members

Board Members

Crowe Taiwan
Director of Taichung Office
Wang, Jih-Chun
CPA
Deputy Chairman of Board
Director of Taipei Office
Wang, Wu-Chang
CPA
Direct of Board
Director of Kaohsiung Office
Hsieh, Jen-Yao
CPA
Director of Board / Chief of Auditor
 
Huang, Sheng-Yi
CPA
Director of Board / Chief of Personnel
 
Lin, Ming-Shou
CPA
Director of Board
Shao, Chao-Bin
CPA
Chief of International Affairs