bản tin tháng 9

Bản tin tháng 9, 2018

2018-10-02
bản tin tháng 9

Tải Bản Tin

Chuyển lợi nhuận tích lũy nhiều năm ra nước ngoài

Ngày 15 tháng 08 năm 2018, Cục Thuế TP Hà Nội ban hành công văn số 57077/CT-TTHT hướng dẫn về thực hiện chuyển lợi nhuận tích lũy ra nước ngoài.

Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận tích lũy ra nước ngoài như sau:

  • Về thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty sử dụng mẫu “Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài” ban hành theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. Công ty làm 01 thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, trên đó Công ty trình bày cụ thể số tiền chuyển lợi nhuận của từng năm (trường hợp chuyển lũy kế lợi nhuận của nhiều năm).
  • Về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty tự quyết định số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài nhưng phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC.
  • Về thời gian chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: Công ty thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau 07 ngày làm việc tính từ ngày gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC.

Chứng từ điện tử không được chấp nhận trong kê khai, nộp thuế

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 2796/TCT-DNL hướng dẫn về chính sách thuế đối với việc sử dụng chứng từ điện tử cho mục đích kê khai và nộp thuế. Theo đó: Công ty sử dụng, lưu trữ các chứng từ điện tử (hóa đơn điện tử) được xuất bởi các nhà cung cấp ở nước ngoài và được quản lý qua hệ thống mua hàng điện tử của Công ty nhưng không có chữ ký điện tử của người bán thì Công ty không được sử dụng các chứng từ này cho mục đích kê khai và nộp thuế theo quy định

Hạch toán chi phí đối với thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không khấu trừ

Ngày 28 tháng 11 năm 2017, Tổng Cục thuế ban hành công văn số 5475/TCT-CS hướng dẫn về việc hạch toán chi phí đối với khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không khấu trừ của Doanh nghiệp. Theo đó:

Trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ đủ điều kiện được khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Không có quy định doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ.