Ban tin thang 4

Bản tin tháng 4 2018

2018-04-04
Ban tin thang 4
Insert Featured Image Caption

Tải Bản Tin 

1. Thuế Giá trị Gia Tăng

  • Kê khai hóa đơn tiền đặt cọc từng đợt theo hợp đồng
  • Lập hóa đơn GTGT đối với khoản chi hộ khách hàng
  • Sử dụng hóa đơn GTGT nhiều hơn một trang
  • Chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối

 

2. Kê khai hóa đơn tiền đặt cọc từng đợt theo hợp đồng

Ngày 29 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 5009/CT-TT&HT hướng dẫn chính sách thuế liên quan về việc khai hóa đơn tiền đặt cọc từng đợt theo hợp đồng. Theo đó:

Trường hợp công ty có phát sinh thanh toán tiền đặt cọc, thanh toán tiền theo từng đợt của hợp đồng, không phải là khoản thanh toán khi bàn giao khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch nên nhà thầu chưa phải lập hóa đơn khi thu tiền. Khi công trình hoàn thành bàn giao cho công ty, nhà thầu lập hóa đơn GTGT tính thuế trên toàn bộ giá trị hạng mục công trình, khối lượng xây dựng hoàn thành bàn giao cho công ty và kê khai, nộp thuế (Thuế GTGT, thuế TNDN) theo quy định.

Căn cứ hóa đơn nhà thầu xuất, công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính.

 

3. Lập hóa đơn GTGT đối với khoản chi hộ khách hàng

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành công văn số 10384/CT-TTHT giải đáp vướng mắc liên quan đến việc lập hóa đơn GTGT đối với khoản chi hộ khách hàng. Theo đó:

Khi công ty ký hợp đồng cung cấp hàng hóa dịch vụ với khách hàng, trong hợp đồng thỏa thuận với khách hàng nhận chi hộ các khoản chi phí phát sinh như phí kiểm định, …thì khi chi trả các khoản chi phí này, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn, ghi tên và mã số thuế của khách hàng. Công ty không kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên khách hàng. Khi thu lại số tiền chi hộ, công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của công ty thì công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập, để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng thuê công ty chi hộ. Trường hợp công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu lại tiền công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo quy định.

4. Sử dụng hóa đơn GTGT nhiều hơn một trang

Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 4716/CT-TT&HT hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn GTGT nhiều hơn một (01) trang. Theo đó:

Trường hợp công ty áp dụng kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, công ty sử dụng hóa đơn tự in, nếu trong quá trình giao dịch với khách hàng có những đơn hàng đa quy cách, chủng loại, phát sinh đơn hàng xuất bán với danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, thì công ty được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một (01) trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng VIệt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y và tổng số trang của hóa đơn đó).

5. Chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cục Thuế tình Bình Dương ban hành công văn số 4285/CT-TT&HT về chính sách thuế đối với khoản chi hỗ trợ cho nhà phân phối. Theo đó:

Trường hợp Công ty có hợp đồng thỏa thuận với nhà phân phối mà theo đó nhà phân phối sẽ nhận khoản tiền hỗ trợ theo quy định thì khi chi tiền hỗ trợ này, Công ty thực hiện như sau:

Về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

  • Nếu Công ty chi hỗ trợ bằng tiền mặt chỉ nhằm mục đích hỗ trợ cho các khách hàng thì Công ty lập chứng từ chi, bên nhận tiền hỗ trợ lập chứng từ thu theo quy định của pháp luật và không phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT.
  • Nếu Công ty chi tiền hỗ trợ cho khách hàng nhận tiền của Công ty để thực hiện dịch vụ cho Công ty như khuyến mãi, quảng cáo… thì khách hàng phải lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: đối với khoản chi hỗ trợ này Công ty được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nêu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.