Cập nhật vấn đề Chuyển giá tại Việt Nam

Cập nhật vấn đề Chuyển giá tại Việt Nam

11/01/2019
Cập nhật vấn đề Chuyển giá tại Việt Nam

Cùng chúng tôi điểm lại một số sự kiện liên quan đến công tác chống chuyển giá của Cơ quan Thuế Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay:

 • Ngày 19 tháng 12 năm 2005, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 117/2005/TT-BTC hướng dẫn xác định giá thị trường trong các giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết (có hiệu lực từ 2006-2009).
 • Ngày 22 tháng 4 năm 2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết (thay thế Thông tư 117/2005/TT-BTC nêu trên và có hiệu lực từ năm 2010 trở đi).
 • Ngày 15 tháng 2 năm 2012, thành lập Tổ quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá tại Tổng cục Thuế.
 • Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1250/QĐ-BTC phê duyệt chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá giai đoạn 2012-2015.
 • Ngày 20 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 201/2013/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.
 • [Tin mới nhất] Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành liên tiếp 02 Quyết định: Quyết định 1484/QĐ–BTC về việc thành lập Phòng Thanh tra chuyển giá thuộc Vụ Thanh tra – Tổng cục Thuế và Quyết định 1483/QĐ–BTC về việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Ngay sau đó, ngày 01 tháng 09 năm 2015, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành liên tiếp 02 Quyết định 1574/QĐ-TCT và 1575/QĐ–TCT quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng này.

Hệ thống các văn bản nêu trên được xem là công cụ, là cơ sở pháp lý để Cơ quan Thuế thực hiện việc chống chuyển giá. Và việc ban hành Quyết định 1250/QĐ-BTC phê duyệt chương trình hành động kiểm soát hoạt động chuyển giá, cũng như việc thành lập các Phòng Thanh tra cùng những quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ ở cấp Tổng cục Thuế và Cục Thuế đã cho ta thấy sự quyết tâm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện chống chuyển giá này.

Thực tế thực hiện

Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cơ quan Thuế các cấp tập trung thanh tra đối với doanh nghiệp có dấu hiệu trong hoạt động giao dịch liên kết, chuyển giá, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm chưa được thanh kiểm tra, đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN... Và Cơ quan Thuế đã bước đầu thành công với định hướng này. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, chỉ trong 9 tháng năm 2013, Cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra đối với 1.223 doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, truy thu, phạt, truy hoàn 481 tỷ đồng và giảm lỗ 1.697 tỷ đồng.

Lưu ý của chúng tôi

Theo quy định tại Thông tư 117 và Thông tư 66, các doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với bên liên kết được yêu cầu:

 • Hàng năm, nộp Tờ khai Thông tin về Giao dịch liên kết cùng với tờ khai Quyết toán thuế TNDN cuối năm.
 • Lập và lưu trữ bộ Hồ sơ xác định giá thị trường (theo hướng dẫn của Thông tư 66) ứng với tờ khai hàng năm để xuất trình cho Cơ quan Thuế khi được yêu cầu. Theo quy định, doanh nghiệp phải xuất trình bộ Hồ sơ xác định giá thị trường trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi Cơ quan Thuế yêu cầu.Theo quy định, doanh nghiệp phải xuất trình bộ Hồ sơ xác định giá thị trường trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi Cơ quan Thuế yêu cầu.

  Nếu không có các hồ sơ trên, khi người nộp thuế bị thanh tra, kiểm tra về giá của các giao dịch liên kết, Cơ quan Thuế có thể ấn định mức thuế và phạt chậm nộp đối với khoản thuế phát sinh thêm nếu có (lãi nộp chậm 0,05%/ngày, tương đương 18,25%/năm).

  Để hạn chế rủi ro này, chúng tôi khuyến nghị Quý Công ty nên lưu ý các điểm trên.

  Trong trường hợp Quý Công ty cần tư vấn về vấn đề này, chúng tôi rất vui lòng cung cấp các dịch vụ liên quan như sau:

 • Soát xét, phân tích rủi ro và cơ hội chuyển giá
 • Dịch vụ hỗ trợ và tư vấn lập bộ Hồ sơ xác định giá trị thị trường
 • Dịch vụ bảo vệ hồ sơ trước thanh tra thuế
 • Thỏa thuận xác định giá trước
 • Hoàn thành các thủ tục của cơ quan có thẩm quyền
 • Lập kế hoạch chuyển giá và tuân thủ
 • Rà soát đặc biệt
 • Phân tích Chuỗi cung ứng