Restskat og overskydende skat for indkomståret 2020

Restskat og overskydende skat

09-12-2020

For at undgå at betale renter af restskat for indkomståret 2020 skal betaling ske inden nytår. Men mod betaling af en dag til dag-rente kan betaling af restskat for 2020 også ske i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021. Efter denne dato betales et fast procenttillæg.

Restskat     

Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2021, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2021, skal der betales en dag til dag-rente
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2021, skal der betales et procenttillæg.

Betaling inden nytår

Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Er man selvstændigt erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale restskatten indtil 2021 mod betaling af en dag til dag-rente. Det skyldes, at frivillige indbetalinger af restskat i virksomhedsordningen anses som private hævninger. Ved at afvente med betaling til 2021 udskyder man beskatningen af det hævede beløb ét år, og man kan nøjes med at betale renter af skatten, indtil den dag betaling sker.

Betaling i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021  

Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2021 – 1. juli 2021 skal der betales en dag til dag-rente på 1,8 % p.a.  Dag til dag-renten kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Betales restskatten den 30. januar 2021, skal der betales rente for 30 dage. Udgør den forventede restskat eksempelvis 100.000 kr., beregnes renten således:

100.000 kr. x 1,8 % x 30/365 = 148 kr.

Viser det sig senere, at restskatten er større, kan der foretages yderligere indbetaling mod betaling af en dag til dag-rente. Betaling skal dog være sket senest den 1. juli 2021.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2021

Er restskatten ikke betalt senest den 1. juli 2021, skal der ikke betales en dag til dag-rente men i stedet et procenttillæg. Procenttillægget udgør 3,8 %. Procenttillægget kan ikke skattemæssigt fratrækkes.

Hvis restskatten eksempelvis udgør 71.000 kr., indregnes 21.000 kr. med tillæg af 3,8 % eller i alt 21.798 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2022. Den resterende restskat på 50.000 kr. med tillæg af 3,8 % eller i alt 51.900 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2021.

AM-bidrag

AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttillæg.

Overskydende skat

Ved udbetaling af overskydende skat er der ikke et procenttillæg, da godtgørelsesprocenten er beregnet til 0. Ved udbetaling af overskydende skat, hvor der er betalt en dag til dag-rente af beløbet, vil der sammen med udbetalingen af den overskydende skat ske tilbagebetaling af den betalte dag til dag-rente.

SKAT påbegynder udbetaling af overskydende skat primo/medio april 2021.

Selvstændigt erhvervsdrivende og andre, der anvender den udvidede selvangivelse, må vente lidt længere med at få overskydende skat udbetalt.

Kontaktperson for skat

Er der forhold i artiklen der ønskes uddybet, så kontakt venligst en af vore partnere.