Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder mv.

26-02-2021

Skatteministeren har fremsat lovforslag, der forbedrer reglerne for straksafskrivning af småaktiver mv. og afskrivningsmulighederne for fabriksnye driftsmidler. Den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed forlænges til og med 2022.

Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning mv.

Efter de gældende regler kan virksomheder vælge at afskrive hele anskaffelsessummen i anskaffelsesåret (straksafskrivning) i stedet for at afskrive efter saldometoden. Adgangen til straksafskrivning gælder for følgende aktiver:

  • Driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige tre år
  • Driftsmidler med en anskaffelsessum på 14.100 kr. (2020) eller derunder
  • Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning af råstoffer
  • Edb-software.

Det foreslås, at beløbsgrænsen hæves fra 14.100 kr. (2020) til 30.000 kr. (2020) for aktiver, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler

Der foreslås en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, og som kan afskrives med indtil 25 % årligt af saldoen ultimo. De foreslåede regler gælder også selskabers udlejningsdriftsmidler, som ikke kan afskrives i anskaffelsesåret, men i stedet kan afskrives med 50 % i året efter anskaffelsesåret.

Efter forslaget forhøjes afskrivningsgrundlaget til 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler, der anskaffes i perioden 23. november 2020 – 31. december 2022. 

Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget skal ikke gælde:

  • Aktiver, der vælges straksafskrevet
  • Personbiler og skibe
  • Ved personbiler forstås biler, der er indrettet til befordring af højst ni personer, føreren medregnet. Varebiler giver således adgang til forhøjelse af afskrivningsgrundlaget.

Trods undtagelsesbestemmelsen om maskiner, der drives af fossile brændstoffer, gælder forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget til 116 % dog andre køretøjer end personbiler, når:

  • køretøjet registreres i Køretøjsregisteret efter § 2, stk. 1, i lov om registrering af køretøjer, eller
  • der er tale om en traktor eller blokvogn, der uden registrering anvendes til transporter efter § 4 i lov om registrering af køretøjer.
  • Maskiner, der via egen energiforsyning drives eller kan drives af fossile brændsler.

For de indregistreringspligtige køretøjer er det et krav, at køretøjet inden udgangen af det indkomstår, hvor anskaffelsen sker, eller senest tre måneder efter anskaffelsen, er forsynet med nummerplade.

Fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter i 2022

Den 21. december 2020 vedtog Folketinget at hæve fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed for indkomstårene 2020 og 2021 fra henholdsvis 103 % og 105 % til 130 % for begge år.

Som led i ”Grøn Skattereform” blev aftaleparterne enige om, at forhøjelsen af fradraget til 130 % af de afholdte udgifter også skulle gælde i 2022. Der er nu fremsat lovforslag, der indeholder denne forhøjelse af fradraget til 130 % i 2022.

 

Kontaktperson for skat

Er der forhold i artiklen der ønskes uddybet, så kontakt venligst en af vore partnere.