Beskatningsgrundlag bil

Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

22-01-2021

Skatteministeren har fremsat et lovforslag i Folketinget, der vil betyde en lidt ændret beskatning af fri bil fra og med den 1. juli 2021. De foreslåede ændringer er ikke for at gøre det generelt billigere at blive beskattet af fri bil. Der er tale om en ændring af satserne til gunst for de billigere biler samt en forhøjelse af miljøtillægget til ugunst for biler, hvor der betales en høj grøn ejerafgift.

En enkelt skattebesparelse er dog med i lovforslaget, nemlig skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen.

Beskatningsgrundlaget for fri bil

Efter gældende regler opgøres den skattepligtige værdi af fri bil som 25 % af den del af beregningsgrundlaget, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 % af en resterende del. Denne skattepligtige værdi forhøjes med den grønne ejerafgift ganget med 1,5 også kaldet et miljøtillæg.

Ændring af satserne

Satsen på 25 % foreslås nedsat til 24,5 % fra og med den 1. juli 2021. I 2022 og følgende år nedsættes satsen årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5 % i 2025.

Satsen på 20 % foreslås forhøjet til 20,5 % fra og med den 1. juli 2021. I 2022 og følgende år forhøjes satsen årligt med 0,5, indtil satsen når 22,5 % i 2025.

Fra og med 2025 er satsen således den samme uanset bilens beskatningsgrundlag.

Forhøjelse af miljøtillægget

Efter gældende regler beregnes miljøtillægget som den grønne ejerafgift ganget med 1,5. Betales der en årlig ejerafgift på eksempelvis 2.000 kr., udgør miljøtillægget 3.000 kr., som forhøjer den skattepligtige værdi af fri bil.

Miljøtillægget foreslås forhøjet fra og med 2022 til 2,5 x den grønne ejerafgift. Tillægget forhøjes til 3,5 i 2023, 5,0 i 2024 og 6,0 i 2025 og følgende år.

Elbil og arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen

Efter gældende regler er der tale om et skattepligtigt personalegode, hvis en arbejdsgiver får opstillet en ladestander på bopælen hos en medarbejder, der har fri elbil. Værdien af ladestanderen samt udgifterne til installationen heraf medregnes til beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil.

Det foreslås, at arbejdsgiverbetalt ladestander på bopælen ikke længere skal indgå i beskatningsgrundlaget for fri bil, når medarbejderen har fri bil i form af en elbil eller en pluginhybridbil.

Når et arbejdsgiverbetalt personalegode overgår til udelukkende privat anvendelse, skal medarbejderen normalt beskattes af aktivets værdi på overgangstidspunktet.

Der foreslås indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt ladestander på den private bopæl, der overgår til udelukkende privat anvendelse, når medarbejderen i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder er blevet beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil.

Skattefriheden skal gælde fra og med den 1. juli 2021.

 

Kontaktperson for skat

Er der forhold i artiklen der ønskes uddybet, så kontakt venligst en af vore partnere.