Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo Nghị định 126

Các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

22/11/2020
Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo Nghị định 126
Tải nghị định

Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, sẽ có hiệu lực từ ngày 05 tháng 12 năm 2020, trong đó  quy định về các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế tại khoản 3, Điều 7 như sau:

  1. Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế;
  2. Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản;
  3. Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng;
  4. Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này;
  5. Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.