Nghị định 101/2021/NĐ- CP, bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% và điều chỉnh thuế suất thuế xuất, nhập khẩu một số mặt hàng

Nghị định 101/2021/NĐ- CP, bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% và điều chỉnh thuế suất thuế xuất, nhập khẩu một số mặt hàng

24/11/2021
Nghị định 101/2021/NĐ- CP, bổ sung mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% và điều chỉnh thuế suất thuế xuất, nhập khẩu một số mặt hàng
Tải Nghị định

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2021/NĐ-CP (“Nghị định 101”) sửa đổi Nghị định 57/2020/NĐ-CP và Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Các quy định, điều chỉnh tại Nghị định 101 sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 30 tháng 12 năm 2021.

Một số nội dung chính của Nghị định 101 được tóm tắt như dưới đây:

Bổ sung 02 mặt hàng hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% gồm

  • Quả và hạt có dầu để làm giống có Mã hàng là 9805.00.00 vào Danh mục nhóm hàng từ 98.01 đến 98.48 và nhóm hàng 98.50, 98.51, 98.52 tại điểm 1 khoản II Mục II Phụ lục II Nghị định 57/2020. Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II (Nghị định 101) là 1207.30.00, 1207.40.90, 1207.50.00, 1207.60.00, 1207.70.00, 1207.91.00, 1207.99.40, 1207.99.50, 1207.99.90.
  • Engine ECU, loại sử dụng cho xe có động cơ có Mã hàng 9849.46.00 vào Danh mục nhóm hàng 98.49 tại điểm 2 khoản II Mục II Phụ lục II Nghị định 57/2020. Mã hàng tương ứng tại Mục I Phụ lục II (Nghị định 101) là 8537.10.99.

Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2020:

Chi tiết biểu thuế suất mới được quy định tại:

  • Phụ lục I - Biểu thuế xuất khẩu theo Danh mục mặt hàng chịu thuế;
  • Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế.

Theo đó, đáng chú ý là điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu tối huệ quốc của một số nhóm mặt hàng như: thép, lúa mỳ, ngô, v.v. là những nhóm mặt hàng được sử dụng là nguyên vật liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất trong nước.

Ngoài ra, Nghị định 101 còn sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước được quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP. Nghị định 101 đã điều chỉnh một số nội dung của Chương trình ưu đãi thuế đối với sản xuất, lắp ráp ô tô, trong đó đã sửa đổi, bổ sung quy định về kỳ xét ưu đãi thuế (Doanh nghiệp được lựa chọn kỳ xét ưu đãi thuế 6 tháng hoặc 12 tháng), điều chỉnh điều kiện về sản lượng để tham gia Chương trình ưu đãi thuế, kéo dài thời gian thực hiện Chương trình này đến 31 tháng 12 năm 2027 để các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh trong các năm tiếp theo.