crowe-slovenija-slovenia-racunovodstvo-nefinancna-porocila-direktive-glede-porocanja-podjetij-o-trajnostnem-poslovanju-2023-2

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1M)

07/09/2023
crowe-slovenija-slovenia-racunovodstvo-nefinancna-porocila-direktive-glede-porocanja-podjetij-o-trajnostnem-poslovanju-2023-2

Glavna sprememba je implementacija EU direktive glede poročanja podjetij o trajnostnem poslovanju - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Podjetja bodo morala v svoje poslovno poročilo vključiti še Poročilo o trajnosti. Obveznost priprave prvega poročila je odvisna od tega, v katero skupino se uvrščajo po CSRD direktivi. Določena podjetja bodo dolžna poročati že za poslovno leto 2024, ostala kasneje.

Pripombe lahko vložite do 12. 9. 2023        

 Predlog novosti v okviru implementacije CSRD

(povzeto po GZS)

 

Nov 70.c člen (poročilo o trajnosti)

- Kot zavezance za pripravo poročila o trajnosti so določene velike družbe ter majhna ali srednja družba (ne mikro družba), s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu. Trajnostno poročilo bo potrebno vključiti v poslovno poročilo.

- Vsebina trajnostnega poročila so informacije, ki so potrebne za razumevanje vplivov družbe za zadeve glede trajnosti in informacije kako zadeve glede trajnosti vplivajo na razvoj, uspešnost in položaj družbe. Na primer, zavezanci bodo morali opisati politike glede zadev v zvezi s trajnostjo, opis glavnih tveganj, opis poslovnega modela glede njegove odpornosti na tveganja glede trajnosti ipd.

- Podrobno vsebino trajnostnega poročila določajo določbe 70.c člena predloga ZGD-1M.

Obveznost priprave poročila o trajnosti v skladu z novo CSRD direktivo se uvaja postopoma v odvisnosti od karakteristik posameznik podjetij. Tako bodo prva podjetja dolžna poročati že za poslovno leto 2024, ostala pa kasneje, in sicer:

Subjekti javnega interesa, katerih povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na bilančni presečni dan večje od 500, oziroma ki so obvladujoča družba velike skupine, katere povprečno število zaposlenih v poslovnem letu je na dan bilance stanja na konsolidirani podlagi večje od 500, bodo prvič dolžni poročati za poslovno leto, ki se začne s 1. januarjem 2024.

Ostala velika podjetja (tista, ki niso dolžna poročati že po prvi alineji), bodo prvič dolžna poročati za poslovno leto, ki se začne s 1. januarjem 2025.

Majhna in srednja podjetja (razen mikro), ki kotirajo na borzi, majhne in nekompleksne kreditne institucije ter lastne zavarovalnice bodo prvič dolžne poročati za poslovno leto, ki se začne s 1. januarjem 2026.

Podjetja iz tretjih držav, ki več kot 150 milijonov EUR čistega prihodka ustvarijo v EU ali imajo v EU vsaj eno odvisno podjetje ali podružnico, ki presega določen prag, bodo prvič dolžna poročati za poslovno leto, ki se začne s 1. januarjem 2028.

 

Nov 70.č člen (konsolidirano poročilo o trajnosti)

- Obvladujoče družbe velikih skupin bodo zavezane k pripravi konsolidiranega poročila o trajnosti ter ga vključiti v svoje konsolidirano poslovno poročilo. Za konsolidirano poslovno poročilo o trajnosti se smiselno uporabljajo določbe 70.c člena predloga ZGD-1M.

 


Zapis je pripravil vodja davčnega oddelka Crowe Slovenia - Bogdan Lalic.

Za več informacij nam pišite na:

  

[email protected]