HẠN NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ VÀ BÁO CAO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐÂU TƯ NƯỚC NGOÀI

Hạn nộp các loại tờ khai Thuế và báo cáo đối với DN FDI

HẠN NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ VÀ BÁO CAO ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐÂU TƯ NƯỚC NGOÀI

Crowe Việt Nam trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Hạn nộp các loại tờ khai thuế và báo cáo đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Tài liệu tổng hợp thời hạn cần tuân thủ các yêu cầu báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm liên quan đến:
- Báo cáo tài chính;
- Quy định về Thuế;
- Quy định về Lao động;
- Quy định về Đầu tư.