Hướng dẫn đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ nước ngoài

Bản Tin

2018-10-19

Ngày 15 tháng 10 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Theo đó, một số hướng dẫn quý khách hàng cần lưu ý như sau:

 1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi:
  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp; và
  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.
 2. Mức đóng:
  1. Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
  2. Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau:
  • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
  • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.
 3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội:

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 89 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 và khoản 3 Điều 17 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.