiile fiscale conform prevederilor OUG 30/2020 și OUG 132/2020, organul fiscal competent are dreptul să stabilească din oficiu contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.

4. A fost aprobată procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura prin OPANAF 1713/2021 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1040 din 1 noiembrie 2021

Contribuabilii persoane juridice care desfășoară activitate economică și emit facturi electronice către alte persoane juridice (B2B), pot opta pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura. Sistemul poate fi utilizat doar în cazul în care ambii contribuabili sunt înregistrați în registrul RO e-Factura.

Înscrierea în registrul mai sus menționat se efectuează prin depunerea formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”. Înscrierea este validă începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii.

Pentru renunțarea la această opțiune, , operatorii economici trebuie să transmită un nou formular (084), având bifată secțiunea IV „Renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul operatorilor”.

Prin accesarea serviciului public web de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor putea fi verificate informații referitoare la calitatea de înregistrat sau neînregistrat în Registrul RO e-Factura a operatorilor economici la data interogării.

Disclaimer

Informațiile conținute în acest buletin informativ au scopul de a vă oferi o privire de ansamblu asupra noutăților legislative; buletinul informativ nu conține o analiză cuprinzătoare a fiecărui subiect. Pentru informații suplimentare în legătură cu subiectele expuse vă rugăm să ne contactați. Nu este acceptată nici o responsabilitate pentru deciziile sau omiterile în urma folosirii conținutului acestui buletin informativ. Toate circularele Crowe pot fi consultate la pagina: www.crowe.ro.

 

Crowe România